Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-16

HANZA Group: HANZAs företrädesemission kraftigt övertecknad

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till,
Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika, USA eller något annat land där sådan publicering eller
distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler.

HANZA Holding AB (publ) ("HANZA" eller "Bolaget") har framgångsrikt
slutfört en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga
aktieägare. Nyemissionen övertecknades med 56,7 % och tillför bolaget
60,3 MSEK före emissionskostnader.

Totalt tecknades 6 605 205 aktier med stöd av teckningsrätter,
motsvarande 98,6 procent av nyemissionen. Därutöver tecknades aktier
utan stöd av teckningsrätter om totalt 3 890 876 aktier, motsvarande
58,1 procent av nyemissionen. Nyemissionen omfattade totalt 6 697 200
aktier och övertecknades således med 56,7 procent. Aktier som
tecknats utan stöd av teckningsrätter har tilldelats i enlighet med
villkor och anvisningar i det prospekt som publicerades den 26
februari 2018. Någon tilldelning till nyemissionens garanter har inte
skett.

Handel i Betalda Tecknade Aktier (BTA) på Nasdaq First North pågår
fram till omvandling av BTA till stamaktier genomförts, vilket
beräknas ske vecka 14 då de nyemitterade aktierna tas upp till handel
på Nasdaq First North.

Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar från 2 232 400,80
SEK till 2 902 120,80 SEK och antalet utestående aktier ökar från 22
324 008 till 29 021 208. Aktier förvärvade genom nyemissionen
berättigar till utdelning från och med avstämningsdagen för den
utdelning som beslutats närmast efter nyemissionens registrering.

HANZAs teckningsoptioner utgivna till ledande befattningshavare och
övriga nyckelpersoner har räknats om enligt gällande teckningsvillkor
med anledning av den genomförda nyemissionen, varvid 896 000
teckningsoptioner ger rätt att teckna 958 720 (896 000) nyemitterade
aktier till teckningskurs 11,14 (12,00) SEK per aktie under perioden
1 november - 31 december 2018. Bolaget tillförs 10,7 MSEK vid full
teckning.

"Utfallet är glädjande.", säger Erik Stenfors, VD HANZA. "Det
bekräftar att våra ägare och aktiemarknaden har ett stort förtroende
för HANZAs strategi. Emissionslikviden kommer att användas som ett
led i förvärvsfinansieringen av Wermland Mechanics."

Finansiell och legal rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl
KB legal rådgivare till HANZA Holding.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 0709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 070 794 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com
_________________________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 16 mars 2018, kl 11.30. Erik Penser
Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information Detta pressmeddelande kan innehålla viss
framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på
framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som
"avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och
andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom
att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare
ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra
kunder. HANZA grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med
verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina.
Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin
Elmer, Atlas Copco och Kone. Läs mer på www.hanza.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hanza-group/r/hanzas-foretradesemission-krafti...
http://mb.cision.com/Main/6093/2473575/806703.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.