Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-18

Hästkällaren Rid Trav & Western AB - kommuniké extra bolagsstämma 2021-02-18

Vid extra bolagsstämma i Rid Trav & Western AB den 18 februari 2021 fattades följande beslut, samtliga beslut var enhälliga och i enlighet med framlagda förslag och som beskrivs i detalj i stämmohandlingarna. Mot bakgrund av risken för spridning av covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes den extra bolagsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Beslut om val av nya styrelseledamöter
Cecilia Hollerup och Ellinor Örtegren utträdde på egen begäran ur styrelsen. Till nya styrelseledamöter valdes för tiden intill nästa årsstämma, efter förslag från bolagets huvudägare, Per Trossmark och Staffan Nilsson. Per Trossmark valdes till styrelsens ordförande.

Beslut om riktad nyemission
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om nyemission av 277 000 B-aktier till Dividend Sweden AB till en teckningskurs om 9 kronor per B-aktie. Nyemissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med 80 330 kronor.

Beslut om emission av vederlagsfria teckningsoptioner
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av högst 743 702 teckningsoptioner av serie TO 1 2021 att tilldelas befintliga aktieägare i bolaget. Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att kunna ökas med högst 215 673,58 kronor. En (1) teckningsoption medför en rätt att teckna en (1) ny B-aktie i bolaget till en kurs om 7,20 kronor per B-aktie.

Rätt att tilldelas teckningsoptionerna tillkommer de aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Tilldelning ska ske pro rata i förhållande till antalet aktier i bolaget per avstämningsdagen, varvid fyra (4) befintliga aktier ska ge rätt till en (1) teckningsoption. Eventuell avrundning sker nedåt. Dividend Sweden AB kommer inte att tilldelas vederlagsfria teckningsoptioner för de aktier som tecknas i den av stämman beslutade riktade nyemissionen.

Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för tilldelning av teckningsoptionerna efter att teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket och bolaget har för avsikt att ansöka om notering av teckningsoptionerna av serie TO1 2021 på NGM Nordic SME så snart som möjligt efter det att teckningsoptionerna registrerats och tilldelning till befintliga aktieägare skett.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Karlsson
Verkställande direktör
Hästkällaren Rid Trav & Western AB
Tel: +46 (0)70 553 01 11
daniel@hastkallaren.se

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande 2021-02-18 kl 14:35 CET

Om Hästkällaren
Hästkällaren Rid Trav & Western AB är verksamt inom detalj- och internethandel och är en svensk återförsäljare av utrustning till hästar och ryttare samt kringprodukter till hästar, skötsel av hästar och ridsport.

Författare Cision