Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-12

Havila Shipping ASA: Havila Shipping ASA :Revidert forslag til restrukturering

Havila Shipping ASA - Revidert forslag til restruktureringFosnav?g, 12. februar 2016

Det vises til b?rsmelding fra Havila Shipping ASA ("Selskapet
") 5. januar 2016 med redegj?relse for hovedbetingelsene- og vilk?rene i den
restruktureringsavtale som Selskapet har inng?tt med sine sikrede og usikrede
bankl?ngivere ("Master
Agreement
"). Selskapet innkalte samme dag obligasjonseierne i Selskapets obligasjonsl?n
til obligasjonseierm?ter for godkjenning av restruktureringen og enkelte
endringer i obligasjonsavtalene.

I forlengelsen av den annonserte restruktureringen har Selskapet v?rt i
omfattende forhandlinger med obligasjonseierne i Selskapets tre
obligasjonsl?n, som har bidratt med konstruktive og konkrete innspill til et
revidert forslag til restrukturering p? betingelser som er akseptable for det
enkelte obligasjonseierfellesskap. Selskapet har i tillegg lagt til rette for
dialog p? tvers av kreditorgruppene med sikte p? ? ?ke transparens og
forst?else blant alle st?rre kreditorgrupper.

Selskapet finansielle stilling forblir sterkt utfordrende, og det er vesentlig
for videre operasjonell drift at den finansielle restruktureringen kommer p?
plass. I lys av dette, og p? bakgrunn av diskusjonene som har v?rt frem til
n?, presenterer Selskapet med dette et revidert forslag til restrukturering
("Restruktureringen
"). Det reviderte forslaget er basert p? dialog med interessentene, og selv om
forslaget ikke er forh?ndsakseptert med tilstrekkelig kvalifisert flertall
fra samtlige obligasjonseiere i obligasjonsl?nene, er det gitt tilslutning
til forslaget fra de st?rste obligasjonseierne i samtlige obligasjonsl?n,
samt bankl?ngiverne som har akseptert en revidert Master Agreement, og
Selskapets hovedaksjeeier, Havila Holding AS, som garantist for ny
egenkapital.

Restruktureringen i forhold til opprinnelig forslag best?r av f?lgende
hovedelementer (for en beskrivelse av det opprinnelige forslag vises det til
b?rsmelding 5. januar 2016):

* NOK 4.5 million av rentene i HAVI08 for hvert av ?rene 2016-2018 skal
betales kontant.
* Selskapet vil tilby ? kj?pe tilbake obligasjonene i HAVI08 ("Bond Buy-Back
") med en p?lydende verdi inntil NOK 275 millioner p? en kurs inntil 30% av
p?lydende, og med oppgj?r i kontanter ved gjennomf?ring av
Restruktureringen. Bond Buy-Back vil bli gjennomf?rt som en omvendt
auksjon, hvor salgsprisen vil v?re lik for alle salg, og fastsatt p?
bakgrunn av mottatte salgsordrer. Dersom det totale volumet overstiger NOK
275 millioner av p?lydende vil allokering skje slik at et eventuelt volum
under salgspris vil kj?pes tilbake fullt ut, og et eventuelt volum til
salgspris kj?pes tilbake pro rata basert p? bel?pet av tilbudte
obligasjoner (alltid slik at totalt volum tilbakekj?pt ikke overstiger NOK
275 millioner i nominell verdi).
* Ny egenkapital ?kes fra minimum 200 millioner til NOK 300 millioner for ?
sikre kontant rentebetaling i HAVI08 og for ? legge til rette for Bond
Buy-Back som beskrevet ovenfor.
* S?vik-familien (ved Havila Holding AS) tar sikte p? ? opprettholde sin
n?v?rende eierandel og har garantert for tegning av NOK 153 millioner.
* Ny egenkapital innhentes gjennom en emisjon rettet mot eksisterende
aksjeeiere og nye investorer i henhold til og i samsvar med gjeldende
verdipapirrettslige regler. Obligasjonseiere som tegner seg i emisjonen vil
gis preferert allokering f?r nye investorer i den grad det er mulig.

Det er ingen vesentlige endringer i forslaget til endringer i
obligasjonsl?nene for HAVI04 og HAVI06/07.

Master Agreement, revidert for ? gjenspeile det oppdaterte forslaget til
Restrukturering, forutsetter fremdeles f?lgende etterf?lgende betingelser:

* Godkjennelse fra obligasjonseierne av tilsvarende endringer i Selskapets
obligasjonsavtaler innen 15. februar 2016.
* Ny egenkapital p? plass innen 15. mars 2016
* Inng?tt avtale om reviderte betalingsbetingelser for bareboat rate i
certeparti for "Havila Troll" innen 15. februar 2016.

Selskapet vil i separat melding innkalle obligasjonseierne i Selskapets l?n
Havila Shipping ASA 11/17 8,60% C - ISIN NO0010605025 (HAVI06), Havila
Shipping ASA 11/17 FRN C - ISIN NO0010605033 (HAVI07), Havila Shipping ASA
10/16 FRN C - ISIN NO0010590441 (HAVI04) og Havila Shipping ASA 12/16 FRN -
ISIN NO0010657174 (HAVI08 PRO) ("Obligasjonsl?nene
"), til obligasjonseierm?ter p? eller rundt 26. februar 2016 med forslag om ?
stemme for endrede betingelser i Obligasjonsl?nene.

Selskapet har med basis i en konstruktiv dialog med de st?rste
obligasjonseierne forespurt partene til Master Agreement om en forlengelse av
fristen for godkjennelse blant obligasjonseierne slik at fristen skal
reflektere den nye datoen for obligasjonseierm?tene (26. Februar 2016). Selv
om foresp?rsel har blitt godtatt blant et stort flertall av partene, ble det
dessverre ikke oppn?dd 100% tilslutning, hvilket er et krav for at endringer
til Master Agreement skal bli effektiv.

I lys av overnevnte og for ? tilfredsstille kravene i Master Agreement er
Selskapet p?krevd ? ha et kvalifisert flertall i Obligasjonsl?nene innen 15.
februar 2016. Ettersom obligasjonseierm?tene er satt til 26. februar 2016, m?
et slikt flertall sikres via forh?ndsstemmer fra obligasjonseierne per
fullmakt innen 15. februar 2016 tidsfristen. Det er derfor kritisk at
fullstendig utfylte fullmakter er levert til Nordic Trustee innen utgangen av
15. februar 2016. Fullmakter for de respektive Obligasjonsl?nene er inkludert
i innkallingen til obligasjonseierm?tene vedlagt denne pressemeldingen.

Det er tydelig at betingelsene som her skisseres fremdeles reflekterer den
sv?rt utfordrende situasjonen som Selskapet og dets interessentene er i,
hvilket har blitt ytterligere forverret siden inng?elsen av Master Agreement.
Dersom Selskapet ikke lykkes med ? innhente de n?dvendige forh?ndsstemmer fra
obligasjonseierne innen 15. februar, er Selskapets styre og ledelse tvunget
til ? vurdere ?vrige alternativer, herunder muligheten for ytterligere
forhandlinger med sine kreditorer.

Forhandlinger om reviderte betalingsbetingelser i bareboat certeparti for
"Havila Troll" p?g?r, og forutsettes avsluttet innen 15. februar 2016.

Selskapet tar sikte p? ? innkalle til ekstraordin?r generalforsamling med
forslag til beslutning om kapitalforh?yelse med NOK 300 millioner.
Kapitalforh?yelsen vil bli strukturert som en rettet emisjon mot eksisterende
aksjeeiere og nye investorer, i henhold til og i samsvar med gjeldende b?rs-
og verdipapirrettslige regler. I forkant av offentliggj?ring av den rettede
emisjonen vil Selskapet invitere enkelte eksisterende aksjeeiere,
obligasjonseiere og nye investorer til ? delta i et garantikonsortium p?
markedsbetingelser. Allokeringsvilk?rene i den rettede emisjonen vil bli
fastsatt av Selskapets styre. Selskapet har som intensjon ? gi eksisterende
aksjeeiere preferert allokering i den grad mulig. Videre vil ogs?
obligasjonseiere gis preferert allokering foran nye investorer i den grad
mulig.

Swedbank Norge og Fearnleys Securities er engasjert som Selskapets finansielle
r?dgivere i forbindelse med endringsforslaget av Obligasjonsl?nene og Wikborg
Rein&Co Advokatfirma DA er engasjert som Selskapets juridiske r?dgiver.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Havila Shipping ASA:

Nj?l S?vik, CEO
Tel: +47 909 35 722
E-mail:njaal@havila.no

Arne Johan Dale, CFO
Tel: +47 909 87 706
E-mail:ajd@havila.no

------------------------------------------
| Swedbank Norge: |
| |
| Fred Lund, Fixed Income Sales |
| Tel: +47 23 23 62 88 / +47 99 16 19 15 |
| E-mail:Fred.Lund@swedbank.no |
------------------------------------------

--------------------------------------------------
| Fearnley Securities AS |
| |
| Svein Erik Nordang, Head of Fixed Income Sales |
| Tel: +47 22 93 63 65 / +47 90 07 12 85 |
| E-mail: s.nordang@fearnleys.no |
--------------------------------------------------
Proxy
http://hugin.info/138738/R/1985777/728356.pdf
Summons to bondholders
http://hugin.info/138738/R/1985777/728357.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Havila Shipping ASA via Globenewswire

HUG#1985777

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.