Du är här

2016-02-12

Havila Shipping ASA: Havila Shipping ASA :Revidert forslag til restrukturering

Havila Shipping ASA - Revidert forslag til restruktureringFosnavåg, 12. februar 2016

Det vises til børsmelding fra Havila Shipping ASA ("Selskapet
") 5. januar 2016 med redegjørelse for hovedbetingelsene- og vilkårene i den
restruktureringsavtale som Selskapet har inngått med sine sikrede og usikrede
banklångivere ("Master
Agreement
"). Selskapet innkalte samme dag obligasjonseierne i Selskapets obligasjonslån
til obligasjonseiermøter for godkjenning av restruktureringen og enkelte
endringer i obligasjonsavtalene.

I forlengelsen av den annonserte restruktureringen har Selskapet vært i
omfattende forhandlinger med obligasjonseierne i Selskapets tre
obligasjonslån, som har bidratt med konstruktive og konkrete innspill til et
revidert forslag til restrukturering på betingelser som er akseptable for det
enkelte obligasjonseierfellesskap. Selskapet har i tillegg lagt til rette for
dialog på tvers av kreditorgruppene med sikte på å øke transparens og
forståelse blant alle større kreditorgrupper.

Selskapet finansielle stilling forblir sterkt utfordrende, og det er vesentlig
for videre operasjonell drift at den finansielle restruktureringen kommer på
plass. I lys av dette, og på bakgrunn av diskusjonene som har vært frem til
nå, presenterer Selskapet med dette et revidert forslag til restrukturering
("Restruktureringen
"). Det reviderte forslaget er basert på dialog med interessentene, og selv om
forslaget ikke er forhåndsakseptert med tilstrekkelig kvalifisert flertall
fra samtlige obligasjonseiere i obligasjonslånene, er det gitt tilslutning
til forslaget fra de største obligasjonseierne i samtlige obligasjonslån,
samt banklångiverne som har akseptert en revidert Master Agreement, og
Selskapets hovedaksjeeier, Havila Holding AS, som garantist for ny
egenkapital.

Restruktureringen i forhold til opprinnelig forslag består av følgende
hovedelementer (for en beskrivelse av det opprinnelige forslag vises det til
børsmelding 5. januar 2016):

* NOK 4.5 million av rentene i HAVI08 for hvert av årene 2016-2018 skal
betales kontant.
* Selskapet vil tilby å kjøpe tilbake obligasjonene i HAVI08 ("Bond Buy-Back
") med en pålydende verdi inntil NOK 275 millioner på en kurs inntil 30% av
pålydende, og med oppgjør i kontanter ved gjennomføring av
Restruktureringen. Bond Buy-Back vil bli gjennomført som en omvendt
auksjon, hvor salgsprisen vil være lik for alle salg, og fastsatt på
bakgrunn av mottatte salgsordrer. Dersom det totale volumet overstiger NOK
275 millioner av pålydende vil allokering skje slik at et eventuelt volum
under salgspris vil kjøpes tilbake fullt ut, og et eventuelt volum til
salgspris kjøpes tilbake pro rata basert på beløpet av tilbudte
obligasjoner (alltid slik at totalt volum tilbakekjøpt ikke overstiger NOK
275 millioner i nominell verdi).
* Ny egenkapital økes fra minimum 200 millioner til NOK 300 millioner for å
sikre kontant rentebetaling i HAVI08 og for å legge til rette for Bond
Buy-Back som beskrevet ovenfor.
* Sævik-familien (ved Havila Holding AS) tar sikte på å opprettholde sin
nåværende eierandel og har garantert for tegning av NOK 153 millioner.
* Ny egenkapital innhentes gjennom en emisjon rettet mot eksisterende
aksjeeiere og nye investorer i henhold til og i samsvar med gjeldende
verdipapirrettslige regler. Obligasjonseiere som tegner seg i emisjonen vil
gis preferert allokering før nye investorer i den grad det er mulig.

Det er ingen vesentlige endringer i forslaget til endringer i
obligasjonslånene for HAVI04 og HAVI06/07.

Master Agreement, revidert for å gjenspeile det oppdaterte forslaget til
Restrukturering, forutsetter fremdeles følgende etterfølgende betingelser:

* Godkjennelse fra obligasjonseierne av tilsvarende endringer i Selskapets
obligasjonsavtaler innen 15. februar 2016.
* Ny egenkapital på plass innen 15. mars 2016
* Inngått avtale om reviderte betalingsbetingelser for bareboat rate i
certeparti for "Havila Troll" innen 15. februar 2016.

Selskapet vil i separat melding innkalle obligasjonseierne i Selskapets lån
Havila Shipping ASA 11/17 8,60% C - ISIN NO0010605025 (HAVI06), Havila
Shipping ASA 11/17 FRN C - ISIN NO0010605033 (HAVI07), Havila Shipping ASA
10/16 FRN C - ISIN NO0010590441 (HAVI04) og Havila Shipping ASA 12/16 FRN -
ISIN NO0010657174 (HAVI08 PRO) ("Obligasjonslånene
"), til obligasjonseiermøter på eller rundt 26. februar 2016 med forslag om å
stemme for endrede betingelser i Obligasjonslånene.

Selskapet har med basis i en konstruktiv dialog med de største
obligasjonseierne forespurt partene til Master Agreement om en forlengelse av
fristen for godkjennelse blant obligasjonseierne slik at fristen skal
reflektere den nye datoen for obligasjonseiermøtene (26. Februar 2016). Selv
om forespørsel har blitt godtatt blant et stort flertall av partene, ble det
dessverre ikke oppnådd 100% tilslutning, hvilket er et krav for at endringer
til Master Agreement skal bli effektiv.

I lys av overnevnte og for å tilfredsstille kravene i Master Agreement er
Selskapet påkrevd å ha et kvalifisert flertall i Obligasjonslånene innen 15.
februar 2016. Ettersom obligasjonseiermøtene er satt til 26. februar 2016, må
et slikt flertall sikres via forhåndsstemmer fra obligasjonseierne per
fullmakt innen 15. februar 2016 tidsfristen. Det er derfor kritisk at
fullstendig utfylte fullmakter er levert til Nordic Trustee innen utgangen av
15. februar 2016. Fullmakter for de respektive Obligasjonslånene er inkludert
i innkallingen til obligasjonseiermøtene vedlagt denne pressemeldingen.

Det er tydelig at betingelsene som her skisseres fremdeles reflekterer den
svært utfordrende situasjonen som Selskapet og dets interessentene er i,
hvilket har blitt ytterligere forverret siden inngåelsen av Master Agreement.
Dersom Selskapet ikke lykkes med å innhente de nødvendige forhåndsstemmer fra
obligasjonseierne innen 15. februar, er Selskapets styre og ledelse tvunget
til å vurdere øvrige alternativer, herunder muligheten for ytterligere
forhandlinger med sine kreditorer.

Forhandlinger om reviderte betalingsbetingelser i bareboat certeparti for
"Havila Troll" pågår, og forutsettes avsluttet innen 15. februar 2016.

Selskapet tar sikte på å innkalle til ekstraordinær generalforsamling med
forslag til beslutning om kapitalforhøyelse med NOK 300 millioner.
Kapitalforhøyelsen vil bli strukturert som en rettet emisjon mot eksisterende
aksjeeiere og nye investorer, i henhold til og i samsvar med gjeldende børs-
og verdipapirrettslige regler. I forkant av offentliggjøring av den rettede
emisjonen vil Selskapet invitere enkelte eksisterende aksjeeiere,
obligasjonseiere og nye investorer til å delta i et garantikonsortium på
markedsbetingelser. Allokeringsvilkårene i den rettede emisjonen vil bli
fastsatt av Selskapets styre. Selskapet har som intensjon å gi eksisterende
aksjeeiere preferert allokering i den grad mulig. Videre vil også
obligasjonseiere gis preferert allokering foran nye investorer i den grad
mulig.

Swedbank Norge og Fearnleys Securities er engasjert som Selskapets finansielle
rådgivere i forbindelse med endringsforslaget av Obligasjonslånene og Wikborg
Rein&Co Advokatfirma DA er engasjert som Selskapets juridiske rådgiver.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Havila Shipping ASA:

Njål Sævik, CEO
Tel: +47 909 35 722
E-mail:njaal@havila.no

Arne Johan Dale, CFO
Tel: +47 909 87 706
E-mail:ajd@havila.no

------------------------------------------
| Swedbank Norge: |
| |
| Fred Lund, Fixed Income Sales |
| Tel: +47 23 23 62 88 / +47 99 16 19 15 |
| E-mail:Fred.Lund@swedbank.no |
------------------------------------------

--------------------------------------------------
| Fearnley Securities AS |
| |
| Svein Erik Nordang, Head of Fixed Income Sales |
| Tel: +47 22 93 63 65 / +47 90 07 12 85 |
| E-mail: s.nordang@fearnleys.no |
--------------------------------------------------
Proxy
http://hugin.info/138738/R/1985777/728356.pdf
Summons to bondholders
http://hugin.info/138738/R/1985777/728357.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Havila Shipping ASA via Globenewswire

HUG#1985777

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.