Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-10

Havsfrun Investment AB: Kallelse till årsstämma den 16 april 2020

Aktieägarna i Havsfrun Investment AB kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 16 april 2020 kl. 13.30 hos Näringslivets hus,
Styrelserummet, Storgatan 19, Stockholm.

Rätt att delta samt anmälan
Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken
onsdagen den 8 april 2020 och har anmält sitt deltagande i stämman
till bolaget senast onsdagen den 8 april 2020, helst före kl. 13.00.
Anmälan görs per post till Havsfrun Investment AB, Strandvägen 1, 114
51 Stockholm, med e-post till info@havsfrun.se, per telefon 08-506
777 00 eller per telefax 08-506 777 99. Vänligen lämna uppgift om
namn, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid samt
eventuella biträden vid anmälan. För anmälan av antal biträden gäller
samma tid och adresser etcetera.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste
vara tillgängliga vid bolagsstämman, och bör, för att underlätta
inpasseringen vid stämman, skickas in till bolaget senast den 8 april
2020. Fullmakt får inte vara äldre än 1 år, om det inte anges längre
giltighetstid i fullmakten (dock högst 5 år). Bolaget tillhandahåller
fullmakts- och anmälningsformulär på bolagets hemsida
(www.havsfrun.se) samt skickar dessa utan kostnad till de aktieägare
som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha
rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera
aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad onsdagen den
8 april 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare att jämte ordföranden
justera protokollet.

5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av:
a. årsredovisningen och revisionsberättelsen
b. koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
c. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har
följts

d. styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande

8. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen

c. avstämningsdag för utdelning, för det fall stämman beslutar om
vinstutdelning

d. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor
12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

13. Beslut om styrelsens förslag till inlösenprogram
14. Beslut om fortsatt bemyndigande för styrelsen att genomföra en
ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av inlösenbara
aktier av serie C

15. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Punkt 2: Val av ordförande vid stämman
Till ordförande vid stämman föreslås advokaten Klaes Edhall.

Punkt 8 b och c: Utdelning samt avstämningsdag för utdelning
Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2019 lämnas med
1,50 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 20
april 2020. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag,
beräknas utdelningen betalas ut den 23 april 2020.

Punkt 9: Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter, utan
suppleanter

Punkt 10: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Till styrelsen föreslås följande arvoden för 2020: Till ordföranden
föreslås inget arvode utgå. Till envar av övriga ordinarie ledamöter
föreslås arvodet uppgå till 105 000 kronor. Revisionsarvode föreslås
utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11: Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
revisor

Till styrelseledamöter föreslås för tiden fram till utgången av
årsstämman 2021, omval av Claes Werkell, Håkan Gartell, Minna
Smedsten och Christian Luthman.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Claes Werkell.

Styrelsen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation,
att omvälja revisionsbolaget BDO Mälardalen AB till bolagets revisor
för tiden fram till utgången av årsstämman 2021.

Punkt 12: Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Dessa riktlinjer omfattar verkställande direktören och övriga ledande
befattningshavare i Havsfruns företagsledning. Riktlinjerna ska
tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i
redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av
årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas
av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets strategi, långsiktiga intressen
och hållbarhet

En framgångsrik implementering av bolagets strategi och
tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess
hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera rätt medarbetare.
För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning.
Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas
en konkurrenskraftig totalersättning.

Formerna av ersättning
Ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande
befattningshavare ska vara marknadsmässig och får bestå av följande
komponenter: fast kontantlön, pensionsförmåner och andra förmåner.
Den fasta lönen ska motsvara den lön som utgår till motsvarande
ledande befattningshavare i jämförbara bolag. Ingen rörlig lön eller
prestationsrelaterad ersättning ska utgå. För verkställande
direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara
premiebestämda. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå
till högst 12 % av den fasta årliga kontantlönen. För övriga ledande
befattningshavare ska pensionsförmåner vara premiebestämda.
Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 35 %
av den fasta årliga kontantlönen. Pensionsåldern ska normalt vara 65
år. Andra förmåner består av en sjukvårdsförsäkring. Denna förmån får
för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare
utgå i sedvanligt begränsad omfattning.

Bolagsstämman kan därutöver, och oberoende av dessa riktlinjer,
besluta om exempelvis långsiktiga incitamentsprogram. Några
långsiktiga incitamentsprogram förekommer inte.

Upphörande av anställning
Uppsägningstiden ska i normalfallet vara högst sex månader oavsett om
uppsägningen sker på initiativ av bolaget eller befattningshavaren.
Avgångsvederlag ska inte förekomma.

Lön och anställningsvillkor för anställda
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer
ska lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktas genom
att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens
komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid
utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av
skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, utvärdera och genomföra
riktlinjerna

Styrelsen beslutar om förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya
riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för
beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya
riktlinjer antagits av bolagsstämman. Styrelsen ska även följa och
utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och
ersättningsnivåer i bolaget, varvid jämförelse ska ske med jämförbara
bolag. Styrelsens ledamöter är, med undantag för styrelsens
ordförande, oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade
frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra ledande
befattningshavare, i den mån de berörs, och de ska inte heller
deltaga i styrelsens kommande översyn härav.

Frångående av riktlinjerna
Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller
delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och
ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga
intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets
ekonomiska bärkraft.

Punkt 13: Beslut om styrelsens förslag till inlösenprogram
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett
inlösenprogram enligt vilket högst 1 855 330 aktier av serie A och 2
500 000 aktier av serie B, dock sammanlagt högst 2 500 000 aktier,
ska kunna inlösas till marknadspris. Årsstämman bemyndigar därvid
styrelsen att vid ett eller flera tillfällen och längst intill
årsstämman 2021 ingå s.k. swap-avtal om byte av avkastningen på
räntebärande medel mot avkastningen på Havsfrun-aktien. Motparten i
swap-avtalet ska erbjuda de aktier som ligger till grund för
swap-avtalet till inlösen. Beslut om inlösen ska fattas av kommande
bolagsstämma.

Styrelsen anser att det skulle vara en fördel om bolaget, som har en
stark ekonomisk ställning, har möjlighet att uppdra åt tredje part
att förvärva aktier i bolaget, för att därmed bidra till ett högre
aktieägarvärde. Om inlösen av aktier kan ske med substansrabatt, dvs.
till ett marknadspris som är lägre än substansvärdet, leder detta
till att substansvärdet för kvarvarande aktier ökar. En nackdel är
att det förvaltade kapitalet samtidigt minskar liksom antalet
utelöpande aktier.

Ett bemyndigande ger styrelsen möjlighet att besluta om inlösen om
tillfälle skulle yppa sig då fördelarna bedöms uppväga nackdelarna.
Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet om swap-avtal med
efterföljande minskning av aktiekapitalet genom inlösen, vilket
fordrar ytterligare beslut av bolagsstämma, kan förhållandet mellan
aktier av de båda aktieslagen komma att förändras på följande sätt.

Om bemyndigandet utnyttjas endast för förvärv av samtliga aktier av
serie A kommer antalet aktier att uppgå till 10 250 610 aktier,
samtliga av serie B, samt antalet röster uppgå till 10 250 610
röster, samtliga för aktier av serie B. Om bemyndigandet utnyttjas
endast för förvärv av akt...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.