Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-20

Hedera Group AB: Rapport andra kvartalet Hedera Group AB tidigareläggs

Hedera Group AB (publ)
Bokslutskommuniké 1 april ? 30 juni 2019

Perioden 1 april ? 30 juni 2019

* Nettoomsättningen uppgick under andra kvartalet till 43,7 MSEK (57,9
MSEK) vilket är en minskning med 24%. Nettoomsättningen uppgick under
perioden januari ? juni till 87,1 MSEK (99,9 MSEK) vilket är en
minskning med 13%.
* Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till 1,0 MSEK (2,0
MSEK). Resultatet efter skatt uppgick under perioden januari ? juni
till 0,4 MSEK (2,3 MSEK).
* Rörelseresultatet uppgick under andra kvartalet till 1,3 MSEK (2,9
MSEK). Rörelseresultatet uppgick under perioden januari ? juni till
1,1 MSEK (3,5 MSEK).

Under perioden januari ? juni har Hedera Helse ABs resultat påverkade
koncernens resultat negativt med 1,4 MSEK och uppstartskostnader för Hedera
Ekonomi belastade resultatet med 0,5 MSEK.

* Under perioden efter juni 2019 är åtgärder vidtagna som ger
kostnadsbesparing motsvarande 3,6 MSEK på årsbasis.
* Rörelsemarginalen uppgick under andra kvartalet till 3,0% (5,0%).
Rörelsemarginalen uppgick under januari - juni till 1,3% (3,5%).
* Resultatet per aktie uppgick under andra kvartalet till SEK 0,12 (SEK
0,35). Resultatet per aktie uppgick under perioden januari - juni
till SEK 0,02 (SEK 0,40).
* Omsättningen på rullande tolv månader uppgår till 209,3 MSEK med
nuvarande verksamhet. Rörelseresultatet per rullande tolv månader med
nuvarande verksamhet uppgick till 6,5 MSEK. 
* Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 2,1 MSEK.
Koncernen har utnyttjat 17,3 MSEK av beviljad checkkredit på 20 MSEK.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till -0,3 MSEK för
andra kvartalet.
* Koncernens soliditet uppgår till 38% och moderbolagets till 48%.
* Nettoskulden för banklån uppgår till 3,4 gånger på rullande 12
månaders rörelseresultat. Inklusive huvudägarens lån uppgår
nettoskulden till 5,4 gånger rörelseresultatet.
* Styrelsen har beslutat att avyttra Hedera Ekonomi.
* Linda Uddén har blivit uppsagd som vice VD i Hedera Group AB.

Utdrag ur VD Maria Nordins kommentar till andra kvartalet;
Konkurrensen om konsulterna har fortsatt under andra kvartalet vilket
inneburit att löneglidningen ökat med svårigheter att hålla marginalerna.
Trots det har stora delar av Hedera Groups verksamheter klarat sig väl.
Läkarbemanningen fortsätter sin strategi mot bemanning av flera olika
läkarkompetenser vilken är lyckosam. Sjuksköterskebemanningen har klarat
sig väl omsättningsmässigt men har något lägre marginaler.
Köpbeteendet hos både SKL och privata kunder är mer avvaktande än tidigare
vilket gör att bemanningen sker med kortare framförhållning och är mer
arbetsintensiv än tidigare.

De förvärv som Hedera Group gjorde under 2018 har i stort utvecklats enligt
förväntan.
Ett av företagsförvärven, Hedera Helse AB, tidigare Ambio Helse AB, har
efter förvärvet haft en negativ resultatutveckling vilket har fortsatt
under andra kvartalet. Resultatet för Hedera Helse AB för första halvåret
är en förlust på 1,4 MSEK.
Uppstarten av Hedera Ekonomi AB har tagit längre tid än beräknat och
förlusten för första halvåret är 0,5 MSEK. Under perioden efter juni 2019
är åtgärder vidtagna som ger kostnadsbesparing motsvarande 3,6 MSEK på
årsbasis.

För att få större spridning väljer vi att utöka verksamhetsområdena till
Omvård och Hedera Group AB har tecknat avtal om att förvärva
Assistanspoolen Omsorg Sweden AB med tillträde 1 september 2019.
Assistanspoolen Omsorg är ett väletablerat företag inom personlig assistans
och har varit drivande i att sätta en hög standard inom personlig assistans
och lyckas därmed nå en högre avkastning än många inom branschen.
Proforma hade koncernen under 2018 omsatt 344,6 MSEK med ett
rörelseresultat på 15,9 MSEK efter extraordinära kostnader. På rullande
tolv månader omsätter Hedera Group ca 332 MSEK med ett rörelseresultat på
ca 13 MSEK.
Genom det nya affärsområdet Omvård får vi tillsammans med Bemanning av
vårdtjänster verksamheter som har många likheter och synergier samtidigt
som de inte samverkar cykliskt och inte är påverkade av samma politiska
beslut. Det ger koncernen en styrka och kommer att ge en jämnare avkastning
över tid.

Marknaden för bemanning av vårdpersonal förändras och Hedera Group har
varit väl förberedda för denna förändring. Vi håller kvar vår strategi mot
mer nischad bemanning och håller ett högt säljtryck. Det vi ser på
marknaden nu är effekten av förändrade förutsättningar vilket marknaden
kommer att anpassa sig till.
Marknaden har under 2019 minskat men vår bedömning är att marknaden kommer
att växa då det underliggande behovet av vårdpersonal fortsatt är mycket
stort och kommer kontinuerligt bli större. År 2035 prognosticeras vård och
omsorg sakna 160 000 utbildad personal och rent demografiskt ökar andelen
äldre kraftigt.

För ytterligare frågor, kontakta:
Maria Nordin, VD, 0730-415820 eller mail: maria.nordin@hederagroup.se

Bertil Haglund, ordförande, 0707-222644 eller mail:
bertil.haglund@hederagroup.se

.

Bolagets aktie, med kortnamn HEGR, är föremål för handel på Nasdaq First
North Stockholm. Aqurat Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.
Kontaktuppgifter till Aqurat är info@aqurat.se

eller 08-684 05 800.

Bilaga

* Rapport andra kvartalet 2019 för Hedera Group AB

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.