Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-07

Hedera Group AB: Rapport för tredje kvartalet

Hedera Group AB (publ)

Kvartalsrapport 1 juli - 30 september 2017

* Nettoomsättningen uppgick under tredje kvartalet till 39,3 MSEK (39,2
MSEK). För perioden jan-september uppgick omsättningen till 118,2 MSEK
(89,9 MSEK).
* Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till 0,9 MSEK (1,0
MSEK) och för perioden januari-september uppgick resultatet efter skatt
till 2,1 MSEK (1,8 MSEK).
* Rörelseresultatet uppgick under tredje kvartalet till 1,3 MSEK (1,4 MSEK)
och för perioden januari-september till 3,3 MSEK (2,6 MSEK).
* Rörelsemarginalen uppgick till 3,3 % (3,5%) för tredje kvartalet.
* Resultatet per aktie uppgår till SEK 0,24 (SEK 0,26) för det tredje
kvartalet. För perioden januari-september uppgick resultatet per aktie till
SEK 0,55 (SEK 0,47).
* Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,2 MSEK.
Koncernen har utnyttjat 2,6 MSEK av beviljad checkkredit på 13,0 MSEK.
* Koncernens soliditet uppgår till 15 % och moderbolagets till 51 %.
* Nettoskulden för banklån uppgår till 1,4 gånger årsrörelseresultatet och
inklusive huvudägarens lån uppgår nettoskulden till 2,9 gånger
årsrörelseresultatet.
* Det ackumulerade resultatet belastas med engångskostnader på 0,4 MSEK.
* Omsättningen på rullande tolv månader uppgår till 169,6 MSEK jämfört med
163,6 förra året. Rörelseresultatet per rullande tolv månader uppgick till
4,7 MSEK mot 0,6 MSEK förra året.

Utdrag ur VD Bertil Haglund kommentar till tredje kvartalet;

Hedera ökar omsättningen markant detta kvartal jämfört med förra kvartalet.
Ingången på affärer ökar och bokningsprognosen för resten av året ser mycket
bra ut. Samtliga dotterbolag har förbättrat bokningsläget och på rullande
tolv månader har omsättningen ökat med 6 MSEK.

För ytterligare frågor, kontakta:

Bertil Haglund, VD, 0707 222 644 ellermail: bertil.haglund@hederagroup.se.

Peter Näslund, ordförande 0704 220 111.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50.

Hedera Group AB (publ)

Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade
yrkeskategorier. Genom dotterbolagen Läkarresurs, Svensk Läkartjänst, All
Vård Semaforen och Pridoc erbjuds läkarbemanning till primärvården och
slutenvård i hela Sverige.

Visionen är att vara en av de ledande aktörerna inom läkarbemanning.
Expansionen skall ske genom förvärv och organisk tillväxt.

Hedera Group är listade på Nasdaq First North och för ytterligare information
besök hemsidan www.hederagroup.se

Affärsidé

Hedera Group skall erbjuda bemanning och rekrytering för specialiserade
yrkeskategorier.

Vision och strategi

Att vara en av de ledande aktörerna inom specialiserade yrkeskategorier.

Strategi

Hedera Group skall växa organiskt med minst 20 % per år samt aktivt söka nya
förvärv för att öka omsättningen. Förvärven skall i första hand inriktas på
bolag inom läkarbemanning.

Finansiella mål

Rörelsemarginalen skall uppgå till 8 % med en organisk tillväxt på 20 %
årligen kombinerat med förvärv. Ambitionen är att genomföra en aktieutdelning
på 50 % av resultatet efter skatt.

Tredje kvartalet

Omsättning och resultat

Koncernens omsättning under det tredje kvartalet uppgick till 39,3 MSEK.
Resultatet för det tredje kvartalet uppgick till 0,9 MSEK. Avskrivning av
materiella anläggningstillgångar tredje kvartalet uppgick till 0,0 MSEK.
Resultatet per aktie uppgick till SEK 0,24.

Investeringar

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar under tredje
kvartalet uppgick till 0,00 MSEK och för hela året till 0,00 MSEK. Koncernen
har inte gjort några investeringar i immateriella anläggningstillgångar.

Likviditet

Tredje kvartalets kassaflöde uppgick till 0 MSEK och vid periodens utgång
uppgick likvida medel till 0,2 MSEK. Koncernen har utnyttjat 2,6 MSEK av
checkkrediten på 13,0 MSEK.

Moderbolagets verksamhet

Kostnaderna i moderbolaget avser kostnader för notering och management.

AktienHedera Groups aktie (HEGR) är noterad på Nasdaq First North från den 15
januari 2016. Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till SEK 6 065 416
och antalet utestående aktier uppgick till 3 790 885. Kursen per den 29
september 2017 var SEK 14,95.

Aktiekapitalet

Det egna kapitalet i moderbolaget uppgick per den 30 september 2017 till 25,5
MSEK varav aktiekapitalet utgör 6,1 MSEK.

Teckningsoptioner

Hedera Group har, via sitt dotterbolag Läkarresurs FA Rekryt, AB 150 000
utestående teckningsoptioner som berättigar till teckning av en aktie per
teckningsoption för 20 kronor under perioden 1 juni 2019 till 31 december
2019. Av dessa har 32 000 optioner tecknats av personalen på marknadsmässiga
villkor och 118 000 teckningsoptioner kvarstår.

VD-kommentar

Hedera ökar omsättningen markant detta kvartal jämfört med förra kvartalet.
Ingången på affärer ökar och bokningsprognosen för resten av året ser mycket
bra ut. Samtliga dotterbolag har förbättrat bokningsläget och på rullande
tolv månader har omsättningen ökat med 6 MSEK och resultatet från 0,6 MSEK
till 4,7 MSEK.

Marginalerna ligger kvar på samma nivå och nu blir den stora utmaningen att
öka volymen och marginalen. Det finns stora förutsättningar för en ökad
omsättning de kommande månaderna och även för nästa år.

Detta är också första kvartalet som vi jämför mot samma period föregående år
och jag kan konstatera att omsättning och resultat är oförändrat.

Vi hade ett antal förvärv på gång under våren som alla tyvärr rann ut i
sanden. Nu har vi återigen under tredje kvartalet fokuserat på förvärv och
hoppas kunna finna några intressanta objekt.

Vi har anpassat våra kostnader med ca 0,5 - 1,0 MSEK, vilket borde ge
resultateffekt under fjärde kvartalet.

Hela marknaden för bemanning inom vård&omsorg ökade under kvartalet, främst
för sjuksköterskor och socionomer. Läkarbemanning har däremot haft en
stillastående utveckling under hela 2017.

Den politiska debatten har blommat upp igen och kommer att fortsätta under
hösten om att hyrläkare kostar Landstinget stora summor. Tyvärr missar man
alldeles för ofta de effektivitetsvinster som uppnås. Jag hoppas att
branschorganisationen lyckas få fram sitt budskap om fördelarna med
bemanning.

Jag ser med spänd förväntan fram emot fjärde kvartalet och hoppas på högre
omsättning och bättre resultat.

Bertil Haglund, VD

Affärsläge och innehav

Svensk Läkartjänst Lil AB och All Vård Semaforen AB

Bolagen utvecklas mycket positivt med högre omsättning än förra året. Bra
marginaler och bra bokningsläge gör att utvecklingen framåt ser mycket
positiv ut. Omsättning uppgick till 18,6 MSEK mot 15,0 föregående år. Det är
en ökning med 24%.

Pridoc Bemanning AB

Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 6,0 MSEK jämfört med 6,4 MSEK
föregående år. Jämfört med förra kvartalet är ökningen 10%. Det finns en bra
kostnadskontroll och ett bra bokningsläge framöver. Pridoc har fortsatt fokus
på ökad omsättning och det viktiga avtalet med Stockholms Landsting.

Läkarresurs FA Rekryt AB

Läkarresurs har haft en lägre omsättning i tredje kvartalet men ett bättre
resultat. Omsättningen uppgick till 14,7 MSEK jämfört mot 17,7 MSEK
föregående år. Bokningsläget har förbättrats under hela hösten och det ser
mycket positivt ut för de kommande månaderna.

Moderbolaget Hedera Group AB

Verksamheten under tredje kvartalet avser till största delen
noteringskostnader samt lön till management.

Närstående transaktioner

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har haft
någon direkt eller indirekt delaktighet i affärstransaktion med Bolaget, som
är eller har varit av onormal till sin karaktär. Verkställande direktören har
inte erhållit någon lön under andra kvartalet.

Huvudägaren har lämnat ett förvärvslån på 8 MSEK med en ränta på 4,25%. Räntan
faktureras månadsvis och krediten skall amorteras efter bankkrediten.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för koncernen

Hedera Group arbetar med att förbättra riskhantering på både kort och lång
sikt. Riskhanteringen omfattar både omhändertagande av kända och redan
identifierade risker, samt eventuellt nya eller ökande risker som dyker upp
inom verksamheten.

De övergripande risker som hanteras och systematiseras omfattar bland annat
följande kategorier:

* Makroekonomiska risker såsom bransch, konjunktur, sysselsättning och
tillväxt.
* Skatterisker som bolaget kan påverkas av.
* Konkurrenter i branschen.
* Organisatoriska risker.
* Legala och politiska risker.
* Kollektivavtal vid förändrade villkor och regler.
* Upphandlingar analyseras både vid positiva och negativa beslut.
* Förvärv eftersom en del av bolagets strategi är att förvärva bolag.

Bemanningsbranschen är en del av arbetsmarknaden och påverkas av beslut och
åtgärder från olika aktörer, såsom politiker, fackförbund, myndigheter och
organisationer. Det finns många konkurrenter som aktiv deltar upphandlingar
och söker läkare för att utföra uppdrag. Denna konkurrens mellan olika
aktörer som grundas på upphandlingar kan skapa en prispress för inhyrda
läkare.

Hedera Group är också inne i en fas där man skall bygga upp en ny organisation
vilket ställer stora krav på styrelse och ledning. Det kan finnas risk för
att man inte hittar rätt kompetens.

Avslutningsvis den politiska risken där det finns risk för att begränsa
inhyrning av läkare till Landstingen. Förutom dessa beskrivna risker kan det
finnas andra risker som kan påverka Hedera Group.

Redovisningsprinciper

Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom
de antagits av EU. Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS
34Delårsrapportering,
Årsredovisningslagen samt RFR1Kompletterande redovisningsregler för koncerner
. Moderbolagets redovisning är upprättad enligt Årsredovisningslagen och
RFR2Redovisning för juridiska personer
. Fullständiga redovisningsprinciper finns i Årsredovisningen för 2015.

Tvister

Det förekommer inga tvister eller rättsliga förfaranden.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50.

Rapporttillfällen

Hedera Group avger rapporter avseende ekonomisk information vid följande
tidpunkt:

23 februari 2018 Bokslutskommuniké 2017

Stockholm den 7 november 2017

Hedera Group AB (publ)

Lästmakargatan 10, SE 111 44 Stockholm.

Tel 08-522 45 710 Fax 08-522 45 799

www.hederagroup.se

----
| |
| |
----

Revisorernas gransknings...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.