Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-07

Hedera Group AB: Rättelse; Kommuniké från årsstämma Hedera Group

Rättelse med anledning av fel teckningskurs kommunicerat avseende nya incitamentsprogrammet. Tidigare kommunikation angav 1,52 kronor. Rätt teckningskurs är 9,45 kronor.

Hedera Group AB (publ) höll årsstämma den 7 maj 2021 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och balansräkning samt beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen skulle balanseras i ny räkning. Stämman beslöt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för deras uppdrag för bolaget under räkenskapsåret 2020.

Beslöts att styrelsearvode skulle utgå med 120 000 kronor till styrelsens ordförande och 80 000 kronor till var och en av externa ledamöter. Styrelseledamot som även är anställd i bolaget ska inte erhålla arvode.

Bolagstämman beslöt att omvälja Bertil Haglund, Åsa Linde Torneé och Stig Engcrantz samt nyvälja Dan Olsson som styrelseledamöter i bolaget intill slutet av den årsstämma som hålls under nästföljande räkenskapsår. Bertil Haglund omvaldes till styrelsens ordförande. Till revisionsfirma omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Lars Kylberg som huvudansvarig revisor.

Till valberedning omvaldes Bertil Haglund, Gunnel Tolfes och Lars Bjarnemark.

Beslöts att anta ny bolagsordning innebärande tillägg till verksamhetsbeskrivning och ändring av punkten om deltagande vid bolagsstämma. Genom ändringen av verksamhetsbeskrivningen infördes en möjlighet för bolaget att bedriva assistansverksamhet. Den nya bolagsordningen ger även möjlighet att genomföra bolagsstämmor genom poströstning och att samla in fullmakter. Vidare gjordes en mindre justering för att anpassa enligt ny reglering i aktiebolagslagen.

Beslöts att anta ett nytt incitamentsprogram av serie 2021/2024 genom emission av högst 250 000 teckningsoptioner till dotterbolaget LäkarResurs FA Rekryt AB för vidareöverlåtelse till VD, ledning och övriga nyckelpersoner i bolaget. Incitamentsprogrammet löper på tre år och varje teckningsoption ger rätt till teckning av en (1) aktie i bolaget till en kurs om 9,45 kronor. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas för teckning av aktier i bolaget resulterar detta i en utspädning om 3,12 procent.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier eller teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning. Beslut ska kunna fattas med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och bemyndigandet med avvikelse från företrädesrätt är begränsat till 30 % av bolagets kapital och röster vid tidpunkten för årsstämman.

Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

 

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman och de fullständiga förslagen, vilka finns tillgängliga på bolagets hemsida www.hederagroup.se.
 

VD - Johan Sandström:

Mobil 073 333 03 42
Johan.sandstrom@hederagroup.se
Ordförande - Bertil Haglund:
Mobil 070 722 26 44
Bertil.haglund@hederagroup.se

Bolagets aktie, med kortnamn HEGR, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Aqurat Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är INFO@AQURAT.SE eller08-684 05 800.

Författare Cision