Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

HEIMB: Bokslutskommuniké januari-december 2019

· Periodens hyresintäkter ökade till 4 321 mkr (3 231)
· Reell uthyrningsgrad för bostäder uppgick till 99,1% (98,4)
· Periodens driftnetto ökade till 2 403 mkr (1 751)
· Förvaltningsresultatet, rensat för orealiserade valutaeffekter i
moderbolaget, uppgick till 1 221 mkr (940)
· Värdeförändring i fastigheter uppgick till 4 834 mkr (2 562)
· Periodens resultat uppgick till 4 460 mkr (3 023)
· Fastighetsförvärv i perioden uppgick till 33 261 mkr (24 737)
· Resultat per stamaktie uppgick till 1 176 kr (795)

"Vi expanderar snabbt, men med eftertanke. Eftersom vi har valt att sköta våra
fastigheter med egen personal är värderingar och kultur två fundament som hela
verksamheten vilar på. Med egen personal äger vi våra processer och får insikter
om våra hus och våra kunder som är djupare och bättre än om vi tagit in extern
hjälp. Våra medarbetares engagemang är den viktigaste drivkraften", säger Patrik
Hall, VD Heimstaden Bostad.

"Det sista kvartalet 2019 blev mycket intensivt och jag ser att den positiva
utvecklingen fortsätter. Heimstaden Bostad har tagit stora kliv under året för
att kunna gå från en marknadsledande position i ett par länder till att bli en
välkänd europeisk aktör", fortsätter Patrik Hall.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall, VD                      +46 705 85 99 56
     patrik.hall@heimstaden.com

Arve Regland, CFO              +47 479
07 700         arve.regland@fredensborg.no

Denna information är sådan information som Heimstaden Bostad AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt Lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 kl. 09:00
CET.

Heimstaden Bostad AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556867-0873, Bolagets säte Malmö,

Telefon, 040 - 660 20 00, www.heimstadenbostad.com (http://www.heimstaden.com)

Heimstaden Bostad är ett ledande fastighetsbolag i Europa med fokus på att
förvärva, förädla, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom våra
värderingar Care, Dare och Share, skapar vi värden för våra ägare och
omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden har ca 54 900 lägenheter
och ett fastighetsvärde om ca 113 mdkr värde. Huvudkontoret ligger i Malmö,
Sverige. För mer information, se www.heimstadenbostad.com.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/495519

Författare OSE News