Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Heliospectra: Heliospectra ABs delårsrapport januari - mars 2019

(GÖTEBORG, Sverige/SAN FRANCISCO, CA, 26 april, 2019 -

Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent
belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer,
presenterar idag sin delårsrapport för perioden januari till mars
2019.

Omsättning och Resultat Januari - Mars

· Orderingång uppgick till 12 309 (12 118) KSEK
· Nettoomsättningen uppgick till 9 657 (9 374) KSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -9 429 (-6 786) KSEK
· Resultat efter skatt var -9 483 (-6 799) KSEK eller -0,27 (-0,19)
kronor per aktie

Viktiga Händelser

JANUARI - MARS

· Heliospectras kontrollsystem helioCORE™ tilldelas en 2019 års
AE50-utmärkelse av American Society of Agricultural and Biological
Engineers (ASABE).

· Heliospectras tekniska tjänsteerbjudande samlas under varumärket
helioCARE™.

· Europeisk medicinsk forskningsanläggning investerar i
Heliospectras kontrollerbara LED-belysningslösningar.
Forskningsbolaget expanderar sin växthusproduktion och har lagt en
order på Heliospectras kontrollerbara ELIXIA LED-belysningslösning.
Värdet på ordern är 2,0 miljoner kronor (189 000 euro).

· Heliospectra ABs bokslutskommuniké gick ut den 22 februari.
· Heliospectra genomför företrädesemission och upptar brygglån från
huvudägare. Bolagets styrelse föreslår en nyemission om cirka 52,7
miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

· Kallelse till extra bolagsstämma i Heliospectra AB gick ut den 22
februari.

· Extra bolagsstämma hölls den 12 mars 2019 i Hotel Rivertons
lokaler på Stora Badhusgatan 26, 411 21 i Göteborg. Beslut togs att
genomföra en nyemmissoion samt instifta ett nytt incitamentsprogram
genom emission av teckningsoptioner för nyckelpersoner i företaget
samt personer i ledande ställning.

· Hans Naess utsågs till ny CFO för Heliospectra AB. Hans har
agerat interim CFO sedan 24 september 2018 och tillträdde som CFO med
start den 1a mars 2019.

· Offentliggörande av Heliospectras prospekt avseende
företrädesemission. Bolaget offentliggjorde den 19 mars prospektet
avseende den företrädesemission som offentliggjordes den 22 februari
2019.

· Heliospectra AB utökar sin närvaro i Nordamerika genom att öppna
nytt dotterbolag (Heliospectra Canada Inc.) i Toronto, Kanada.

· Ljusgårda AB fortsätter expansion med ny investering i
Heliospectras innovativa LED-belysningslösningar med ytterligare en
order av Heliospectra's kontrollerbara ELIXIA LED-belysningslösning
till ett värde av 5,7 miljoner kronor (611 450 USD).

VDs kommentar

Bäste aktieägare i Heliospectra AB (publ),

Under första kvartalet 2019 har bolaget genomfört ett flertal
strategiska satsningar för att säkerställa vår expansion och
attraktionskraft på en växande marknad med ökade krav. Investeringar
har gjorts för att trygga en innovativ och relevant produktportfölj
samtidigt som initiativ tagits för att ytterligare öka vår
marknadsnärvaro.

Bolagets innovationsdrivna initiativ kring belysningsportföljen är
fokuserade på tre nyckelområden;

kommersiella växthuslösningar, kommersiella lösningar för vertikala
odlingar och utveckling av kontroll- och automationsplattformen
helioCORE. Lösningar inom dessa nyckelområden efterfrågas starkt på
marknaden och vi tror att vi kan behålla och utöka vår ledande
position inom nämnda segment genom att erbjuda våra kunder
fullständigt integrerade lösningar. Resultatet av dessa
utvecklingsprojekt kommer att rapporteras under de kommande två
kvartalen.

Som en del av Heliospectras expansionsstrategi har Heliospectra Canada
Inc. med säte i Toronto, Ontario etablerats. Expansionen möjliggör
etableringen av lokala, professionella team med fysisk närhet till
kunderna. En målsättning är att enkelt kunna dela Heliospectras
tekniska kompetens och växtvetenskapliga expertis med lokala odlare.
En av anledningarna som låg till grund för beslutet att öppna
Heliospectra Canada Inc. var att bemöta den växande efterfrågan från
licensierade cannabis-

producenter i Kanada och tillmötesgå deras behov av högteknologiska
och datastyrda produktionsanläggningar med Heliospectras intelligenta
och integrerbara belysningslösningar. Den legalisering som
kanadensiska federala och provinsiella regeringar har drivit igenom
har skapat en bransch som förväntas generera mer än sju miljarder
dollar i intäkter år 2019. Med tanke på intresset för våra
helhetslösningar, inklusive helioCORE och helioCARE-tjänsterna,
fortsätter Heliospectra att ligga i framkant på en växande
kanadensisk marknad.

För att finansiera dessa aktiviteter genomfördesunder Q1 en fullt ut
garanterad och genom teckningsförbindelser säkerställd nyemission som
gav ett kapitaltillskott på ca 52,7 MSEK före emissionskostnader.
Teckningsgraden var 76%, varigenom garanterna Weland Group och Midroc
New Technology utökade sina ägarandelar till 39% respektive 11,5%.

Cirka 30 procent av kapitaltillskottet är avsett att användas för att
ytterligare stärka bolagets finansiella ställning. Resterande kapital
är tilltänkt att investeras i följande prioriterade områden:

· 40% kommer att användas för strategisk ompositionering av vår
affärsmodell och expandera bolagets adresserbara marknad för att
stabilisera framtida kassaflöden. Detta ska uppnås genom
utlicensiering av vårt kontrollsystem helioCORE samt genom att
erbjuda kunder know-how genom helioCARE.

· 20% kommer att användas för att åskådliggöra den nya
affärsmodellen genom referensobjekt med strategiska kunder, primärt
inom livsmedelssektorn.

· 10% kommer att användas för fortsatt produktutveckling inom
segmentet vertikal odling.

De finansiella resultaten för första kvartalet 2019, både när det
gäller intäkter och bruttoresultat, var i nivå med förra årets
resultatet under motsvarande period. Rörelseresultatet minskade med
39%, vilket främst berodde på de expansiva satsningar som initierats
och genomförts under det tredje kvartalet 2018.

Vårt mål under 2019 är att fortsätta vår nuvarande tillväxtstrategi
genom att erbjuda högsta kvalitet, kundservice i världsklass och
samtidigt behålla ett obevekligt fokus på långsiktig lönsamhet. Med
detta uppdrag i åtanke är vi övertygade om att Heliospectras
innovation och vision fortsätter att sporra oss genom kommande
kvartal.

Ali Ahmadian, VD

Heliospectra AB (publ)

--

För fullständig rapport besök
http://ir.heliospectra.com/se/finansiella-rapporter/.

Göteborg 2019-04-26

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 |
ir@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North
- www.redeye.se

Certifiedadviser@redeye.se | +46 (0)8 121 576 90
http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är
världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem
och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer.
Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och
resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade
LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell
intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser
och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i
att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter
att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut,
högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som
har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har
tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer
information, besök https://www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i
den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden
grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är
av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och
konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka
många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden
påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och
beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter
inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom
branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för
branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några
framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller
utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg
för offentliggörande den 26:e april 2019 kl.08.00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/heliospectra/r/heliospectra-abs-delarsrapport...
https://mb.cision.com/Main/5333/2797537/1032498.pdf
https://mb.cision.com/Public/5333/2797537/8b91d11483738395.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.