Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-11

Heliospectra: Heliospectra planerar att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om ca 91 MSEK för vidare kommersialisering av Bolagets produkter sa

HELIOSPECTRA PLANERAR ATT GENOMFÖRA EN FULLT GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION OM CA 91 MSEK FÖR VIDARE KOMMERSIALISERING AV BOLAGETS PRODUKTER SAMT FORTSATT PRODUKTUTVECKLING

Styrelsen i Heliospectra AB (publ) (First North: HELIO, OTCQB: HLSPY) ("Bolaget" eller "Heliospectra") föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission om cirka 91 MSEK, samt en överteckningsoption om cirka 20 MSEK. Totalt har de tre största ägarna åtagit sig att teckna motsvarande 50,49 procent av företrädesemissionen. Huvudägaren har förbundit sig att garantera resterande belopp, innebärande att emissionen är 100 procent säkerställd. Kapitalanskaffningen avser främst rörelsekapital för sälj och marknadsföring, fortsatt produktutveckling samt för att stärka balansräkningen.

Sammanfattning
Heliospectras styrelse föreslår en företrädesemission om cirka 91 MSEK. Skulle företrädesemissionen bli övertecknad vill styrelsen kunna emittera ytterligare aktier motsvarande ett värde upp till cirka 20 MSEK genom en så kallad överteckningsoption. Företrädesemissionen exklusive överteckningsoptionen omfattar upp till 13 966 647 aktier till kursen 6,50 kronor per aktie.
Villkoren i företrädesemissionen innebär att tre (3) nya aktier emitteras för varje fyra (4) befintliga.
Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 8 november 2016. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.
Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga aktieägare.
Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är den 15 november 2016.
Teckningsperioden i företrädesemissionen pågår mellan den 18 november 2016 och 2 december 2016.

Bakgrund och motiv
Heliospectra är ett innovativt svenskt bolag som utvecklat och patenterat ett avancerat system för belysning av alla typer av växter. Heliospectras effektiva system för belysning ger odlare möjlighet att kontrollera plantornas kvalitet och tillväxt. Systemet kombinerar speciella LED-baserad lampor uppkopplade mot internet kombinerat med sensorer som mäter hur växterna tar till sig ljuset kopplat mot ett mjukvarubaserat styrsystem. Bolagets produktportfölj består av fyra produktfamiljer som säljs som kompletta system, i vilka LED-lampor är en delkomponent. Tilläggsförsäljning sker sedan av mjukvara för ny funktionalitet samt nya enheter som armaturer och sensorer. Heliospectras kunder är främst professionella odlare och Bolagets huvudsakliga marknader är Nordamerika, Europa samt Mellanöstern.

Emissionslikviden från företrädesemissionen (inklusive eventuell överteckningsoption) kommer framför allt att användas till fortsatta satsningar på sälj och marknadsföring, fortsatt produktutveckling samt för att stärka Bolagets balansräkning.

Företrädesemissionen
Heliospectras styrelse föreslår, under förutsättning av den extra bolagsstämmans godkännande, att genomföra en nyemission av upp till 13 966 647 aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare om cirka 91 MSEK före emissionskostnader. De som på avstämningsdagen är aktieägare i Heliospectra erhåller en (1) teckningsrätt per aktie och fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) ny aktier i Heliospectra till kursen 6,50 kronor per aktie. Vid eventuellt utnyttjande av överteckningsoption ska styrelsen äga rätt att fördela aktier inom ramen för denna.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, samt i sista hand tilldelas dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden.

Avstämningsdagen för att delta i företrädesemissionen infaller den 15 november 2016 och teckningstiden löper under perioden 18 november 2016 - 2 december 2016, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Handel med teckningsrätter beräknas ske under perioden 18 november 2016 - 30 november 2016.

Lock-up avtal
Redeye AB, som agerar finansiell rådgivare till Heliospectra i kapitalanskaffningen, har ingått så kallade lock-up avtal med de tre huvudägarna.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen
8 nov 2016 Extra bolagsstämma
11 nov 2016 Sista handelsdag inklusive teckningsrätt
14 nov 2016 Första handelsdag exklusive teckningsrätt
15 nov 2016 Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
16 nov 2016 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
18 nov - 30 nov 2016 Handel med teckningsrätter
18 nov - 2 dec 2016 Teckningsperiod
7 dec 2016 Beräknad dag för offentliggörande av företrädesemissionens preliminära utfall

Extra bolagsstämma
Aktieägarna i Heliospectra kallas till extra bolagsstämma den 8 november 2016. Fullständig kallelse offentliggörs i separat pressmeddelande.

Finansiella och legala rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till Heliospectra vid kapitalanskaffningen.

Mer information om Heliospectra
Läs mer på www.heliospectra.com/blog http://www.heliospectra.com/blog
Följ @Heliospectra på Twitter
Gilla Heliospectra på facebook.com/heliospectra

Göteborg, Sverige / San Francisco, USA den 11 oktober, 2016

För mer information kontakta:
Staffan Hillberg, VD, Heliospectra AB, +46 (0)708 36 59 44, staffan.hillberg@heliospectra.com mailto:staffan.hillberg@heliospectra.com

G&W är företagets certifierade rådgivare - www.gwkapital.se http://www.gwkapital.se/

www.heliospectra.com http://www.heliospectra.com/

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Heliospectra Pressrelease 2016-10-11 Svenska.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=18803

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 oktober 2016 kl.08.00 CET.

Om Heliospectra AB
Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com http://www.heliospectra.com/ ) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 21 miljoner dollar i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Huvudägare: Weland Stål www.welandstal.se http://www.welandstal.se/ , Industrifonden www.industrifonden.se http://www.industrifonden.se/ , Midroc www.midroc.se http://www.midroc.se/ , Avanza Pension www.avanza.se http://www.avanza.se/ .

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.