Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-17

Heliospectra: Kallelse till årsstämma i Heliospectra

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HELIOSPECTRA

Aktieägarna i Heliospectra AB (publ), org.nr 556695-2205, kallas härmed
till årsstämma tisdagen den 14 juni 2016 kl. 15.00 i bolagets lokaler med
adress Frans Perssons Väg 6 i Göteborg. Registrering till årsstämman börjar
kl. 14.00.

Anmälan
Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda
aktieboken per onsdagen den 8 juni 2016,

dels anmäla sitt deltagande hos bolaget senast onsdagen den 8 juni 2016 kl.
17.00 per brev under adressen Heliospectra AB, "Årstämma 2016", Box 5401,
402 29 Göteborg eller per elektronisk anmälan via weblänkar som
tillhandahålls på bolagets hemsida, .

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller
organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha
rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren
härom i god tid så att införing i aktieboken har skett onsdagen den 8 juni
2016.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även
tillgängligt på bolagets hemsida, . Fullmakten
i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under
ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av
aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1) Stämman öppnas;
2) Val av ordförande vid årsstämman;
3) Upprättande och godkännande av röstlängd;
4) Val av en eller flera justeringsmän;
5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
6) Godkännande av dagordning;
7) Anförande av verkställande direktören;
8) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
9) Beslut om:
a) fastställande av resultat- och balansräkning;
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen;
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör;
10) Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
11) Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer;
12) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande;
13) Val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade
revisionsbolag;
14) Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
15) Beslut avseende principer för valberedningens sammansättning och
arbete;
16) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler;
17) Beslut om införande av incitamentsprogram genom emission av
teckningsoptioner till dotterbolag och godkännande av överlåtelse;
18) Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt
ställe utser, att vidta smärre justeringar i vid stämman fattade beslut;
19) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen;
20) Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

2. Val av ordförande vid bolagsstämman

Valberedningen, som inför förevarande stämma bestått av Staffan Gunnarsson
(Weland), Oscar Ahlgren (Midroc), Åsa Knutsson (Industrifonden) samt Jan
Tufvesson (styrelsen), föreslår att advokat Eric Ehrencrona utses till
bolagsstämmans ordförande.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter för tiden intill
nästa årsstämma hållits uppgår till fyra ledamöter samt en suppleant.

11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Arvode till styrelsen för tiden från förevarande årsstämma intill nästa
årstämma föreslås utgå med fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande
och med två prisbasbelopp till envar av övriga av årsstämman valda
ledamöter som ej är anställda i bolaget. Styrelsesuppleant som inträder i
styrelsen ska ersättas enligt löpande räkning till ett pris om 1 500 kronor
per timma. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen
ytterligare ersättning.

Valberedningen föreslår vidare att stämman beslutar att styrelseledamot
ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under
förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att
fakturera styrelsearvodet genom sina bolag. Om styrelseledamot fakturerar
styrelsearvode via sitt bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar
sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma
föreslås av valberedningen omval av Andreas Gunnarsson, Göran Larsson,
Anders Ludvigson och Martin Skoglund.

Till suppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av
Göran Linder.

Till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma
föreslås nyval av Göran Larsson.

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade
revisionsbolag

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att för tiden intill nästa
årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB till
bolagets revisor. Frejs Revisorer AB har meddelat att för det fall
revisionsbolaget väljs kommer Mikael Glimstedt fortsättningsvis vara
huvudansvarig revisor.

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman efter förslag från
valberedningen. Dock äger styrelsen rätt att uppdra någon enskild ledamot
att utföra konsulttjänster åt bolaget. Stämmovalda styrelseledamöter ska i
särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive
kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå
ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Ersättning till ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare i bolaget avses den verkställande direktören
och övriga medlemmar av ledningsgruppen. Ersättningsutskottet, som består
av styrelsen, bereder frågan om fastställande av riktlinjer för ersättning
och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, och föreslår
styrelsen desamma.

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan
ersättning till ledande befattningshavare. I syfte att kunna säkerställa
att bolaget kan rekrytera och bibehålla kvalificerade arbetstagare i
bolagsledningen är grundprincipen att ledande befattningshavare ska
erbjudas marknadsmässiga anställningsvillkor och ersättningar.

Lön och övriga förmåner: Ersättningen till ledande befattningshavare ska
utgöras av en fast lön och pension. Den fasta lönen omprövas normalt
kalenderårsvis. Rörlig lön utgår inte. Vidare ska ledande befattningshavare
ha rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner såsom företagshälsovård.
Andra förmåner kan erbjudas i enskilda fall.

Pension: Ledande befattningshavare ska erbjudas pensionsvillkor som
innefattar en definierad plan för avsättningar med premier baserade på hela
grundlönen. Pensionsavsättningarna är individuella och ska vara i relation
till grundlönen.

Uppsägningstid och avgångsvederlag: Uppsägningstiden ska vara högst ett år,
om uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och högst sex månader, om
uppsägningen sker på initiativ av den ledande befattningshavaren. Vid
uppsägning från bolagets sida ska avgångsvederlag därutöver kunna utgå med
belopp motsvarande högst sex månadslöner.

Incitamentsprogram: Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade
incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare ska fattas av
bolagsstämman.

Ersättningsutskott: Ersättningsutskottet ska bereda frågor om
ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare. De närmare principerna för lönesättning,
pensioner och andra förmåner ska återfinnas i av ersättningsutskottet
fastlagd lönepolicy avseende ledande befattningshavare.

Avvikelse i enskilt fall: Styrelsen ska, i enlighet med vad som följer av 8
kap. 53 § aktiebolagslagen, ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för det.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder mer än
hälften av de avgivna rösterna.

15. Beslut avseende principer för valberedningens sammansättning och arbete

Valberedningen föreslår att bolaget fortsättningsvis ska ha en valberedning
bestående av fyra personer. Var och en av bolagets röstmässigt tre största
aktieägare, varvid närstående såsom detta begrepp är definierat i
aktiebolagslagen 21 kap. 1 § ska inkluderas, per den 30 september 2016 ska
vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Ingen av de tre
personer som härvid utses ska vara ledamot i bolagets styrelse. Därutöver
ska valberedningen bestå av en av styrelsen utsedd styrelseledamot som
tillika ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en icke
styrelseledamot som ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig
fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för
bolagsstyrning.

Valberedningen ska vidare arbeta fram förslag i följande frågor att
föreläggas årsstämman för beslut:

(i) Förslag till stämmoordförande,
(ii) Förslag till styrelse,
(iii) Förslag till styrelseordförande,
(iv) Förslag till arvoden för styrelsens ledamöter respektive ordföranden,
(v) Förslag till ersättning för utskottsarbete,
(vi) Förslag till revisorer,
(vii) Förslag till arvode för bolagets revisorer, och
(viii) Förslag till valberedningens sammansättning

Namnen på ledamöterna som ska ingå i valberedningen, samt de aktieägare de
representerar, ska publiceras senast sex månader före nästkommande
årsstämma på bolagets hemsida, .

För det fall någon av de tre ledamöterna i valberedningen som utsetts av de
röstmässigt tre största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i förtid, ska
den aktieägare som utsåg den frånträdande ledamoten äga rätt att utse en ny
ledamot.

För det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna säljer
samtliga, men inte endast en del av, sina aktier i bolaget innan
valberedningen fullgjort sina uppgifter, ska istället för sådan aktieägare
den röstmässigt fjärde största aktieägaren utse en ny ledamot osv.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. På begäran av
valberedningen ska bolaget dock tillhandahålla personella resurser för a...

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.