Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-22

Heliospectra: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HELIOSPECTRA AB (PUBL)

Pressmeddelande, Göteborg, 2019-02-22

Aktieägarna i Heliospectra AB (publ), org. nr 556695-2205, kallas
härmed till extra bolagsstämma fredagen den 12 mars 2019 kl. 9.00 på
Radisson Blu Riverside Hotel Göteborg med adress Lindholmspiren 4,
417 56 Göteborg. Registrering till stämman börjar kl. 8.00.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per den 6 mars 2019,

dels anmäla sitt deltagande per brev under adressen Heliospectra AB (publ) "Extra bolagsstämma den 12 mars 2019", Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg eller via bolagets hemsida www.heliospectra.com, senast den 6 mars 2019.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller
organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att
ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som
ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör
underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken
har skett senast den 6 mars 2019.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt
för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns
även tillgängligt på bolagets hemsida, www.heliospectra.com.
Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till
bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person
ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan
tillämplig handling.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1) Stämman öppnas;

2) Val av ordförande vid stämman;

3) Upprättande och godkännande av röstlängd;

4) Val av en eller flera justeringspersoner;

5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;

6) Godkännande av dagordning;

7) Beslut om nyemission av aktier;

8) Beslut om införande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till dotterbolag och godkännande av överlåtelse;

9) Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta smärre justeringar i vid stämman fattade beslut;

10) Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

2. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Eric Ehrencrona utses till stämmans
ordförande.

7. Beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår nyemission av aktier (företrädesemission) enligt
följande.

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 170 385,9 kronor genom
emission av högst 11 703 859 nya aktier.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på
avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare ska för en
(1) befintlig aktie erhålla en (1) teckningsrätt. Aktieägare ska för
tre (3) teckningsrätter erhålla en (1) aktie.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 19 mars
2019.

Handel med teckningsrätter beräknas komma att ske mellan den 20 mars
2019 och den 1 april 2019.

De nya aktierna ska tecknas till en kurs om 4,50 kronor per aktie, där
0,1 kronor utgör kvotvärde och 4,40 kronor utgör överkurs. Överkursen
ska överföras till överkursfond. Betalning för de nya aktierna ska
ske kontant eller genom kvittning.

Weland Stål AB samt Midroc New Technology AB ska äga rätt att erlägga
betalning för de nyemitterade aktierna genom kvittning av sina
fordringar. Sammanlagda kvittningsbara fordringar uppgår till 10 000
000 kronor. Weland Stål AB:s fordran uppgår till 7 500 000 kronor och
Midroc New Technology AB:s fordran uppgår till 2 500 000 kronor.

Teckning och betalning av aktie med teckningsrätt ska ske genom
teckning på särskild teckningslista under tiden från och med den 20
mars 2019 till och med den 3 april 2019. Teckning av aktie utan stöd
av teckningsrätt ska ske på teckningslista under ovan angiven
teckningstid. Betalning av aktie utan stöd av teckningsrätt ska göras
senast tredje bankdagen efter det att tecknaren erhållit besked om
teckning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga eller i övrigt justera
tecknings- och betalningstiden. En förutsättning för nu angiven
teckningsperiod är att aktuellt prospekt kunnat publiceras inom
föreskriven tid.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av
teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta
belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av
teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem
som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de
var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande
till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning,
i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna
aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till
deras anmälda intresse, samt i sista hand tilldelas dem som har
lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion
till sådana åtaganden.

Aktie medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktien införts i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta sådana
smärre justeringar i förevarande emissionsbeslut som krävs för
registrering av emissionen hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder mer
än hälften av de avgivna rösterna.

8. Beslut om införande av incitamentsprogram genom emission av
teckningsoptioner till dotterbolag och godkännande av överlåtelse

Styrelsen föreslår att högst 1 000 000 teckningsoptioner berättigande
till teckning av högst

1 000 000 aktier i bolaget emitteras. Rätt till teckning ska, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma det
helägda dotterbolaget Heliospectra Personal AB, org.nr 556904-7243
("Dotterbolaget"). Dotterbolaget ska efter teckning ha rätt och
skyldighet att efter anvisningar från styrelsen i bolaget överlåta
teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och andra
nyckelpersoner i bolaget eller dess dotterbolag enligt vad som
framgår nedan. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag till
Dotterbolaget. Teckning av teckningsoptionerna ska ske direkt i
stämmoprotokollet.

Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att under perioden 1
mars 2021 till och med den 30 april 2021 teckna en ny aktie i
bolaget. Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av
teckningsoption ska uppgå till ett belopp ska fasställas vid den
tidpunkt då Dotterbolaget överlåter teckningsoptionen till ledande
befattningshavare eller annan nyckelperson. Teckningskursen ska
beräknas enligt följande: bolagets akties volymvägda snittkurs under
de tio handelsdagar som föregår överlåtelsen av teckningsoption från
Dotterbolaget till ledande befattningshavare eller annan nyckelperson
* 1,35. Aktie som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna
medför rätt till vinstutdelning första gången första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
aktien har registrerats hos Bolagsverket och aktien införts i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer
bolagets aktiekapital att öka med 100 000 kronor fördelat på 1 000
000 aktier motsvarande en utspädningseffekt om ca 2,84 procent av
antal aktier och röster (1 000 000 / 35 111 576).

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att
styrelsen önskar främja bolagets långsiktiga intressen genom att
erbjuda ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner möjlighet
att delta i ett incitamentsprogram som ger dem möjlighet att ta del i
bolagets värdeutveckling. Detta förväntas ge ett ökat engagemang för
verksamheten bland ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar om att godkänna
att Dotterbolaget får överlåta de ovan utgivna teckningsoptionerna
till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i bolaget och
dess dotterbolag, eller på annat sätt förfoga över
teckningsoptionerna för att fullgöra bolagets åtaganden i anledning
av ovan angivet teckningsoptionsprogram.

Betalning för teckningsoptionerna vid överlåtelse från Dotterbolaget
till ledande befattningshavare eller nyckelpersoner ska ske med
marknadsmässigt belopp som fastställs med tillämpning av Black &
Scholes optionsvärderingsmodell. Med hänsyn till att
teckningsoptionerna ska överlåtas till ett beräknat marknadspris
bedöms inte incitamentsprogrammet i sig medföra några kostnader
utöver vissa mindre kostnader för upprättande och administration.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder 9/10
av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
bolagsstämman.

Antal aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 35
111 576. Det totala antalet röster uppgår till 35 111 576. Bolaget
innehar inga egna aktier.

Upplysningar

Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på bolagsstämman:
styrelsen och vd ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat
koncernbolag.

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 |
ir@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North
- www.redeye.se

Certifiedadviser@redeye.se | +46 (0)8 121 576 90
http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är
världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem
och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer.
Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och
resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade
LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell
intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser
och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i
att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter
att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut,
högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som
har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har
tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer
information, besök https://www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är fra...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.