Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-22

Hembla AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma i Hembla AB (publ)

Aktieägarna i Hembla AB (publ), org nr 556498-9449, med säte i
Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 november
2019, klockan 10.00, i Advokatfirman Vinges lokaler på Stureplan 8 i
Stockholm.

Extra bolagsstämman är sammankallad med anledning av en begäran från
aktieägaren Vega HoldCo S.à.r.l., ett bolag helägt av
fastighetsfonder som rådges av The Blackstone Group Inc.,
representerande cirka 61,19 procent av antalet utestående aktier och
cirka 69,30 procent av antalet utestående röster i Hembla per dagen
för denna kallelse ("Aktieägaren"). Aktieägaren har begärt extra
bolagsstämman för att besluta om val av styrelseledamöter och val av
styrelseordförande.

Rätt att delta vid bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 november 2019, dels
anmäla sig hos bolaget senast den 11 november 2019.

Anmälan ska ske skriftligen till Hembla AB (publ), Hamngatan 15, 111
47 Stockholm eller via e-post till bolagsstamma@hembla.se. Vid
anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i
förekommande fall uppgift om ombud uppges. Uppgifterna som lämnas vid
anmälan kommer att databehandlas och användas endast för
bolagsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av
personuppgifter.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia
av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara
äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin
lydelse är giltig en längre tid, maximalt längst fem år. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för
fullmakt finns att hämta på bolagets webbplats, www.hemblagroup.se,
och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som
uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman
tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan
registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 9
november 2019, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta
datum måste underrätta förvaltaren.

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns 92 924 306 aktier i Hembla, varav 6
136 989 aktier är av serie A, motsvarande 30 684 945 röster, och 86
787 317 aktier är av serie B, motsvarande 86 787 317 röster. Per
dagen för denna kallelse innehar Hembla inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
8. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
9. Stämmans avslutande

Förslag gällande styrelse m.m. (ärende 7 och 8)

Aktieägaren har avgivit följande förslag till beslut.

· Antalet styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter (ärende 7).

Aktieägaren kommer att inkomma med förslag avseende ärende 8 på
dagordningen, samt erforderliga uppgifter enligt Svensk kod för
bolagsstyrning, senast vid bolagsstämman.

__________________

Övrigt

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap
32 § aktiebolagslagen. Kopior av kallelsen och fullmaktsformulär
sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Hembla har sitt registrerade säte i Stockholm.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till
den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida,
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

Stockholm, den 22 oktober 2019

Hembla AB (publ)

Styrelsen

Om Hembla

Hembla är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i
Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att
äga och förvalta fastighetsbestånd med en successivupprustning av
lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster.
Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets
renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske.
Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i
befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick
per 30 juni 2019 till drygt 32 964 MSEK. Det totala hyresvärdet
uppgick per 30 juni 2019 till 1 953 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är
hög med nästan obefintlig vakans. Hembla är noterat vid Nasdaq
Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hembla-ab--publ-/r/kallelse-till-extra-bolags...
https://mb.cision.com/Main/8760/2937906/1127279.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.