Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-21

Hemfosa Fastigheter AB: Delårsrapport januari - juni 2016

Denna information är sådan information som Hemfosa Fastigheter är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21
juli 2016 kl. 07.30 CET.             

FRAMGÅNGSRIK EMISSION OCH FORTSATT RENODLING

KVARTALET APRIL-JUNI 2016

· Hyresintäkterna uppgick till 642 mkr (615)

· Förvaltningsresultatet uppgick till 352 mkr (346), vilket motsvarar
2,23 kr per stamaktie (2,36)

· Resultat efter skatt uppgick till 703 mkr (670), motsvarande 4,62 kr
per stamaktie (4,62)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 121 mkr
(153), motsvarande 0,64 kr per stamaktie (0,94)

DELÅRSPERIODEN JANUARI-JUNI 2016

· Hyresintäkterna uppgick till 1 292 mkr (1 203)

· Förvaltningsresultatet uppgick till 693 mkr (613), vilket motsvarar
4,61 kr per stamaktie (4,13)

· Resultat efter skatt uppgick till 1 357 mkr (1 177), motsvarande
9,37 kr per stamaktie (8,21)

· Redovisat fastighetsvärde om 31,9 mdkr (27,8) omfattar 417
direktägda fastigheter (366)

· Substansvärdet (EPRA NAV) uppgick till 81,58 kr per stamaktie
(65,43)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 414 mkr
(537), motsvarande 2,60 kr per stamaktie (3,57)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

· I juli utsågs Joacim Sjöberg till vice VD med tillträde i oktober
2016. Samtidigt meddelades att VD Jens Engwall planerar lämna sin
operativa roll före utgången av 2017.

· En framgångsrik nyemission, med företrädesrätt för Hemfosas
stamaktieägare, tillförde bolaget cirka 1,8 mdkr.

· Hemfosas årsstämma ägde rum den 19 april. Stämman beslutade bland
annat om en utdelning om 4,20 kr per stamaktie och 10,00 kr per
preferensaktie, båda med kvartalsvis utbetalning.

· Hemfosa förvärvade 13 skolfastigheter till ett underliggande
fastighetsvärde om 444 mkr. Under kvartalet tillträddes tio av
fastigheterna.

· Söderport Fastigheter, ett joint venture som ägs till 50 procent,
avyttrade en fastighet till ett underliggande fastighetsvärde om 170
mkr.

· Hemfosa förvärvade en vårdfastighet i Stockholmsområdet till ett
underliggande fastighetsvärde om 195 mkr.

· Hemfosa tillträdde en kontorsfastighet i Fredrikstad kommun i Norge
till ett underliggande fastighetsvärde om 84 mkr

KOMMENTAR FRÅN VD

Under det andra kvartalet genomförde Hemfosa en emission av stamaktier
som tillförde bolaget drygt 1,8 mdkr. Tack vare nyemissionen kan vi
agera snabbare när vi identifierar rätt förvärv och fortsätta att
växa inom samhällsfastigheter. För att stärka Hemfosas ledning och
säkra att företagets långsiktiga strategi genomförs på ett kraftfullt
sätt har vi anställt Joacim Sjöberg som vice VD.

Genom att fokusera på samhällsfastigheter bygger vi ett
fastighetsbestånd med stabila kassaflöden och långsiktiga
hyresgäster. Den stora uppslutningen i emissionen bland våra
aktieägare var mycket uppmuntrande och stärker oss i övertygelsen att
vi tänker och gör rätt - och vi har nu ännu bättre förutsättningar
att fortsätta bygga Hemfosa på våra tre marknader i Norden. Vi gör
det med ett tydligt mål att renodla portföljen så att
samhällsfastigheter motsvarar minst 75 procent av fastighetsvärdet,
idag är den andelen 63 procent.

STARKARE PLATTFORM I NORDEN

Under kvartalet genomförde vi flera bra affärer och uppnådde samtidigt
ett stärkt förvaltningsresultat. I Sverige förvärvade vi 13
skolfastigheter, främst i Stockholmsregionen, till ett värde om 444
mkr, med en exklusiv option att under tredje kvartalet i år teckna
avtal om förvärv av ytterligare två skolor. Det här är fastigheter
fullt uthyrda till väletablerade skolaktörer, i bra lägen, som vi är
mycket glada att kunna komplettera vår portfölj med. I juni tecknade
vi också avtal om förvärv av en centralt belägen vårdfastighet i
Vällingby i västra Stockholm till ett värde av 195 mkr med tillträde
i september. På den norska marknaden förvärvade vi under kvartalet 20
procent av andelarna i ett fastighetsbolag inriktat på
samhällsfastigheter samt tillträdde seniorcentret Ringstabekk i
kommunen Bærum i Osloregionen.

Vi fortsätter målmedvetet och aktivt att bygga Hemfosa som
specialisten inom samhällsfastigheter. Jag är nöjd med att vi, trots
en hårdnande konkurrens inte minst i Sverige, håller ett högt tempo i
transaktionerna och genomför förvärv till goda villkor - vilket var
vad vi föresatte oss när vi genomförde emissionen under våren. En
viktig anledning till det är den kompetens, vilja och
marknadskännedom som Hemfosas organisation besitter.

SÄKRAR KOMPETENS OCH SUCCESSIONSPLANERING

I Norge har vi förstärkt organisationen med en erfaren fastighetschef
som kommer att fokusera på att utveckla vår förvaltning, vilket ger
ledningen i Norge bättre förutsättningar att hitta och genomföra
intressanta förvärv och projekt. Vi är nu etablerade i Norge med den
styrka vi behöver för att hantera ett växande bestånd och i Finland
arbetar vi med att få en optimal organisation på plats.

Jag är mycket glad över att Joacim Sjöberg förstärker koncernledningen
som vice-VD från och med i höst och därmed säkrar det fortsatta
byggandet av Hemfosa Fastigheter. Joacim Sjöberg har varit nära
bolaget som finansiell rådgivare i många år, han har gedigen
strategisk kompetens och kan Hemfosas företagskultur väl. Med honom i
organisationen fortsätter vi arbeta mot våra mål och jag kan börja
planera en ordnad succession och så småningom fokusera på en friare
roll som betydande ägare och gärna som styrelseledamot. Under tiden
ska vi med full kraft fortsätta genomföra värdeskapande affärer och
utveckla den befintliga verksamheten på våra marknader i Norden.

Jens Engwall, VD

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil 070-690 65 50

Karin Osslind, CFO, karin.osslind@hemfosa.se, mobil 070-794 93 37

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hemfosa-fastigheter-ab/r/delarsrapport-januari...
http://mb.cision.com/Main/7964/2049033/542346.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.