Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-19

Hemfosa Fastigheter AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2018

Denna information är sådan information som Hemfosa Fastigheter AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för
offentliggörande den 19 juli 2018 kl 07.30.

· Hyresintäkterna uppgick till 869 mkr (858) i kvartalet och 1 684 mkr
(1 580) i perioden.

· Förvaltningsresultat exklusive resultatandel i delägda företag
uppgick till 404 mkr (502) för kvartalet. Förvaltningsresultat
inklusive resultatandel i delägda företag uppgick till 572 mkr (699)
för kvartalet, motsvarande 3,43 kr per stamaktie (4,25) och till 1
010 mkr (1 146 mkr) för perioden, motsvarande 6,04 kr per stamakie
(6,92). Föregående år påverkades periodens förvaltningsresultat av en
hög värdeökning på delägda fastigheter, som redovisas inom
resultatandel i joint ventures, se vidare sid 9.

· Resultat efter skatt uppgick till 926 mkr (874) för kvartalet,
motsvarande 5,62 kr per stamaktie före utspädning (5,31) och till 1
627 mkr (1 860) för perioden motsvarande 9,81 kr per stamaktie före
utspädning (11,33).

· Intjäningsförmågan per 30 juni 2018 uppgick till 1 981 mkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

· I maj förvärvades en fastighetsportfölj som består av nio
skolfastigheter i Sollentuna om totalt 12 tusen kvadratmeter.

· I juni tecknades avtal om förvärv av en fastighetsportfölj i norra
och mellersta Sverige till ett underliggande fastighetsvärde om 1 145
mkr. Fastigheternas yta uppgår till cirka 155 tusen kvadratmeter och
hyresvärdet uppgår till 141 mkr.

· I juni tecknades även avtal om försäljning av fastigheten Kungsängen
15:1 i Uppsala, med ett underliggande fastighetsvärde om 1 000 mkr.

· Caroline Arehult har utsetts till ny VD för Hemfosa Fastigheter AB
med tillträde i september 2018.

· I juni genomfördes en riktad nyemission om 10 miljoner stamaktier
som tillförde 1 085 mkr (före emissionskostnader). Emissionen medför
en utspädning om cirka 5,6 procent.

· Efter kvartalets utgång tecknades avtal om förvärv av en
fastighetsportfölj i södra och mellersta Sverige till ett
underliggande fastighetsvärde om 3 600 mkr och en totalyta uppgående
till 460 tusen kvadratmeter.

KOMMENTAR FRÅN VD

Det går bra nu...

Hemfosas andra kvartal präglades av arbetet med de stora affärer som
vi genomförde i slutet av juni och efter kvartalets slut. I juni
stärkte vi vår finansiella ställning för att möjliggöra intressanta
förvärv genom en riktad nyemission som mötte ett stort intresse från
institutionella investerare i Sverige och utomlands. Samtidigt
fortlöper processen med att förbereda den tänkta delningen av Hemfosa
i två specialiserade fastighetsbolag.

VÄXER MED PORTFÖLJFÖRVÄRV I BÅDE HEMFOSA OCH NYFOSA

Hemfosa fortsatte att utvecklas stabilt under andra kvartalet. Något
ökade fastighets- och räntekostnader påverkade förvaltningsresultatet
negativt medan värdeförändringar innebar sammantaget ett förbättrat
resultat efter skatt. Om vi rensar förvaltningsresultatet från övriga
fastighetsintäkter av engångskaraktär och från värdeförändringar i
joint ventures, som redovisas inom förvaltningsresultatet, har
förvaltningsresultatet för perioden ökat med drygt 20 procent jämfört
med föregående år. Med de transaktioner vi tecknade avtal om i juni
och juli tar Hemfosa viktiga steg för att fortsätta växa och optimera
fastighetsbeståndet. Förvärvet av fastigheter för cirka 1,1 mdkr i
norra och mellersta Sverige med främst samhällshyresgäster stärker
Hemfosas fastighetsportfölj med god avkastning och skapar samarbeten
med viktiga parter på intressanta orter.

Vi är mycket nöjda med att vi därutöver, efter periodens slut,
lyckades genomföra ett stort portföljförvärv av främst kontor, lager
och logistikfastigheter till ett värde om cirka 3,6 mdkr. Därmed
kompletterar vi den gedigna portfölj av kommersiella fastigheter som
vi har vid sidan om samhällsfastigheterna och som vi samlat i
dotterbolaget Nyfosa inför en tilltänkt delning. Det är också en
portfölj som bidrar med god intjäning och som möjliggör för oss att
paketera vissa fastigheter med nuvarande bestånd och sälja vidare.
Jag tycker båda förvärven är bra exempel på Hemfosas förmåga att
agera snabbfotat och att identifiera och genomföra bra affärer på den
svenska fastighetsmarknaden.

STÄRKT FINANSIELL STÄLLNING OCH ÖKAD INTJÄNINGSFÖRMÅGA

I juni genomförde vi en riktad nyemission på 1 mdkr för att tillföra
Hemfosa ytterligare eget kapital på ett snabbt och effektivt sätt.
Det stora intresset för nyemissionen ser vi som ett bevis på att våra
vägval uppskattas av investerare på marknaden. Syftet med
nyemissionen är både att optimera kapitalstrukturen inför den
tilltänkta delningen av Hemfosa och att möjliggöra ytterligare
förvärv. Avyttringen av en fastighet i Uppsala för 1 mdkr som vi
tecknade avtal om i juni bidrar ytterligare till att stärka vår
balansräkning. Resultatet av första halvåret är en ökad
intjäningsförmåga, mitt viktigaste nyckeltal, med 10 procent samt en
fortsatt stark ökning under andra halvåret med de affärer som gjorts.
Med de kända förvärv som tillträds under hösten kommer utvecklingen
att vara i samma storleksordning.

NYBYGGNADSPROJEKT ALLT VIKTIGARE

Parallellt med löpande förvärv arbetar vi bland annat med att bli ännu
bättre på att möta behoven av lokaler hos våra samhällshyresgäster.
Vi arbetar för närvarande med flera spännande nybyggnadsprojekt där
vi finns med från första spadtaget till förvaltning av färdigställda
fastigheter. Vi ser en växande efterfrågan på samhällsfastigheter hos
våra befintliga kunder och generellt bland kommuner, landsting och
andra aktörer. Samtidigt ser vi behov av en långsiktig partner som
Hemfosa som kan bidra med kunnande, koncept, genomförande och
finansiering för att realisera nybyggnadsprojekten.

DELNINGSFÖRBEREDELSERNA GÅR VIDARE

Under våren och sommaren har arbetet med utvärdering och förberedelser
inför en delning av Hemfosa fortsatt enligt plan. Vi har mött
positiva reaktioner från omvärlden och aktieägare som liksom vi ser
en specialisering av de två delarna av koncernen som ett naturligt
steg vidare för fortsatt värdeskapande.

Arbetet pågår med att forma ledningsteamen i de båda bolagen. Vi har
nyligen, tillsammans med tillträdande VD i Hemfosa Caroline Arehult,
kunnat tillsätta viktiga ledningspositioner i Hemfosa. Då Hemfosas
CFO Karin Osslind vill avsluta sin operativa karriär till hösten, har
vi rekryterat Peter Anderson som hennes ersättare. Peter kommer
närmast från tjänsten som ekonomichef i Kungsleden. Jag vill tacka
Karin för den ovärderliga roll hon har haft i Hemfosa som min parhäst
och som medgrundare och skapare av vad Hemfosa är idag. Vi har även
rekryterat Anna Alsborger, nuvarande transaktionschef i Hemsö
Fastigheter, till ny transaktionschef i Hemfosa då Stina Lindh Hök
har valt att ta positionen som COO i Nyfosa och Jenny Lindholm, idag
tf transaktionschef i Hemfosa, blir transaktionschef i Nyfosa. Både
Peter och Anna bedömer vi har rätt erfarenhet och kunnande från
fastighetssektorn med sig i bagaget för att göra viktiga insatser för
Hemfosas framtida utveckling.

Efter första halvåret 2018 står Hemfosa starkt. Vi har byggt på vårt
fastighetsbestånd med ytterligare portföljer som passar mycket väl in
i våra samhälls- respektive kommersiella fastighetsportföljer, vi har
stärkt vår kassa och vi har intressanta projekt på gång för att skapa
nya funktionella och hållbara fastigheter för våra hyresgäster. Nu
ser vi fram emot att ta delningsprocessen vidare och, om aktieägarna
så beslutar, genomföra en delning under andra halvåret 2018.

Jens Engwall, VD

Kontaktinformation:

Jens Engwall, VD
Tel: +46 (0)70 690 65 50 Mail: jens.engwall@hemfosa.se

Karin Osslind, CFO
Tel: +46 (0)70 794 93 37 Mail: karin.osslind@hemfosa.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hemfosa-fastigheter-ab/r/delarsrapport-januari...
http://mb.cision.com/Main/7964/2577892/880461.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.