Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-14

Hemfosa Fastigheter AB: Hemfosa offentliggör villkor för företrädesemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i
USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller
distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller
skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller
registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till
de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte
ett prospekt utan ett offentliggörande i anslutning till den
planerade emissionen av aktier med företrädesrätt för Hemfosas
aktieägare. För ytterligare information, vänligen se "Viktig
information" i detta pressmeddelande.

Hemfosa Fastigheter AB (publ) ("Hemfosa" eller "Bolaget")
offentliggjorde den 15 mars 2016 att styrelsen beslutat att, under
förutsättning av årsstämmans godkännande, genomföra en nyemission av
stamaktier om cirka 1 800 MSEK med företrädesrätt för Hemfosas
stamaktieägare. Styrelsen för Hemfosa offentliggör idag villkoren för
företrädesemissionen.

Sammanfattning

· Stamaktieägare i Hemfosa har företrädesrätt att teckna en (1) ny
stamaktie per fem (5) befintliga stamaktier, det vill säga en
teckningsrelation om 1:5

· Teckningskursen har fastställts till 69,00 SEK per ny stamaktie,
vilket motsvarar en emissionslikvid om totalt högst cirka 1 814 MSEK
före emissionskostnader

· Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden och
avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare om cirka 36,9 procent

· Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid årsstämma som
äger rum den 19 april 2016

· Då Hemfosa har kvartalsvis utdelning kommer de nyemitterade
stamaktierna, fram till nästa års årsstämma, ge rätt till tre
kvartalsvisa utdelningar om vardera 1,05 SEK

Motiv till företrädesemissionen

Hemfosa ser fortsatt intressanta affärsmöjligheter, även i den starka
transaktionsmarknad som för tillfället råder. Bolagets tydliga
inriktning mot samhällsfastigheter med stabila kassaflöden och en
position som erkänd och kunnig motpart inom samhällssektorn, utgör en
stark plattform för förvärv och fortsatt tillväxt.

Styrelsen för Hemfosa gör bedömningen att en nyemission av stamaktier
med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare innebär förbättrade
ekonomiska möjligheter att fortsätta växa och samtidigt bibehålla en
lämplig andel eget kapital. Emissionslikviden avses användas till
finansiering av fastighetsförvärv som Bolaget kontinuerligt
utvärderar som en del i den löpande verksamheten samt investeringar i
befintliga fastigheter.

Villkor för företrädesemissionen

Den som av Euroclear Sweden AB är registrerad som stamaktieägare i
Hemfosa på avstämningsdagen den 21 april 2016 äger företrädesrätt att
teckna nya stamaktier. För varje innehavd stamaktie i Hemfosa erhålls
en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att
med företrädesrätt teckna stamaktier, varvid fem (5) teckningsrätter
ger rätt till teckning av en (1) ny stamaktie. Härutöver erbjuds
möjlighet för investerare att teckna stamaktier utan stöd av
teckningsrätter. Om inte samtliga stamaktier tecknats med stöd av
teckningsrätter, ska styrelsen besluta om tilldelning av stamaktier
tecknade utan teckningsrätter.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka
aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 21 april
2016. Stamaktierna handlas inklusive rätt till deltagande i
företrädesemissionen till och med den 19 april 2016.

Teckningskursen uppgår till 69,00 SEK per ny stamaktie. Under
förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas kommer
aktiekapitalet att ökas med 13 144 020,50 SEK genom nyemission av 26
288 041 stamaktier. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att
tillföra Hemfosa cirka 1 814 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Teckning av nya stamaktier ska ske under tiden från och med den 26
april 2016 till och med den 10 maj 2016. Hemfosas styrelse har rätt
att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att
offentliggöras av Bolaget senast den 10 maj 2016.

Stamaktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer
att få sin ägarandel utspädd med cirka 16 procent, men har möjlighet
att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja
sina teckningsrätter.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid årsstämman som kommer
att hållas den 19 april 2016 kl. 15.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3
i Stockholm. Kallelse till årsstämma offentliggjordes den 15 mars
2016 och finns tillgänglig på Hemfosas hemsida.

Styrelsen har föreslagit att årsstämman den 19 april 2016 beslutar om
utdelning till stamaktieägarna, fram till nästkommande årsstämma, om
totalt 4,20 SEK per stamaktie med utbetalning kvartalsvis om 1,05 SEK
per stamaktie. Som avstämningsdagar för den kvartalsvisa utdelningen
på stamaktier har styrelsen föreslagit den 21 april 2016, 10 juli
2016, 10 oktober 2016 och 10 januari 2017. Vidare har styrelsen
föreslagit årsstämman att de nya stamaktier som kan komma att
emitteras enligt styrelsens beslut om företrädesemissionen ska ge
rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken, vilket innebär att de fram till
årsstämman 2017 ger rätt till tre kvartalsvisa utdelningar om vardera
1,05 SEK per stamaktie motsvarande totalt 3,15 SEK per stamaktie.

Teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar

Fjärde AP-fonden och Andra AP-fonden, som innehar 10,1 procent
respektive 1,7 procent av stamaktierna, har åtagit sig att teckna
sina pro rata-andelar av företrädesemissionen. Hemfosas
styrelseordförande Bengt Kjell och VD Jens Engwall, som innehar 1,6
procent respektive 2,2 procent av stamaktierna, har åtagit sig att
teckna åtminstone två tredjedelar av sina pro rata-andelar av
företrädesemissionen.

Därutöver har Kåpan Pensioner, AMF, Lannebo Fonder, Handelsbanken
Fonder och Swedbank Robur, vilka tillsammans innehar 20,8 procent av
stamaktierna, uttalat sitt stöd för företrädesemissionen och sin
avsikt att teckna sina pro rata-andelar av företrädesemissionen.
Hemfosas CFO Karin Osslind, affärsutvecklingschef Mikael Weiland och
en av grundarna Lars Thagesson, vilka tillsammans innehar 2,7 procent
av stamaktierna, har uttalat sin avsikt att teckna åtminstone två
tredjedelar av sina pro rata-andelar av företrädesemissionen.

Totalt omfattas således företrädesemissionen av teckningsåtaganden och
avsiktsförklaringar motsvarande 36,9 procent av företrädesemissionen.

Ovanstående aktieägare har även åtagit sig respektive uttalat sin
avsikt att rösta för företrädesemissionen på årsstämman.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

19 april Årsstämman godkänner styrelsens beslut om företrädesemissionen
2016
19 april Sista handelsdag för stamaktien inklusive rätt att delta i
2016 företrädesemissionen
20 april Första handelsdag i stamaktien exklusive rätt att delta i
2016 företrädesemissionen
21 april Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
2016
21 april Avstämningsdag, det vill säga stamaktieägare som är registrerade
2016 i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som
medför rätt att delta i företrädesemissionen
26 april - Handel i teckningsrätter
6 maj
2016
26 april - Teckningsperiod
10 maj 2016
13 maj 2016 Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen

Finansiella och legala rådgivare

SEB Corporate Finance och Swedbank Corporate Finance är finansiella
rådgivare och Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till
Hemfosa i samband med företrädesemissionen.

Nacka den 14 april 2016

Hemfosa Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

Informationen är sådan som Hemfosa Fastigheter AB skall offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 14 april 2016 kl 07.30.

Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter
i Norden. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning.
Samtidigt skapar Hemfosa värde genom att aktivt delta i
transaktionsmarknaden. Per den 31 december 2015 ägde Hemfosa
fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 32,6 miljarder
SEK, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i joint ventures.
Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien
sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på
www.hemfosa.se.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla
med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Hemfosa.
Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Hemfosa kommer
endast att ske genom det prospekt som Hemfosa avser att offentliggöra
på bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av
Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla
riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets
styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon
regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte
teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta
pressmeddelande förutom på grundval av den information som kommer att
finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA
(med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i
Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan,
Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat
land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda
tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta
pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle
innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt
svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på
ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar
eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning
kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med
tillägg, ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

Därtill, om och i den utsträckning detta pressmeddelande kommuniceras
i någon medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet som har
implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga
åtgärder för implementering, inbegripet direktiv 2010/73/EG, i varje
medlemsstat benämnt "Prospektdirektivet"), är pressmeddelandet endast
avsett för och riktat till personer i denna medlemsstat som är
"kvalificerade investerare" i den mening som avses i
Prospektdirektivet. Andra personer i medlemsstaten än dessa ska inte
handla på basis av, eller förlita sig på pressmeddelandet.
Meddelandet utgör inte ett prospekt i den mening som avses
Prospektdirektivet eller ett erbjudande till allmänheten.

I Storbritannien är pressmeddelandet endast riktat till, och avsett
för (i) personer som har professionell erfarenhet av frågor
relaterade till investeringar som faller under Artikel 19(5) i Lagen
om finansiella tjänster och marknader 2000 (Finansiell
marknadsföring) Föreskrift 2005 ("Föreskriften"), (ii) till personer
som faller under artike...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.