Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

Hemfosa Fastigheter AB: Hemfosas företrädesemission fulltecknad

Informationen är sådan som Hemfosa Fastigheter AB skall offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 13 maj 2016 kl.07.30.

Resultatet för Hemfosa Fastigheter AB:s (publ) ("Hemfosa")
företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 10
maj 2016, visar att 26 189 261 stamaktier motsvarande cirka 99,6
procent av de erbjudna stamaktierna, tecknades med stöd av
teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 12 833
102 stamaktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter,
vilket motsvarar cirka 48,8 procent av antalet stamaktier i
företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fulltecknad.
Genom nyemissionen kommer Hemfosa att tillföras cirka 1 814 MSEK före
avdrag för emissionskostnader.

- Emissionen är en offensiv satsning från Hemfosas sida och vi är
glada att gensvaret varit så positivt. Vår tydliga ambition är att
fortsätta växa och vi ser många intressanta affärsmöjligheter på våra
tre geografiska marknader. Nu får vi det ökade förvärvsutrymme som
möjliggör fortsatt etablering av Hemfosa som erkänd och kraftfull
aktör inom området samhällsfastigheter, säger Jens Engwall, vd
Hemfosa Fastigheter.

De som har tecknat stamaktier utan stöd av teckningsrätter kommer att
tilldelas stamaktier i enlighet med de principer som anges i
prospektet. Meddelande till de personer som tecknat stamaktier utan
stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 16 maj 2016. Enbart
de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Genom företrädesemissionen ökar Hemfosas aktiekapital med 13 144
020,50 kronor från 71 220 103,50 kronor till 84 364 124 kronor och
det totala antalet stamaktier ökar med 26 288 041 från 131 440 208
till 157 728 249 när företrädesemissionen registrerats hos
Bolagsverket.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) beräknas bli
den 19 maj 2016. De nya stamaktierna som tecknats med stöd av
teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm
från och med den 23 maj 2016, respektive den 25 maj 2016 för de nya
stamaktierna som tecknats utan stöd av teckningsrätter.

Finansiella och legala rådgivare
SEB Corporate Finance och Swedbank Corporate Finance är finansiella
rådgivare och Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till
Hemfosa i samband med företrädesemissionen.

Nacka den 13 maj 2016

Hemfosa Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla
med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Hemfosa.
Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Hemfosa skedde
endast genom det prospekt som godkänts och registrerats av
Finansinspektionen och som offentliggjorts av Hemfosa på bolagets
webbplats. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell
information samt information om bolagets styrelse. Detta
pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och
är inte ett prospekt.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA
(med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i
Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan,
Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat
land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda
tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta
pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle
innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt
svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på
ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar
eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning
kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med
tillägg, ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

Därtill, om och i den utsträckning detta pressmeddelande kommuniceras
i någon medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet som har
implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga
åtgärder för implementering, inbegripet direktiv 2010/73/EG, i varje
medlemsstat benämnt "Prospektdirektivet"), är pressmeddelandet endast
avsett för och riktat till personer i denna medlemsstat som är
"kvalificerade investerare" i den mening som avses i
Prospektdirektivet. Andra personer i medlemsstaten än dessa ska inte
handla på basis av, eller förlita sig på pressmeddelandet.
Meddelandet utgör inte ett prospekt i den mening som avses
Prospektdirektivet eller ett erbjudande till allmänheten.

I Storbritannien är pressmeddelandet endast riktat till, och avsett
för (i) personer som har professionell erfarenhet av frågor
relaterade till investeringar som faller under Artikel 19(5) i Lagen
om finansiella tjänster och marknader 2000 (Finansiell
marknadsföring) Föreskrift 2005 ("Föreskriften"), (ii) till personer
som faller under artikel 49(2) (a) till (d) (juridiska personer med
högt nettovärde, oregistrerade juridiska personer etc.) i
Föreskriften, eller (iii) andra personer till vilka pressmeddelandet
annars lagligen får kommuniceras (sådana personer omnämns tillsammans
"relevanta personer"). Pressmeddelandet riktar sig endast till
relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person ska
inte handla på basis av, eller förlita sig på pressmeddelandet.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har
registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act,
eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat
eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade
aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas,
överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till
eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet
med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för
registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med
tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller
jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende
teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i
USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som
nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till
allmänheten i USA.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Kjell, Styrelseordförande, mobil: +46 705 94 5398

Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil: +46 706 90 6550,
växel +46 8 448 04 80

Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter
i Norden. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning.
Samtidigt skapar Hemfosa värde genom att aktivt delta i
transaktionsmarknaden. Per den 31 mars 2016 ägde Hemfosa fastigheter
med ett totalt fastighetsvärde om cirka 37,6 miljarder SEK, inklusive
bolagets andel av fastighetsvärdet i joint ventures. Bolagets
stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan
december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hemfosa-fastigheter-ab/r/hemfosas-foretradesem...
http://mb.cision.com/Main/7964/2007967/515161.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.