Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-19

Hemfosa Fastigheter AB: Kallelse till årsstämma 2018 i Hemfosa Fastigheter AB

Aktieägarna i Hemfosa Fastigheter AB (publ) ("Hemfosa") kallas härmed
till årsstämma onsdagen den 18 april 2018 kl. 14:00 på Hilton
Stockholm Slussen, Guldgränd 8 i Stockholm. Inregistrering inleds kl.
13:00.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 12 april 2018,

dels anmäla sitt deltagande i stämman till Hemfosa senast torsdagen
den 12 april 2018. Anmälan ska ske skriftligen per post till Hemfosa
Fastigheter AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, "Årsstämma 2018", Box
191, 101 23 Stockholm, eller per telefon 08-402 92 96. Anmälan om
deltagande kan också ske via Hemfosas hemsida, www.hemfosa.se. Vid
anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress
och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal biträden (dock
högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos
Euroclear Sweden AB torsdagen den 12 april 2018. Det innebär att
aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om
detta.

Om deltagande sker genom ombud eller företrädare för juridiska
personer bör fullmakt i original, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar i god tid före stämman sändas till bolaget på
ovanstående adress. Ett fullmaktsformulär finns att ladda ner från
bolagets hemsida, www.hemfosa.se. Aktieägare kan inte rösta eller på
annat sätt delta vid årsstämman på distans.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete
9. Verkställande direktörens presentation
10. Beslut om
(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

(b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, och

(c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören

1. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
2. Val av styrelse och revisor
3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av stamaktier

4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv
och överlåtelse av egna stamaktier

5. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
6. Stämmans avslutande
BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Wilhelm Lüning ska väljas till
ordförande vid årsstämman.

Punkt 10 b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat
enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till
stamaktieägarna, fram till nästkommande årsstämma, om totalt 4,80
kronor per stamaktie med utbetalning kvartalsvis om 1,20 kronor per
stamaktie. Som avstämningsdagar för den kvartalsvisa utdelningen på
stamaktier föreslår styrelsen den 20 april 2018, 10 juli 2018, 10
oktober 2018 och 10 januari 2019. För det fall sådan dag inte är en
bankdag ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag.
Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s
försorg den tredje bankdagen efter respektive avstämningsdag.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till
preferensaktieägarna, fram till nästkommande årsstämma, om totalt
10,00 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 2,50
kronor per preferensaktie. Som avstämningsdagar för den kvartalsvisa
utdelningen på preferensaktier föreslår styrelsen den 10 juli 2018,
10 oktober 2018, 10 januari 2019 och 10 april 2019. För det fall
sådan dag inte är en bankdag ska avstämningsdagen vara närmast
föregående bankdag. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom
Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje bankdagen efter respektive
avstämningsdag.

Sammanlagt uppgår den föreslagna utdelningen enligt ovan till totalt
867 095 585 kronor.

Styrelsen har vidare föreslagit att årsstämman ska bemyndiga styrelsen
att fatta beslut om nyemission av stamaktier (dagordningens punkt
13). Styrelsen föreslår att de nya stamaktier som kan komma att
emitteras med stöd av bemyndigandet ska ge rätt till utdelning i
enlighet med ovan, från och med den dag de blivit införda i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Vid ett maximalt utnyttjande av
bemyndigandet ska en utdelning för tillkommande stamaktier kunna
uppgå till högst 75 709 560 kronor.

Styrelsen föreslår att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 11 - Fastställande av arvode åt styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att ett årligt arvode ska utgå med 475 000
kronor (tidigare 450 000 kronor) till styrelsens ordförande samt med
210 000 kronor (tidigare 200 000 kronor) till var och en av de övriga
bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget.
Valberedningen har vidare föreslagit att för arbete i
revisionsutskottet ska ett årligt arvode utgå med 60 000 kronor
(oförändrat) till utskottets ordförande samt med 35 000 kronor
(oförändrat) till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i
ersättningsutskottet ska inget arvode utgå.

Valberedningen föreslår att arvode åt bolagets revisor ska utgå enligt
godkänd räkning.

Punkt 12 - Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och
att Bengt Kjell, Jens Engwall, Gunilla Högbom, Anneli Lindblom,
Per-Ingemar Persson, Caroline Sundewall och Ulrika Valassi ska
omväljas till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, samt att inga suppleanter ska väljas.

Valberedningen föreslår vidare att Bengt Kjell omväljs till styrelsens
ordförande.

En redogörelse för valberedningens förslag samt information om
samtliga föreslagna ledamöter finns på Hemfosas hemsida,
www.hemfosa.se.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets
rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB
som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har
meddelat att Björn Flink kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 13 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av stamaktier

Bolagets styrelse och ledning ser fortsatt goda möjligheter att
genomföra fastighetsförvärv för att öka bolagets tillväxt och
förbättra resultatet samt kassaflödet och på så sätt tillvarata
aktieägarnas intressen.

Styrelsen föreslår således att årsstämman bemyndigar styrelsen att,
vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
fatta beslut om nyemission av stamaktier, i den mån sådan emission
kan ske utan ändring av bolagsordningen. Det totala antalet
stamaktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara
sammanlagt tio procent av det totala antalet stamaktier i Hemfosa vid
tidpunkten för utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission med stöd av
bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs och betalning
ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller
genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att
finansiera förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, eller del av
fastighet eller fastighetsbolag, eller för att finansiera
investeringar i nya eller befintliga fastigheter.

Verkställande direktören, eller den person som verkställande
direktören utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar
av ovanstående beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med
registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 14 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
förvärv och överlåtelse av egna stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
fatta beslut om att förvärva högst så många egna stamaktier att
bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio
procent av samtliga aktier i Hemfosa. Förvärv får endast ske på
Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid gällande
kursintervallet, dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta
säljkurs. Vid förvärv som utförs av mäklarföretag på bolagets uppdrag
får priset för stamaktierna dock motsvara volymvägd genomsnittskurs
under den tidsperiod stamaktierna förvärvats även om den volymvägda
genomsnittskursen på avlämningsdagen till Hemfosa ligger utanför
kursintervallet. Betalning för stamaktierna ska erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid
ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, fatta beslut om att överlåta egna stamaktier. Överlåtelse
av stamaktier får ske med högst det totala antalet egna stamaktier
som Hemfosa vid var tid innehar. Överlåtelser får ske på eller
utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av stamaktier
på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid
gällande kursintervallet. Överlåtelse av stamaktier utanför Nasdaq
Stockholm ska ske till ett pris i kontanter eller värde på erhållen
egendom som motsvarar börskursen vid tidpunkten för överlåtelsen på
de stamaktier i Hemfosa som överlåts, med den eventuella avvikelse
som styrelsen finner lämplig i det enskilda fallet.

Syftet med bemyndigandena är att ge styrelsen större möjligheter att
kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid
till annan samt att möjliggöra finansiering av förvärv av fastigheter
eller fastighetsbolag, eller del av fastighet eller fastighetsbolag
på ett kostnadseffektivt sätt genom betalning med bolagets egna
stamaktier.

Punkt 15 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt följande.

Hemfosa ska tillämpa ersättningsnivåer och anställningsvillkor som
erfordras för att kunna rekrytera och behålla en ledning med hög
kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Ersättningsformerna
ska motivera ledande befattningshavare att göra sitt yttersta för att
säkerställa aktieägarnas intressen.

Ersättningsformerna ska därför vara marknadsmässiga och
ko...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.