Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-21

Hemfosa Fastigheter AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Hemfosa Fastigheter AB ("Hemfosa") kallas härmed till
extra bolagsstämma torsdagen den 13 september 2018 kl. 16:00 i
Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3, i Stockholm.
Inregistrering inleds kl. 15:30.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 7 september 2018,

dels anmäla sitt deltagande i stämman till Hemfosa senast fredagen den 7 september 2018. Anmälan ska ske skriftligen per post till Hemfosa Fastigheter AB, c/o Euroclear Sweden AB, "Extra bolagsstämma 2018", Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon 08-402 92 96. Anmälan om deltagande kan också ske via Hemfosas hemsida, www.hemfosa.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal biträden (dock högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos
Euroclear Sweden AB fredagen den 7 september 2018. Det innebär att
aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om
detta.

Om deltagande sker genom ombud eller företrädare för juridiska
personer bör fullmakt i original, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar i god tid före stämman sändas till bolaget på
ovanstående adress. Ett fullmaktsformulär finns att ladda ner från
bolagets hemsida, www.hemfosa.se. Aktieägare kan inte rösta eller på
annat sätt delta vid stämman på distans.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om utdelning av samtliga aktier i Nyfosa AB till
stamaktieägarna i Hemfosa

8. Stämmans avslutande
BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 7 - Beslut om utdelning av samtliga aktier i Nyfosa AB till
stamaktieägarna i Hemfosa

Styrelsen i Hemfosa offentliggjorde den 7 november 2017 sin avsikt att
utvärdera förutsättningarna för att dela upp koncernen i två noterade
bolag, med ett bolag som fokuserar på samhällsfastigheter och ett
transaktionsinriktat, opportunistiskt bolag som fokuserar på övriga
fastigheter. Den 16 februari 2018 offentliggjorde styrelsen att
beslut fattats om att skapa ett dotterbolag för Hemfosas övriga
fastigheter och den 18 april 2018 offentliggjordes det nya namnet på
dotterbolaget; Nyfosa AB, org.nr 559131-0833 ("Nyfosa").

Styrelsen föreslår nu att extra bolagsstämman beslutar om att dela ut
samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Nyfosa. En (1) stamaktie
i Hemfosa ska medföra rätt till en (1) aktie i Nyfosa.
Preferensaktier i Hemfosa medför inte någon rätt till aktier i
Nyfosa.

Värdet på utdelningen av aktierna i Nyfosa bestäms utifrån det
bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen av aktierna till
Hemfosas stamaktieägare med tillämpning av gällande
redovisningsregler. Styrelsens förslag till utdelning motsvarar ett
belopp om sammanlagt 3 838 miljoner kronor, baserat på det bokförda
värdet vid tidpunkten för detta förslag vilket också förväntas vara
det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen av aktierna i
Nyfosa.

Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för rätt
till utdelningen, vilken förväntas infalla under fjärde kvartalet
2018. Verkställande av utdelningen av aktierna förväntas ske två
handelsdagar efter avstämningsdagen. Aktierna i Nyfosa avses bli
föremål för handel på Nasdaq Stockholm.

Per den 31 december 2017 uppgick Hemfosas fria egna kapital till 11
129 miljoner kronor. Vid årsstämman den 18 april 2018 beslutades om
en kontantutdelning om totalt 867 miljoner kronor, vilket reducerar
det fria egna kapitalet med samma belopp. Den 19 juni 2018 beslutade
styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 18 april
2018, om en riktad nyemission om 10 miljoner stamaktier. De nya
stamaktierna berättigar till utdelning vilket reducerar det fria egna
kapitalet med ytterligare 36 miljoner kronor.[1] Det disponibla
beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår
således till 10 226 miljoner kronor. Efter extra bolagsstämmans
beslut om utdelning av aktier i Nyfosa i enlighet med styrelsens
förslag bedöms det kvarstående disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 §
första stycket aktiebolagslagen uppgå till 6 388 miljoner kronor.

_________________

[1] De nyemitterade stamaktierna upptogs i aktieboken, som förs av
Euroclear Sweden AB, den 20 juni 2018. Enligt beslut fattat vid
årsstämman i Hemfosa den 18 april 2018 är avstämningsdagar för den
kvartalsvisa utdelningen om 1,20 kronor per stamaktie den 20 april
2018, 10 juli 2018, 10 oktober 2018 och 10 januari 2019.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

I Hemfosa finns, vid tidpunkten för kallelsens utfärdande, totalt 178
728 248 aktier varav 167 728 249 stamaktier och 10 999 999
preferensaktier. Varje stamaktie berättigar till en röst och varje
preferensaktie berättigar till en tiondels röst, motsvarande totalt
168 828 248,9 röster. Bolaget har inga aktier i eget förvar.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till utdelningsbeslut inklusive
handlingar enligt 18 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen och en
informationsbroschyr avseende styrelsens förslag till utdelning av
aktierna i Nyfosa hålls tillgängliga för aktieägarna i Hemfosas
lokaler på adress Hästholmsvägen 28 i Nacka och på Hemfosas hemsida,
www.hemfosa.se, senast från och med torsdagen den 23 augusti 2018
samt sänds till de aktieägare som begär det hos Hemfosa och uppger
sin adress. Samtliga ovan nämnda handlingar kommer att finnas
tillgängliga på stämman.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken,
anmälan om deltagande i extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud
och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av
röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall,
stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med
dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU)
2016/679) som gäller från den 25 maj 2018. För ytterligare
information om Hemfosas behandling av personuppgifter och dina
rättigheter, se Integritetspolicyn på följande länk
https://anmalan.vpc.se/hemfosa2018x/GDPR.aspx eller kontakta Hemfosa
på följande e-postadress: info@hemfosa.se.

Vid missnöje över hur Hemfosa behandlar personuppgifter kan sådant
missnöje anmälas till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

________________

Nacka i augusti 2018
Hemfosa Fastigheter AB
Styrelsen

Övrigt

Program vid stämman:

Kl. 15:30 - Entrén till stämmolokalen öppnas.

Kl. 16:00 - Extra bolagsstämman öppnas.

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Extraordinary General
Meeting of Hemfosa Fastigheter AB to be held on Thursday 13 September
2018 at 4:00 p.m. CET at Advokatfirman Cederquist, Hovslagargatan 3
in Stockholm, Sweden, is available on Hemfosa's website,
www.hemfosa.se.

----------------------------------------------------------------------

[1] De nyemitterade stamaktierna upptogs i aktieboken, som förs av
Euroclear Sweden AB, den 20 juni 2018. Enligt beslut fattat vid
årsstämman i Hemfosa den 18 april 2018 är avstämningsdagar för den
kvartalsvisa utdelningen om 1,20 kronor per stamaktie den 20 april
2018, 10 juli 2018, 10 oktober 2018 och 10 januari 2019.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hemfosa-fastigheter-ab/r/kallelse-till-extra-b...
http://mb.cision.com/Main/7964/2596359/895140.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.