Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

Hemfosa Fastigheter AB: Kommuniké från årsstämma 2019 i Hemfosa Fastigheter

Vid årsstämma i Hemfosa Fastigheter AB idag, den 7 maj 2019,
fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning
för räkenskapsåret 2018. Vidare beviljades ansvarsfrihet för styrelse
och VD avseende räkenskapsåret 2018.

Utdelning

Stämman beslutade att en utdelning om totalt 2,40 kronor per stamaktie
ska utgå för räkenskapsåret 2018 med utbetalning kvartalsvis om 0,60
kronor per stamaktie. Avstämningsdagar för utdelning på stamaktien
ska vara den 9 maj 2019, 10 juli 2019, 10 oktober 2019 och 10 januari
2020.

Vidare beslutade stämman om utdelning om totalt 10,00 kronor per
preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 2,50 kronor per
preferensaktie. Avstämningsdagar för utdelning på preferensaktien ska
vara den 10 juli 2019, 10 oktober 2019, 10 januari 2020 och 10 april
2020.

Sammanlagt uppgår utdelningen enligt ovan till 512 547 788 kronor.

Stämman beslutade även att de nya stamaktier som kan komma att
emitteras med stöd av bemyndigandet till styrelsen att besluta om
nyemission av stamaktier ska ge rätt till utdelning i enlighet med
ovan från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken. Vid ett maximalt utnyttjande av bemyndigandet
ska en utdelning för tillkommande stamaktier kunna uppgå till högst
40 254 780 kronor.

Styrelse och revisor

Stämman fattade beslut om styrelse och dess arvodering i enlighet med
valberedningens förslag och omvalde styrelseledamöterna Bengt Kjell,
Gunilla Högbom, Anneli Lindblom, Per-Ingemar Persson och Caroline
Sundewall. Vidare beslutade stämman om nyval av Anneli Jansson,
Anders Kupsu och Carl Mörk. Ulrika Valassi hade avböjt omval och den
tidigare styrelseledamoten Jens Engwall avgick på egen begäran från
sitt uppdrag som styrelseledamot i november 2018 efter att aktierna i
det tidigare dotterbolaget Nyfosa AB utdelades till stamaktieägarna i
Hemfosa. Till styrelsens ordförande omvaldes Bengt Kjell. För mer
information om styrelsens ledamöter, se bolagets hemsida
www.hemfosa.se.

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omvaldes som bolagets
revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har
meddelat att Peter Dahllöf kommer att utses till huvudansvarig
revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Vidare beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av
stamaktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
för tiden till slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av
stamaktier. Det totala antalet stamaktier som emitteras med stöd av
bemyndigandet får högst motsvara sammanlagt tio procent av det totala
antalet stamaktier i Hemfosa vid tidpunkten för utnyttjande av
bemyndigandet. Nyemission med stöd av bemyndigandet ska ske till
marknadsmässig teckningskurs och betalning ska, förutom kontant
betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning.

Beslut om teckningsoptionsprogram innefattande emission och
överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade om en riktad emission av högst 1 400 000
teckningsoptioner som ett led i inrättande av ett
teckningsoptionsprogram. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att införa ett belöningssystem som är
konkurrenskraftigt inom samtliga bolagets marknader, som kan fungera
som riktlinje för bolagets ledningsgrupp i arbetet med bolagets
strategi och som, utöver att fungera fokushöjande för bolagets
anställda när det kommer till att leverera utmärkta resultat som
bidrar till värdeskapande för aktieägarna, dessutom ger bolagets
anställda en ökad möjlighet att ta del i bolagets framgångar.

Teckningsoptionerna ska överlåtas till anställda inom koncernen
uppdelade i olika kategorier. Teckningskursen per aktie baseras på
stamaktiens genomsnittskurs vid tidpunkten för emissionen av
teckningsoptionerna och följer därefter Carnegies fastighetsindex
(CREX) till september 2022 då den slutligen fastställs.

Bolaget kommer genom kontant bonus subventionera upp till 100 procent
av deltagarens premie. Bonusen betalas ut vid två tillfällen om
vardera 50 procent under optionernas löptid. Varje teckningsoption
berättigar till nyteckning av en (1) stamaktie i bolaget. Teckning av
aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under
en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av
delårsrapporten för juli-september 2022, bokslutskommunikén för 2022
och delårsrapporten för januari-mars 2023, dock längst fram till och
med den 10 juni 2023.

Vid full nyteckning kan 1 400 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar
en utspädning om cirka 0,83 procent av det totala antalet stamaktier
och det totala antalet röster i Hemfosa. Beräknat på det totala
antalet aktier i bolaget, även inkluderat preferensaktier, uppgår
utspädningen till 0,78 procent.

För mer information, vänligen kontakta:

Caroline Arehult, VD, caroline.arehult@hemfosa.se, mobil 070-553 80
26, kontoret 08-448 04 80

Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter
i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger
stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa
skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den
31 mars 2019 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde
om cirka 37 miljarder SEK, inklusive bolagets andel av
fastighetsvärdet i joint ventures. Bolagets stamaktie är noterad
sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på
Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hemfosa-fastigheter-ab/r/kommunike-fran-arsst...
https://mb.cision.com/Main/7964/2805316/1039054.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.