Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-12

Herantis Pharma Oyj: Herantis Pharma järjestää osakeannin ja hakee First North -listautumista

Herantis Pharma Oyj

Yhtiötiedote 12.5.2014 kello 09:00

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti,
Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai
Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai
julkaiseminen olisi lainvastaista

Helsinki 12.5.2014 - Herantis Pharma Oyj ("Herantis" tai "yhtiö") järjestää
osakeannin ja hakee osakkeidensa listaamista NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle ("First North"). Herantis
on syntynyt kahden suomalaisen lääkekehitysyhtiön, Hermo Pharma Oy:n ja
Laurantis Pharma Oy:n, yhdistyttyä 29.4.2014.

Herantis on suomalainen lääkekehitysyhtiö, joka tutkii ja kehittää lääkkeitä
tulehdus-, keskushermosto- ja imusuoniston sairauksiin. Kehitystyön
painopiste on sairauksissa, joissa on yhtiön näkemyksen mukaan selkeä tarve
paremmille hoidoille. Herantis keskittyy varhaisen vaiheen lääkekehitykseen
ja vahvan tieteellisen taustan omaaviin lääkeaihioihin, ja pyrkii
pääsääntöisesti lisensioimaan lääkeaihioidensa myöhäisemmän vaiheen
kehityksen kotimaisille tai ulkomaisille lääkeyhtiöille.

Herantiksen hallitus on 8.5.2014 päättänyt osakkeenomistajilta saamansa
valtuutuksen nojalla järjestää suunnatun osakeannin, jossa lasketaan
liikkeelle enintään 1.600.000 uutta osaketta sekä mahdollinen lisäosake-erä
koostuen enintään 1.000.000 uudesta osakkeesta. Lisäksi yhtiö aikoo jättää
hakemuksen yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi First
Northissa.

"Yhdistymisen ansiosta yhtiöllä on kolme toisistaan riippumatonta
tuotekehityshanketta sekä hallitus ja johto, jolla on kokemusta kaupallisen
lääkekehityksen kaikista vaiheista aina kansainvälisen lääkeyhtiön ylintä
johtoa myöten", toteaa Herantiksen toimitusjohtaja Pekka Simula. "Uskomme
tämän tekevän yhtiöstä mielenkiintoisen sijoituskohteen toimialalla, jonka
tuotekehitykseen sisältyy aina merkittäviä riskejä."

Osakeannin merkintäaika alkaa 14.5.2014. Osakekohtainen merkintähinta on 10,50
euroa ja annin arvioitu nettotuotto on noin 16,0 miljoonaa euroa ilman
mahdollista lisäosake-erää, ja noin 26,1 miljoonaa euroa, jos myös
lisäosake-erä merkitään kokonaan. Annissa kerätyt varat on tarkoitus käyttää
Herantiksen tutkimus- ja tuotekehitysprojektien rahoittamiseen, erityisesti
yhtiön kolmen tärkeimmän lääkeaihion kliinisiin tutkimuksiin. Näitä
lääkeaihioita yhtiö kehittää kuivasilmäisyyden, Parkinsonin taudin ja
rintasyöpähoitojen seurauksena kehittyvän lymfaturvotuksen hoitoon.

"Lääkekehityshankkeet kestävät tyypillisesti pitkään ja vaativat merkittäviä
investointeja. Osakeanti järjestetään Herantiksen suunnitellun
tuotekehityksen rahoittamiseksi vuoden 2017 loppuun saakka, mihin mennessä
odotamme toimintamme kääntyvän voitolliseksi. Tämä edellyttää, muun muassa,
että yhtiö onnistuu tekemään kaupallistamissopimuksen ainakin yhdelle
tärkeimmistä lääkeaihioistaan", toteaa Herantiksen hallituksen puheenjohtaja
Pekka Mattila. "Pidämme erityisen arvokkaana, että yhtiön nykyiset omistajat
eivät myy osakkeitaan annin yhteydessä."

Herantiksen nykyiset pääomistajat ovat Inveni Life Sciences Fund I Ky,
Helsingin yliopiston rahastot sekä Finnveran sijoitusrahasto Aloitusrahasto
Vera Oy.

Osakeannin pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana toimii UB Securities Oy, joka
ottaa merkintäsitoumuksia vastaan osoitteessa Aleksanterinkatu 21 A, 00100
Helsinki ja verkkosivustolla osoitteessawww.unitedbankers.fi. Herantiksen
First Northin sääntöjen mukainen hyväksytty neuvonantaja on UB Capital Oy.
Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja on Asianajotoimisto Krogerus Oy.

Herantis on laatinut osakeantia ja suunniteltua First North -listautumista
koskevan esitteen, joka on saatavilla yllämainitulla pääjärjestäjän
verkko-sivustolla, Herantiksen verkkosivustolla
osoitteessawww.herantis.com/ipo, sekä arviolta 14.5.2014 alkaen Herantiksen
pääkonttorissa osoitteessa Viikinkaari 4, 00790 Helsinki.

Osakeannin ehdot lyhyesti

Osakeannin merkintäaika alkaa 14.5.2014 kello 9.30 ja se päättyy arviolta
perjantaina 30.5.2014 klo 16.30. Yhtiön hallituksella on oikeus keskeyttää
merkintäaika mahdollisessa ylimerkintätilanteessa aikaisintaan 28.5.2014, ei
kuitenkaan pankkipäivän kuluessa eli kello 9.30-16.30 välisenä aikana.

Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 1.600.000 uutta osaketta sekä lisäksi
ylimerkintätilanteessa enintään 1.000.000 uuden osakkeen lisäosake-erän.
Osakeannissa tarjottavien uusien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 37,3
prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä osakeannin jälkeen olettaen, että
kaikki tarjottavat osakkeet merkitään, ja noin 49,1 prosenttia olettaen, että
myös lisäosake-erä merkitään kokonaan.

Yhtiö tiedottaa osakeannin tuloksesta yhtiötiedotteella arviolta 2.6.2014.
Osakeannissa tarjottavat uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta
6.6.2014, ja kaupankäynti yhtiön osakkeilla First Northissa alkaa arviolta
11.6.2014. Kaupankäyntitunnus on HRTIS.

Osakeannin ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

Herantis Pharma Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
UB Securities Oy, Herman Segercrantz, Head of Equities, puh. +358 9 2538 0220,
sähköpostidealing@unitedbankers.fi

Herantis Pharma Oyj
Herantis Pharma Oyj on lääkekehitysyhtiö, joka on erikoistunut tuomaan
varhaisen kehitysvaiheen tutkimustuloksia kliinisiin lääketutkimuksiin
pyrkien kehittämään niistä uusia lääkkeitä. Yhtiö keskittyy erityisesti
sairauksiin, joihin ei tunneta hoitoja tai tunnetut hoidot eivät ole
riittävän hyviä. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi kuivasilmäisyys,
Parkinsonin tauti sekä sekundäärinen lymfaturvotus.

Tärkeää tietoa

Tämä tiedote ei ole esite eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous.
Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen
osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön
mukaisten toimenpiteiden lisäksi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai
muita toimenpiteitä. Sijoittajien tulee tehdä sijoituspäätöksensä osakkeiden
merkitsemiseksi vain niitä koskevassa Finanssivalvonnan hyväksymässä
esitteessä esitetyn tiedon perusteella.

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa eikä missään
Euroopan talousalueen maassa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa
Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933,
muutoksineen) mukaisesti. Herantis ei ole rekisteröinyt, eikä sen
tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta
Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle
Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden
2005 määräyksen ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille
sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman yhtiöille
(high net worth entity) ja muille Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille
henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa ja (iv) muille
henkilöille, joille asiakirja voidaan muutoin laillisesti tiedottaa (kaikki
tällaiset henkilöt jäljempänä "Asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tarjottavat
arvopaperit tai tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla
tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on
tarkoitettu ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei
ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai
luottaa sen sisältöön.

Yhtiön osakkeita ei ole eikä niitä tulla rekisteröimään Australian, Kanadan
tai Japanin arvopaperimarkkinalakien mukaisesti eikä niitä tarjota tai myydä
Australiassa, Kanadassa tai Japanissa, näissä maissa asuville tai näiden
maiden kansalaisille taikka näiden lukuun tai hyväksi muutoin kuin
erityistapauksessa näiden maiden kulloinkin voimassaolevien säännösten ja
viranomaismääräysten mukaisesti.

Yhtiö ei tarjoa osakkeita yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen
jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Missään muussa Euroopan talousalueen
jäsenvaltiossa kuin Suomessa ei ole tähän päivämäärään mennessä ryhdytty
toimiin, jotka vaatisivat esitteen julkistamista osakkeiden tarjoamiseksi.
Osakkeita voidaan tarjota jäsenvaltioissa ainoastaan Direktiivin 2003/71/EC
tarkoittamissa tilanteissa, jotka eivät vaadi esitteen julkistamista.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta
koskevat lausumat sisältävät seikkoja, jotka eivät ole historiallisia
tosiseikkoja, ja lausuntoja koskien muun muassa Herantiksen tulosta,
taloudellista asemaa, maksukykyä, mahdollisuuksia, kasvua, strategioita ja
sen toimialaa koskevia Herantiksen aikomuksia, uskomuksia tai tämänhetkisiä
odotuksia. Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista,
jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa, ja ilmaisevat
siksi vain niiden antamishetken olosuhteita. Herantis varoittaa siitä, että
tulevaisuutta koskevat lausumat taikka historiassa tapahtuneet seikat eivät
ole takeita suorituskyvystä tulevaisuudessa ja että sen todellinen tulos,
taloudellinen asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys voivat
merkittävästi erota siitä, mitä on mainittu tai ehdotettu tämän tiedotteen
sisältämissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Yhtiön tarkoituksena ei ole
eikä sillä ole velvollisuutta päivittää tässä tiedotteessa olevia
tulevaisuutta koskevia lausumia.

LIITE: OSAKEANNIN EHDOT

Osakeannin yleiskuvaus

Herantis Pharma Oyj ("Herantis
" tai "Yhtiö
") tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin
edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien (yhteisesti "Sijoittajat
") merkittäväksi Euroopan talousalueella ("ETA
") ja Sveitsissä suunnatulla osakeannilla ("Osakeanti
") enintään 1.600.000 Yhtiön uutta osaketta ("Tarjottavat Osakkeet
") jäljempänä kuvattavin ehdoin.

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Tarjottavat Osakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia
Yhtiön uusia osakkeita. Tarjottavat Osakkeet ovat euromääräisiä.

Osakeanti

Ylimääräinen yhtiökokous 29.4.2014 valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään
yhdestä tai useammasta osakeannista siten, että valtuutuksen perusteella
voidaan päättää antaa enintään 3.000.000 Yhtiön uutta osaketta. Hallitus voi
valtuutuksen perusteella antaa osakkeita suunnatusti, mukaan lukien
tarjoaminen yleisölle Yhtiön First North -listautumisen toteuttamisen
yhteydessä. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeantien ehdoista kaikilta
muilta osin.

Yhtiön hallitus päätti 8.5.2014 yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla
suunnatusta Osakeannista, jossa Yhtiö tarjo...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.