Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-09

Herantis Pharma Oyj: Herantis Pharma Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Herantis Pharma Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 9.4.2015 kello 17:00

Herantis Pharma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä torstaina
9.4.2015.

1 Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen
tilikaudelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti,
ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2014-31.12.2014 ja, että tilikauden
tappio kirjataan voitto- / tappiotilille.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5). Yhtiökokous päätti,
että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet jatkavat tehtävässään: Pekka
Mattila, James Phillips, Aki Prihti, Timo Veromaa ja Frans Wuite.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioksi 1.000 euroa kuukaudessa,
poislukien puheenjohtaja, jonka palkkioksi vahvistettiin 2.000 euroa
kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenet kuuluvat optio-ohjelman 2014 I
piiriin, jonka mukaisesti hallituksen jäsenille voidaan myöntää sanotun
ohjelman mukaisia optioita kultakin täydeltä 12 kuukauden jaksolta
hallituksen jäseninä.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio
yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Herantis Pharma Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun saakka KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
päävastuullisena tilintarkastajanaan Martin Grandell.

2 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen nykyiset 4 § koskien hallitusta ja
7 § koskien arvo-osuusjärjestelmää muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"4 § Yhtiön hallitukseen kuuluu neljästä (4) kuuteen (6) varsinaista jäsentä.
Hallituksen jäsenen toimikausi jatkuu toistaiseksi. Hallituksen jäsenelle
voidaan nimetä henkilökohtainen varajäsen."

---------------------------------------------------

"7 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään."

Lisäksi yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen lisätään uudet 5 § koskien
yhtiökokousta ja 6 § koskien kutsua yhtiökokoukseen ja
ennakkoilmoittautumista seuraavan sisältöisinä sekä muutetaan
yhtiöjärjestyksen numerointi juoksevaksi:

"5 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä
yhtiön kotipaikassa.

Kokouksessa on päätettävä:

* tilinpäätöksen vahvistamisesta ja, mikäli yhtiö on emoyhtiö, myös
konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
* taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
* vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja mahdolliselle toimitusjohtajalle;

* tarvittaessa hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten
lukumäärästä;
* hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä
matkakustannusten korvausperusteista;

valittava:

* tarvittaessa hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet;
* tilintarkastaja;

sekä käsiteltävä:

* muut kokouskutsussa mainitut asiat"

---------------------------------------------------

"6 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kullekin osakkeenomistajalle hänen
yhtiölle ilmoittamaansa osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen, julkaistaan
yhtiön kotisivuilla tai julkaistaan hallituksen määräämässä sanomalehdessä
aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen kokousta ja viimeistään yhdeksän (9)
päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta."

3 Valtuutus osakeannista päättämiseen sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhtiön pääomarakenteen ja
käyttörahoitustarpeen turvaamiseksi ja tarvittaessa käytettäväksi yhtiön
kannustin- ja sitouttamisjärjestelmien yhteydessä päättämään osakeannista
sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia osakkeita.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 400.000 osaketta, mikä vastaa hieman alle 10 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä
oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi myös päättää uusien osakkeiden antamisesta
yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä
kanssa omista millään hetkellä enempää, kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön
rekisteröidyistä osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua
suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että
tälle on painava taloudellinen syy.

Ehdotettu valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 29.4.2014 päätetyn ja 1.5.2014
rekisteröidyn valtuutuksen, jonka perusteella hallitus on oikeutettu
päättämään enintään 3.000.000 osakkeen antamisesta. Nyt ehdotettu valtuutus
ei kuitenkaan kumoa 29.4.2014 yhtiökokouksessa päätettyä ja 1.5.2014
rekisteröityä osakeantivaltuutusta, joka on annettu tiettyä nimenomaisesta
käyttötarkoitusta varten ja jonka perusteella hallitus on ollut oikeutettu
päättämään enintään 32.311 osakkeen antamisesta eikä 29.4.2014
yhtiökokouksessa päätettyä ja 13.5.2014 rekisteröityä valtuutusta koskien
optio-oikeuksien antamista.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

HERANTIS PHARMA OYJ

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto:www.herantis.com

Hyväksytty neuvonantaja: UB Capital Oy, puh. +358 9 2538 0225

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on lääkekehitysyhtiö, joka on erikoistunut tuomaan
varhaisen kehitysvaiheen tutkimustuloksia kliinisiin lääketutkimuksiin
pyrkien kehittämään niistä uusia lääkkeitä. Yhtiö keskittyy erityisesti
sairauksiin, joihin ei tunneta hoitoja tai tunnetut hoidot eivät ole
riittävän hyviä. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi kuivasilmäisyys,
Parkinsonin tauti sekä sekundäärinen lymfaturvotus. Herantiksen osakkeet ovat
listattuna NASDAQ Helsinki Oy:n First North -listalla.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Herantis Pharma Oyj via Globenewswire

HUG#1909884

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.