Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-09

Hexagon: Årsstämma i Hexagon AB

Vid årsstämman i Hexagon AB (publ) denna dag fattades följande beslut.

Styrelse

Omval av styrelseledamöterna Melker Schörling, Ola Rollén, Gun
Nilsson, Ulrik Svensson, Ulrika Francke och Jill Smith såsom
ordinarie styrelseledamöter. Melker Schörling omvaldes till
styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen ska utgå med 1 000 000 kronor till ordföranden
och 475 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter
som inte är anställda i bolaget. Ordföranden för ersättningsutskottet
ska erhålla 85 000 kronor och ledamot däri 60 000 kronor samt ska
ordföranden för revisionsutskottet erhålla 175 000 kronor och ledamot
däri 125 000 kronor. Arvode till revisor ska utgå enligt avtal.

Kontant vinstutdelning

Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 0,31
euro per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den
14 maj 2014. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear
Sweden AB:s försorg den

21 maj 2014.
Valberedning samt ersättnings- och revisionsutskott

Omval av Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Jan Andersson (Swedbank
Robur fonder), Anders Oscarsson (AMF Fonder) och Bengt Belfrage
(Nordea Fonder), såsom ledamöter av valberedningen inför årsstämman
2015, varvid Mikael Ekdahl utsågs till valberedningens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Melker
Schörling och Gun Nilsson till ledamöter av ersättningsutskottet för
tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. För samma tid
omvaldes Gun Nilsson och Ulrik Svensson till ledamöter av
revisionsutskottet.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att
ersättningen ska utgöras av grundersättning, rörlig ersättning,
övriga förmåner och pension samt vara marknadsmässig och
konkurrenskraftig. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad till
60 procent av grundersättningen, kopplad till den resultatutveckling
som personen kan påverka och baseras på utfallet i förhållande till
individuellt uppsatta mål. För två ledande befattningshavare
verksamma i USA gäller dock sedan tidigare att den rörliga delen av
lönen är maximerad till 200 procent av grundersättningen, vilket ska
gälla även fortsättningsvis. Därutöver gäller för en ledande
befattningshavare att den rörliga delen av lönen är maximerad till 70
procent av grundersättningen. Styrelsen ska årligen överväga om ett
aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram ska föreslås
bolagsstämman.

Uppsägningstiden ska normalt vara sex månader från befattningshavarens
sida. Vid uppsägning från bolaget ska uppsägningstiden och den tid
under vilken avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga 24
månader. Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller
avgiftsbestämda, eller en kombination därav, med individuell
pensionsålder, dock ej lägre än 60 år.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av
egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv
och överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske av högst så många
aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio (10)
procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får ske på NASDAQ OMX
Stockholm till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Överlåtelse
får ske av högst så många aktier som vid var tid motsvarar tio (10)
procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse ska kunna ske med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såväl på NASDAQ OMX
Stockholm som till tredje man i samband med förvärv av företag eller
verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier ska kunna erläggas
kontant, genom apport eller genom kvittning. Överlåtelse i samband
med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt
marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet
att justera bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra
förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.

För ytterligare information kontakta:
Carl Gustafsson, Investor Relations Manager, Hexagon AB,
46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Kristin Christensen, Vice President, Corporate Communications, Hexagon
AB,

1 404 554 0972, media@hexagon.com
Hexagon (NASDAQ OMX Stockholm: HEXA B) är en ledande global leverantör
av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan
designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera
data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons
lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör
snabbare, bättre operativa beslut, vilket sparar tid, pengar och
resurser. Hexagon har fler än 14 000 medarbetare i över 40 länder och
en nettoomsättning om cirka 2 400 MEUR. Våra produkter används i en
lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och
försvar, bygg och anläggning, säkerhet, bilbranschen samt
tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hexagon/r/arsstamma-i-hexagon-ab,c9582827
http://mb.cision.com/Main/387/9582827/243055.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.