Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-02

Hexagon: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HEXAGON AB (publ)

Aktieägarna i Hexagon AB kallas härmed till årsstämma fredagen den 9
maj 2014 klockan 17:00 på Operaterrassen, Karl XII:s Torg i
Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska: dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per lördagen den 3 maj 2014,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget genom ett anmälningsformulär
på Hexagons hemsida, www.hexagon.com, alternativt per post till
Hexagon AB, "Årsstämma", Box 3692, 103 59 Stockholm, eller per e-post
till bolagsstamma@hexagon.com, senast måndagen den 5 maj 2014.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två justeringsmän.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Framläggande av

(a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2013,

(b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, samt

(c) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande.

9. Beslut om

(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2013,

(b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och beslut om avstämningsdag, samt

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer.
12. Val av styrelseledamöter och revisorer.
13. Val av ledamöter i valberedningen.
14. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
16. Årsstämmans avslutande.

Fullständig kallelse i bifogad PDF.

För ytterligare information kontakta:
Carl Gustafsson, Investor Relations Manager, Hexagon AB,
46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Hexagon (NASDAQ OMX Stockholm: HEXA B) är en ledande global leverantör
av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan
designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera
data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons
lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör
snabbare, bättre operativa beslut, vilket sparar tid, pengar och
resurser. Hexagon har fler än 14 000 medarbetare i över 40 länder och
en nettoomsättning om cirka 2 400 MEUR. Våra produkter används i en
lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och
försvar, bygg och anläggning, säkerhet, bilbranschen samt
tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hexagon/r/kallelse-till-arsstamma-i-hexagon-ab...
http://mb.cision.com/Main/387/9562527/228479.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.