Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-01-19

Hexatronic Group AB: Hexatronic Group AB (publ) Kvartalsrapport 1 2015-16

Hexatronic Group AB

556168-6360

Pressmeddelande 19 januari 2016

Kvartalsrapport 1 2015-16

(Kvartalsrapport 1, 1 september 2015 - 30 november 2015)

53 % försäljningstillväxt i kvartalet!

Första kvartalet (1 september 2015 till 30 november 2015)

* Nettoomsättningen uppgick till 224,1 MSEK (146,1) vilket motsvarar 53 %
tillväxt under kvartalet.
* Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 21,6 MSEK
(14,6), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 9,6 % (10,0 %).
EBITDA-marginalen på rullande 12 månader var 10,0 %.
* Engångskostnader i samband med Bolagets notering på Nasdaq Stockholm om 2,3
MSEK belastar resultatet i kvartalet. Exklusive dessa kostnader uppgår
EBITDA till 23,9 MSEK med en EBITDA-marginal på 10,7 %.
* Rörelseresultatet uppgick till 17,2 MSEK (12,0).
* Nettoresultatet uppgick till 13,8 MSEK (10,4).
* Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,45 SEK (0,35) i
kvartalet.
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,3 MSEK (5,7).

VD-ord

Årets första kvartal visade en tillväxt om 53 %!

De marknadsinvesteringar vi gjort har börjat ge resultat. Vi såg en mycket bra
försäljningsutveckling i flera av våra viktiga marknader där föregående års
produktintroduktioner starkt bidragit till omsättningstillväxten på 53 % i
kvartalet. Försäljningen i Hexatronic Cables&Interconnect Systems AB har
under kvartalet utvecklats mycket väl med en organisk tillväxt på drygt 40 %
i kvartalet. Glädjande är också att konstatera att den organiska tillväxten i
koncernen som helhet var ca 20 %. Den övergripande marknad vi verkar i har
fortsatt att utvecklas väl och vi bedömer att den kommer fortsätta att göra
det i många år framöver.

Under kvartalet knöt vi ett distributionsavtal med Amherst Photonics som
försäljningspartner i USA. Utöver detta etablerade vi ett helägt dotterbolag
i USA för att bygga en egen försäljnings- och supportorganisation i USA. Vi
bedömer att vi kommer se de första effekterna av dessa aktiviteter under
tredje kvartalet.

För att stödja en fortsatt expansion av vår affär beslutade vi under kvartalet
att göra en större investering, cirka 15 MSEK, i en ny effektiv duktlinje. Vi
kommer med denna på plats att både bredda vårt erbjudande och öka vår
produktionskapacitet.

Kvartalet har förutom ett intensivt och lyckosamt marknadsarbete präglats av
förberedelserna för noteringen på Nasdaq Stockholm Small Cap. Första
handelsdag för vår aktie var den 18:e december. Vår bedömning är att detta på
sikt kommer vara positivt för värdeutvecklingen av vår aktie till gagn för
alla aktieägare. Dessutom är det en ytterligare kvalitetsstämpel som kommer
förbättra våra möjligheter då vi går in i nya marknader där Hexatronic idag
är mindre känt.

Andra kvartalet innebär säsongsmässigt en lägre installationsverksamhet i
Norden, främst pga. kyla men även jul- och nyårsledighet. Vi har ökat
försäljningen i Norden vilket innebär att säsongsberoendet har ökat. Det
andra kvartalet är vårt svagaste kvartal och vi räknar med ett svagt resultat
för andra kvartalet.

Avslutningsvis konstaterar jag att vi har ett system- och produkterbjudande
som våra kunder finner attraktivt. Vi har fantastiska medarbetare med starkt
kundfokus och vi verkar i en marknad med god tillväxt. Med denna kombination
är jag mycket förväntansfull inför framtiden.

Henrik Larsson Lyon

VD och Koncernchef Hexatronic Group AB (publ)

Händelser under första kvartalet

* Hexatronic slöt ett distributionsavtal med Amherst Photonics som
försäljningspartner för USA. Partnerskapet är ett viktigt steg i satsningen
i USA och en mycket god möjlighet att snabbt etablera Hexatronic på den
amerikanska marknaden genom Amherst Photonics väletablerade kontaktnät inom
branschen.
* Ett amerikanskt dotterbolag, Hexatronic US Inc., etablerades. Etableringen
innebär ökad närvaro för Hexatronic på den amerikanska marknaden med egna,
lokala resurser samt en möjlighet att erbjuda nya kunder den kompetens och
erfarenhet som krävs inom de olika uppstartsprojekten baserat på våra
systemlösningaroch kompletta produktportfölj.
* Avtal slöts med A-2- Sea Solutions Ltd. A-2-Sea Solutions är ett brittiskt
företag som installerar och underhåller sjökabel för några av de största
operatörerna i marknaden. I avtalet, värt 10 MSEK, kommer A-2-Sea Solutions
att installera ca 20 km av Hexatronics armerade ribbonkabel (Rock armored
submarine ribbon cable) i ett sjökabelprojekt mellan Isle of Wight och
Portsmouth. Leveransen slutfördes i november 2015.
* Årsstämman hölls den 16 november 2015. På årsstämman omvaldes samtliga
styrelseledamöter, principer fastställdes för utseende av ledamöter till
valberedningen, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
beslutades, ledamöter av revisionskommittén utsågs, beslut fattades att
införa ett incitamentsprogram genom riktad emission av högst 1 000 000
teckningsoptioner samt styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission av
maximalt 3 000 000 aktier för tiden intill nästa årsstämma.
* Hexatronic slöt avtal för nyinvestering av en avancerad duktlinje i
bolagets fabrik i Hudiksvall. Investeringen är ett led i bolagets strategi
att öka produktionskapaciteten och produktbredden för att möta en ökad
efterfrågan på bolagets produkter. Den nya linjen kommer producera i
hastigheter som är cirka fem gånger högre än befintlig linje. Investeringen
uppgår till cirka 15 MSEK och installationen beräknas vara slutförd i mars
2016.

Händelser efter periodens utgång

* Hexatronic slutbetalade den återstående skulden om 32 MSEK till Ericsson
AB, avseende Hexatronics förvärv av fabriken i Hudiksvall.
* Hexatronic godkändes för notering på Nasdaq Stockholm och offentliggjorde
prospekt med ny finansiell information. Första dag för handel med
Hexatronics aktie på Nasdaq Stockholm var 18 december 2015 och bolaget
ingår sedan dess i segmentet Small Cap.
* Magnus Angermund anställdes, till en för koncernen ny tjänst, som
Marknadschef. I rollen som Marknadschef för Hexatronic Group ligger främst
ansvaret att vidareutveckla koncernens varumärken samt systemerbjudande.
Magnus Angermund kommer även att ersätta Gert Nordin i rollen som VD för
Hexatronic Elektronik&Data AB. Gert Nordin kommer att kvarstå som
styrelsemedlem i Hexatronic Group AB och som störste ägare.
* Det incitamentsprogram för ledande befattningshavare och vissa övriga
anställda som infördes vid årsstämman den 19 december 2012 har inneburit
att antalet aktier och röster i bolaget har ökat med 600 000 under december
2015, genom utnyttjande av teckningsoptioner för att teckna nya aktier i
bolaget. Per den 31 december 2015 fanns det totalt 33 257 694 aktier och
röster i bolaget.
* Hexatronic slutförde förvärvet av OpticReach Ltd. OpticReach är ett bolag
verksamt i Storbritannien inom fiberoptiska systemlösningar och
komponenter. Bolaget konsolideras i koncernen från 15 januari.

Hexatronic Group AB Kvartalsrapport 1 2015-16
http://hugin.info/160551/R/1979673/725172.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Hexatronic Group AB via Globenewswire

HUG#1979673

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.