Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-16

Hexatronic Group AB: Hexatronic offentliggör prospekt avseende företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS,
DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, NYA
ZEELAND ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE
VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER

Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360

Pressmeddelande 16 april 2015

Hexatronic offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Styrelsen i Hexatronic Group AB (publ) ("Hexatronic" eller "Bolaget") har
upprättat ett prospekt med anledning av förestående nyemission med
företrädesrätt för Hexatronics aktieägare. Prospektet har den 15 april 2015,
godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

I prospektet på sidorna 49-52 presenteras en proformaredovisning avseende
förvärvet av TD Fiberoptik som tidigare ej offentliggjorts.

Prospekt och anmälningssedlar finns tillgängligt på Hexatronics hemsida
(www.hexatronicgroup.com) och på Erik Penser Bankaktiebolags hemsida
(www.penser.se).

Vid eventuella frågor kontakta:

Henrik Larsson Lyon, Verkställande Direktör Hexatronic Group AB (publ)

Telefon: +46 70 650 34 00

E-mail:henrik@hexatronic.se

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i Hexatronic. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i
Hexatronic kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget nu
offentliggör.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA eller annan jurisdiktion där
sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller
skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad
som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte
heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana
restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats,
och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från
1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat
eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas,
pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller
indirekt, inom USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Hexatronics aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan",
"planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är
grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och
osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och
omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende
framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Hisings Backa 16 april 2015

Henrik Larsson Lyon
Verkställande Direktör Hexatronic Group AB (publ)

Hexatronic Group AB

Org nr 556168-6360

Exportgatan 47 B

422 46 Hisings Backa

Tel: 070-650 34 00

Hexatronic Group AB (publ) är en teknikkoncern. I koncernen finns bolagen
Hexatronic Cables&Interconnect Systems AB (Hudiksvall,
www.hexatronic.com), Hexatronic Elektronik och Data AB (Göteborg,
www.hexatronic.se), Memoteknik AB (Skellefteå,
www.memoteknik.se), The Blue Shift AB (Stockholm,
www.blueshift.se), Proximion AB (Kista,
www.proximion.com) och Tele&Datanät Fiberoptik i Örebro AB (Örebro,
www.tdfiberoptik.com) med dotterbolaget TD Fiberoptikk AS (Oslo,
www.tdfiberoptikk.no). Huvuddelen av koncernens ingående bolag utvecklar,
marknadsför och
levererar system, produkter och komponenter för bredbandskommunikation.
Bolagen säljer sina produkter till operatörer, telekombolag, nätägare,
återförsäljare och systemintegratörer. Koncernen har sitt säte i Göteborg och
har idag ca 230 st anställda. Hexatronic omsatte ca 500 MSEK under
räkenskapsåret 2013/14 med en EBITDA-marginal på

12 %. Koncernen är listad på Nasdaq First North under tickern HTRO. Bolagets
Certified Advisor (CA) är Redeye AB. För mer information se
www.hexatronicgroup.com.

Hexatronic offentliggör prospekt avseende företrädesemission
http://hugin.info/160551/R/1911548/682145.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Hexatronic Group AB via Globenewswire

HUG#1911548

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.