Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

Hexatronic Group AB: Kommuniké från årsstämma den 7 maj 2020

Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360

Pressmeddelande 7 maj 2020

Kommuniké från årsstämma den 7 maj 2020

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman
avseende verksamhetsåret 2019-01-01 ? 2019-12-31.

* Beslutades fastställa resultat- och balansräkningarna för
moderbolaget och koncernen.
* Beslutades om att disponibla vinstmedel ska föras över i ny räkning.
* Beslutades bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
* Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om arvode till
styrelsen oförändrat utgår med 450 000 kr till styrelseordförande och
200 000 kr till övriga styrelseledamöter samt att ersättning till
revisionsutskottet skall utgå med 75 000 kr till utskottets
ordförande och 50 000 kr till utskottets andra ledamot. Arvode till
revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
* Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om val av styrelse
enligt följande:
o Anders Persson (omval) ? styrelseordförande
o Erik Selin (omval)
o Malin Frenning (omval)
o Jaakko Kivinen (omval)
o Helena Holmgren (nyval)
o Frida Westerberg (nyval)
* Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja PwC som
revisor med Johan Palmgren som huvudansvarig revisor.
* Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att anta
principer för utseende av valberedningens ledamöter.
* Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter.
* Beslutades ändra bolagsordningen, varigenom bland annat gränserna för
aktiekapitalet och antal aktier ökades.
* Beslutades att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram
(Optionsprogram 2020) att erbjudas till ledande befattningshavare och
vissa nyckelpersoner inom koncernen bosatta i och utanför Sverige
genom riktad emission av högst 350 000 teckningsoptioner som ger rätt
att teckna högst 350 000 aktier.
* Beslutades bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv respektive
överlåtelse av högst en tiondel av bolagets egna aktier i enlighet
med styrelsens förslag.
* Beslutades bemyndiga styrelsen att vid ett flera tillfällen och med
eller utan aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler om högst 10 procent
av det registrerade aktiekapitalet i Bolaget i enlighet med
styrelsens förslag.

Vid årsstämman var ca 37 procent av Hexatronics aktier och röster
representerade.

Protokoll fört vid årsstämman kommer att publiceras på Hexatronic Groups
hemsida inom två veckor.

Göteborg 7 maj 2020

Henrik Larsson Lyon

VD Hexatronic Group

Vid eventuella frågor kontakta:

? Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 21.00 CET.

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, producerar
marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med
huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett
brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för
infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som
Ribbonet®, Micronet?, Drytech?, Lightmate®, FibreHub?, Matrix, Viper,
Stingray, Raptor, InOne och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg,
Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland,
Kina, Nya Zeeland och USA. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under
tickern HTRO. För mer information, se www.hexatronicgroup.com.

Bilaga

* Hexatronic Group Kommunike? fra?n a?rssta?mma den 7 maj 2020

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.