Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-10

Hexatronic Group AB: Kvartalsrapport 2 - Förvärvet av TD Fiberoptik gör oss till en ledande aktör i Norden

Pressmeddelande 2015-04-10

Hexatronic Group AB (publ), orgnr 556168-6360

Kvartalsrapport 2 (1 december 2014 till 28 februari 2015)

(Halvåret 1 september 2014 - 28 februari 2015 och kvartalsrapport 2, 1
december 2014 - 28 februari 2015)

Förvärvet av TD Fiberoptik gör oss till en ledande aktör i Norden * Nettoomsättningen uppgick till 132,8 MSEK (160,5 MSEK). Nettoomsättningen
motsvarande kvartal föregående år uppgick till 120,5 MSEK exklusive
jämförelsestörande poster på ca 40 MSEK avseende försäljning av
kopparkabel.
* Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 13,5 MSEK (25,2
MSEK). EBITDA motsvarande kvartal föregående år uppgick till 15,2 MSEK
exklusive ca 10 MSEK i resultateffekt på ovan nämnd jämförelsestörande
post.
* EBITDA-marginalen var 10,2 % (15,7 %). EBITDA-marginalen motsvarande
kvartal föregående år var 12,6 % exklusive ovan nämnda jämförelsestörande
post.
* Rörelseresultatet uppgick till 10,5 MSEK (24,5 MSEK). Rörelseresultatet
motsvarande kvartal föregående år uppgick till 14,5 MSEK exklusive ovan
nämnda jämförelsestörande post.
* Nettoresultatet uppgick till 7,0 MSEK (18,8 MSEK). Nettoresultatet
motsvarande kvartal föregående år uppgick till 8,8 MSEK exklusive ovan
nämnda jämförelsestörande post.
* Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till
-14,7 MSEK (-2,8 MSEK).

Händelser under andra kvartalet (1 december 2014 till 28 februari 2015) * Hexatronic förvärvar Tele&Datanät Fiberoptik i Örebro AB samt styrelsen
beslutar att föreslå att en extra bolagsstämma beslutar om en
företrädesemission om ca 41 MSEK.
* Hexatronic rekryterar Lennart Sparud som CFO. Lennart började under
februari månad.
* Hexatronic undertecknade sälj- och distributionsavtal med Toronics i
Canada.
* Årsstämman, den 18 december, omvalde Göran Nordlund som styrelsens
ordförande och Gert Nordin som ledamot. Stämman valde till nya ledamöter
Malin Persson, Erik Selin och Anders Persson. Erik Fischbeck valdes som
styrelsesuppleant (tidigare ordinarie ledamot). Tidigare ledamöterna Magnus
Johansson och Gabriella Rymark hade avböjt omval.
* Stämman beslöt att ändra Bolagets firma till Hexatronic Group AB (publ).
* Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett
incitamentsprogram och att med frångående av aktieägarnas företrädesrätt,
besluta om nyemission av max 750 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna
teckningsoptionerna skall tillkomma vissa ledande befattningshavare och
anställda i Bolaget.
* Stämman bemyndigade styrelsen att i enlighet med styrelsens förslag, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid ett eller
flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission
av maximalt 2 000 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med
högst 100 KSEK.
* Hexatronic mottar stämning från Emtelle Ltd. för ett påstått patentintrång
avseende blåsfiber-produkter som levererats efter den 26 februari 2014. De
produkter som omfattas av patentet utgör en begränsad del av bolagets
produkterbjudande. Bolaget har bestridit kravet och genstämt för att
ogiltigförklara patentet.

Halvåret 14/15 (1 september 2014 till 28 februari 2015) * Nettoomsättningen uppgick till 279,2 MSEK (186,7 MSEK).
* Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 28,2 MSEK (25,6
MSEK) med en EBITDA-marginal på 10,1 % (13,7 %).
* Rörelseresultat uppgick till 22,2 MSEK (24,1 MSEK)
* Nettoresultatet uppgick till 16,2 MSEK (18,4 MSEK)
* Resultat per aktie 0,61 SEK (0,75 SEK), totalt antal aktier vid periodens
utgång uppgick till 26 416 541 st.
* Ovanstående förändringar i omsättning och resultat är påverkade av den
jämförelsestörande posten på ca 40 MSEK avseende försäljning av
kopparkabel, förvärvet av Ericssons kabelverksamhet i Hudiksvall samt
förvärvet av Proximion AB.

Händelser efter periodens utgång * Hexatronic slutför förvärvet av Tele&Datanät Fiberoptik i Örebro AB den 2
mars.
* På den extra bolagsstämman den 1 april 2015 fattades beslut och
bemyndiganden enligt nedan: * Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens
förslag, om en nyemission (företrädesemission) av aktier med företrädesrätt
för befintliga aktieägare, att öka Bolagets aktiekapital med högst 225 412
SEK genom nyemission av högst 4 508 242 aktier. Avstämningsdag för
fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt
teckna aktier är 15 april 2015. Teckningskursen per aktie är 9,0 SEK. *
Styrelsen bemyndigades att, under förutsättning att företrädesemissionen
övertecknas, fram till och med den 8 juni 2015, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om
emission (övertilldelningsoption) av 1 100 000 aktier, vilket vid full
teckning av företrädesemissionen motsvarar cirka 3,4 procent av
aktiekapitalet i bolaget. Teckningskursen ska vara 9,0 SEK per aktie vilket
motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen. * Styrelsen bemyndigades
att, i enlighet med styrelsens förslag att vid ett eller flera tillfällen
och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om
ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Bemyndigandet
får utnyttjas för emissioner av aktier motsvarande totalt högst 2 500 000
aktier. Bemyndigandet ersätter årsstämmans bemyndigande från den 18
december 2014.
* Styrelsen har beslutat att avregistrera de nu aktuella teckningsoptionerna
och planerar att återkomma med ett uppdaterat förslag om incitamentsprogram
till årsstämman i december innefattande även nyckelpersoner i det nyligen
förvärvade TD Fiberoptik.

VD har ordetTillfredsställande försäljning samt förvärv av TD FiberoptikVi nådde i kvartalet våra mål avseende försäljningstillväxt, lönsamhet och
soliditet. Vi är nöjda med försäljningsutvecklingen under en period av året
som innehåller både en längre jul- och nyårsledighet och som även påverkas
till viss del av lägre installationsverksamhet hos våra kunder i Norden på
grund av vintern. Under kvartalet pågick det dessutom ett intensivt arbete
med att genomföra förvärvet av TD Fiberoptik.

Det är idag nästan 18 månader sedan vi tecknade avtal om förvärv av Ericssons
kabelverksamhet i Hudiksvall. Förvärvet ändrade i grunden vår verksamhet där
vi tack vare Ericssons världsledande produkter och kunskap tog steget till en
helhetsleverantör inom passiv infrastruktur. Med förvärvet av TD Fiberoptik i
Sverige och Norge stärker vi nu vår marknadsnärvaro och blir en av de ledande
aktörerna på den nordiska marknaden. Vi stärker också vårt erbjudande och vår
konkurrenskraft med ambitionen att framöver kunna erbjuda marknaden fler
kompletta systemleveranser.

Förvärvet av TD Fiberoptik är ett betydelsefullt steg för Hexatronic där vi nu
får ett mycket brett produktprogram för passiv fiberinfrastruktur. Förvärvet
kompletterar Hexatronic till fullo och vi stärker vår marknadsposition i
Sverige samt etablerar oss i Norge. Förvärvet innebär att tillväxt- och
lönsamhetspotentialen i Hexatronic förstärks. TD Fiberoptik förväntas växa
organiskt med 15-20 % de närmaste åren. Koncernens lönsamhetsmål är en
EBITDA-marginal på minst 10 % på rullande 12 månader, vilket är något som TD
Fiberoptik överträffar. Vi har nu inlett arbetet med att se över hur vi
optimerar våra resurser för att stärka vår position på marknaden och
erbjudandet till våra kunder med en mycket god service.

Det är också glädjande att konstatera att vi trots intensivt förvärvsarbete
lyckats växa organiskt borträknat de engångsaffärer på kopparkabel som
genomfördes i samband med övertagandet av Hudiksvallsfabriken, lyckas
upprätthålla den lönsamhetsnivå vi eftersträvar på helårsnivå.

Vi har under kvartalet fortsatt att förstärka vår säljorganisation bl.a. med
en säljansvarig för Nordamerika, en säljansvarig för Datacenter samt med
Lennart Sparud som vår nya CFO.

Under februari månad ställde vi ut på FTTH Conference i Warszawa, Polen. Det
är den största europeiska mässan inriktad på fiber till hemmet. Våra
lösningar för fiber till hemmet rönte stort intresse.

Vårt fokus den närmaste tiden är att fortsätta arbetet med ökad kundfokusering
och baserat på de investeringar vi gjort både i form av sälj- och
marknadsresurser samt förvärvet av TD Fiberoptik fortsätta utvecklingen av
vår starka plattform för ökad kundnöjdhet och försäljning samt lönsamhet i
linje med våra långsiktiga mål.

Vår förväntan och utmaning för resterande del av året är att öka våra
marknadsandelar på de marknader som vi ser som viktiga för Hexatronics
fortsatta tillväxtresa.

Henrik Larsson Lyon

VD och Koncernchef Hexatronic Group AB (publ)

Hexatronic Group AB (publ) Kvartalsrapport 2
http://hugin.info/160551/R/1910009/681051.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Hexatronic Group AB via Globenewswire

HUG#1910009

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.