Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-02

Hexatronic Group AB (publ) Delårsrapport januari – september 2021


Nyckeltal     
 20212020  20212020 
MSEKQ3Q3Δ % Jan-SeptJan-SeptΔ %
Nettoomsättning905,2534,369% 2 322,11 481,057%
EBITA105,563,267% 271,0139,095%
EBITA-marginal11,7%11,8%  11,7%9,4% 
Rörelseresultat (EBIT)95,556,569% 246,4118,4108%
Nettoresultat72,039,184% 179,181,1121%
Resultat/aktie efter utspädning, SEK1,861,0479% 4,672,17115%
Kassaflöde från löpande verksamheten24,742,4-42% 18,8110,4-83%
Likvida medel227,173,0211% 227,173,0211%

Viktiga händelser under kvartalet

• Hexatronic har ingått avtal om förvärv av REHAU Groups affärsverksamhet inom telekommunikation - en av de större aktörerna inom mikrodukt på den tyska marknaden.

• Hexatronic har förvärvat två bolag i Australien. Optical Solutions Australia Group, en nationell värdeskapande distributör av telekomlösningar och The Fibre Optic Shop som designar och tillverkar fiberoptiska produkter.

• Hexatronic har förvärvat Weterings i Nederländerna. Bolaget tillverkar dukt för telekom och jordbruksmarknaden.

• Hexatronic har ingått avtal om att förvärva Data Center Systems som tillhandahåller fiberoptiska lösningar till den amerikanska datacentermarknaden.

• Hexatronic har tecknat ett strategiskt leverantörsavtal med Ting Internet i USA till ett estimerat värde på över 50 MUSD.

• Pernilla Lindén har tillträtt som CFO och medlem i koncernledningen från och med 9 augusti 2021.


Viktiga händelser efter kvartalets utgång

• Hexatronic har tecknat leverantörsavtal med två befintliga kunder på den tyska marknaden till ett värde av totalt 21 MEUR.


VD HAR ORDET
Fortsatt stark organisk tillväxt och flera förvärv

Den starka utvecklingen från det första halvåret förstärktes under det tredje kvartalet med en försäljningstillväxt om 69 procent, varav 35 procent avser organisk tillväxt. Därutöver kom 85 procent av vår omsättning från andra marknader än Sverige, vilket är ett bevis på att vår internationella strategi har fungerat väl.

Lönsamheten för kvartalet visade en fortsatt positiv utveckling. EBITA-marginalen uppgick till 11,7 procent vilket motsvarar en ökning med 67 procent. Justerat för en omvärdering om 11 MSEK av utestående aktiebaserade incitamentsprogram uppgick EBITA-marginalen till 12,9 procent vilket motsvarar en ökning med 84 procent.

Vi noterar fortsatt höga kostnader för transporter och råmaterial vilket påverkade bruttomarginalen negativt för det tredje kvartalet och bedömt även för det fjärde kvartalet. Lönsamhetsmässigt kompenserades de ökade kostnaderna av en god skalbarhet i våra fabriker.

På rullande tolv månader ligger vi nu, med 50 procent försäljningstillväxt och 11,5 procent EBITA-marginal, över våra mål om 20 procents tillväxt och 10 procent i EBITA-marginal.

Försäljningen i vår största marknad, Nordamerika, växte under kvartalet med 84 procent, huvudsakligen drivet av en stark underliggande infrastrukturmarknad för dukt. Även vår systemförsäljning inom FTTH (Fiber to the home) utvecklades starkt.

Försäljningen i Europa exklusive Sverige visade en fortsatt hög tillväxt om 138 procent. Framför allt Storbritannien, Tyskland och Norge utvecklades mycket starkt.

I Tyskland har vi efter kvartalets utgång haft ett genombrott med våra två fö...

Författare GlobeNewswire