Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-07

HEXPOL: Årsstämma i HEXPOL AB

Vid dagens årsstämma i HEXPOL AB (publ) fattades följande beslut.

Styrelse och revisor samt arvoden

Antalet styrelseledamöter skall uppgå till sju stycken. Omval av
styrelseledamöterna Melker Schörling, Georg Brunstam, Alf Göransson,
Jan-Anders Månson, Malin Persson och Ulrik Svensson samt nyval av
Märta Schörling. Melker Schörling omvaldes till styrelsens
ordförande. Arvode till styrelsen skall utgå med ett sammanlagt
belopp om 2 425 000 kronor (inkl. ersättning för utskottsarbete).

Omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB för en mandatperiod om ett
år, således till och med utgången av årsstämman 2015, varvid
revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Stefan Engdahl
kommer att utses till huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn
skall utgå enligt avtal.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Melker
Schörling (ordförande) och Ulrik Svensson till ledamöter i
ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande
styrelsemöte. För samma tid omvaldes Ulrik Svensson (ordförande) och
Malin Persson till ledamöter i revisionsutskottet.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning
lämnas med 9 kr per aktie för räkenskapsåret 2013 samt att ansamlade
vinstmedel överförs i ny räkning. Avstämningsdagen för rätt till
utdelning ska vara den 12 maj 2014.

Valberedning

Till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2015 omvaldes Mikael
Ekdahl (Melker Schörling AB), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder),
Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) och Anders Algotsson (AFA
Försäkring). Mikael Ekdahl omvaldes till valberedningens ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning
till den verkställande direktören och övriga ledande
befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättningen ska
utgöras av grundersättning, rörlig ersättning, övriga förmåner och
pension samt vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den rörliga
ersättningen ska vara maximerad i förhållande till grundersättningen,
kopplad till den resultatutveckling som personen kan påverka och
baseras på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål. Den
rörliga ersättningen har en fastställd övre gräns och utgör maximalt
120 procent av den fasta ersättningen. Styrelsen ska årligen överväga
om ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram ska
föreslås bolagsstämman. Uppsägningstiden ska normalt vara sex månader
från befattningshavarens sida. Vid uppsägning av verkställande
direktören från bolagets sida gäller en uppsägningstid på 24 månader.
För andra ledande befattningshavare gäller vanligtvis en
uppsägningstid på 12 månader vid uppsägning från bolagets sida.
Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda,
eller en kombination därav, med individuell pensionsålder, dock ej
lägre än 60 år.

För ytterligare information kontakta:

Karin Gunnarsson
CFO/IR
karin.gunnarsson@hexpol.com
+46(0)705-55 47 32

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala
positioner inom avancerade polymera blandningar (Compounding),
packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och
gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels).
Kunderna är i huvudsak OEM-tillverkare av plattvärmeväxlare och
truckar, den globala fordonsindustrins- och verkstadsindustrins
systemleverantörer, energisektorn samt tillverkare av medicinteknik.
Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och
HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2013
uppgick till 8 036 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 3 400 anställda i
tio länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) kan
vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 7 maj 2014.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hexpol/r/arsstamma-i-hexpol-ab,c9581191
http://mb.cision.com/Main/1100/9581191/241923.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.