Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-31

HiQ International: ÅRSSTÄMMA I HiQ INTERNATIONAL AB (PUBL)

Vid årsstämman i HiQ International AB den 31 mars 2014 fattades i
huvudsak följande beslut:

· Till styrelseledamöter omvaldes Gunnel Duveblad, Ken Gerhardsen,
Lars Stugemo, Anders Ljungh, Johanna Fagrell Köhler, Erik Hallberg,
Ulrika Hagdahl och Raimo Lind. Årsstämman beslutade att utse Anders
Ljungh till styrelseordförande.

· Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda årsredovisningen
samt bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2013.

· Årsstämman beslutade om uppdelning av aktier och obligatoriskt
inlösenförfarande. Inlösenförfarandet innebär att ca 137 Mkr,
motsvarande 2,60 kr per aktie kommer att skiftas ut till bolagets
aktieägare. De beslut som fattades rörande uppdelningen av aktier och
inlösen inkluderade;

· Beslut om uppdelning av aktier 2:1, där varje befintlig aktie
delas i två aktier. En av dessa aktier kommer att vara en så kallad
inlösenaktie.

· Beslut om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen
av aktier, varvid 52 751 523 inlösenaktier indrages.

· Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission, varvid
bolagets aktiekapital återställs till dess ursprungliga belopp före
beslutet om minskning av aktiekapitalet.

Betalning för varje inlösenaktie uppgår till 2,60 kronor.
Avstämningsdag för aktiesplit är den 17 april 2014. Handel i
inlösenaktier skall ske från och med 22 april 2014 till och med 6 maj
2014. Avstämningsdag för indragning av inlösenaktier är den 13 maj
2014. Betalning av inlösenbeloppet väntas ske omkring den 16 maj
2014.

· Årsstämman beslutade att emittera högst 1 000 000
teckningsoptioner. Varje optionsrätt berättigar till teckning av en
ny aktie. För högst 800 000 optionsrätter (Serie I) uppgår
teckningskursen till 100 procent av den genomsnittliga senaste
betalkursen för bolagets aktie på Stockholmsbörsen under tiden från
och med den 24 april 2014 till och med den 8 maj 2014, och för högst
800 000 optionsrätter (Serie II) uppgår teckningskursen till 100
procent av genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på
Stockholmsbörsen under 10 handelsdagar närmast efter delårsrapporten
för de tre första kvartalen 2014. Rätten att teckna optioner skall
tillkomma det helägda dotterbolaget HiQ Stockholm AB som skall
överlåta optionsrätterna till nuvarande och framtida anställda inom
koncernen i Sverige och Finland. HiQ Stockholm AB får teckna och
överlåta sammanlagt högst 1 000 000 teckningsoptioner av Serie I och
II. Om samtliga 1 000 000 optioner utnyttjas för teckning av aktier
kommer ökningen av bolagets aktiekapital att bli 100 000 kronor,
motsvarande cirka 1,9 procent av aktiekapital och röster efter
utspädning. Med beaktande av utestående optioner enligt tidigare
optionsprogram uppgår den sammanlagda utspädningseffekten till cirka
5,7 procent.

Fördelningen av optioner till anställda inom koncernen skall bestämmas
av styrelsen enligt följande riktlinjer. Nyckelmedarbetare får
vardera till marknadspris förvärva högst 30 000 optioner och skall
vara garanterade 4 000 optioner; övrig personal får vardera till
marknadspris förvärva högst 30 000 optioner och skall vara
garanterade 1 000 optioner. För nyckelmedarbetare ska bolaget ha rätt
att för varje förvärvad option tilldela ytterligare en option
vederlagsfritt. Rätten till de vederlagsfria optionerna ska vara
villkorade av att nyckelmedarbetaren är anställd inom HiQ under
optionens löptid. Genom detta förfarande kan det totala antalet
optioner per nyckelmedarbetare uppgå till maximalt 60 000 optioner.
Bolagets externa styrelseledamöter skall inte omfattas av
optionsprogrammet.

I syfte att stimulera deltagande i optionsprogrammet har bolaget för
avsikt att lämna en subvention till de optionsinnehavare som
fortfarande är anställda inom HiQ vid tidpunkten för optionslösen.
För nyckelmedarbetare avses detta ske genom en bonusbetalning som
före skatt motsvarar erlagd optionspremie. Om inte koncernen uppnår
det långsiktiga finansiella lönsamhetsmålet under perioden (för
närvarande motsvarande en rörelsemarginal om 15 procent), utbetalas
endast 50% av bonusen. För övrig personal är avsikten att lämna en
subvention till optionsinnehavare som fortfarande är anställda inom
HiQ vid tidpunkten för optionslösen genom en bonusbetalning som före
skatt motsvarar optionspremien.

· Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många egna aktier att
bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga
aktier i bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ OMX Stockholm och får
endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och
lägsta säljkurs. Vidare fattade stämman beslut om att, i enlighet med
styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att fatta beslut om
överlåtelse av bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag
eller verksamhet till ett pris motsvarande börskursen vid
överlåtelsetillfället.

· Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om apport- eller kvittningsemission av
sammanlagt högst 5 000 000 aktier i samband med företagsförvärv och
erläggande av eventuell tilläggsköpeskilling.

· Årsstämman tog även beslut om att inrätta en valberedning samt
principer för utseende av denna. Styrelsens ordförande baserat på
ägandet den 31 juli 2014 sammankalla de tre största aktieägarna i
bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen.
Därutöver kan styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen.
Valberedningen kan också besluta att ytterligare en ägarrepresentant
eller representant för en grupp större ägare adjungeras eller utses
till ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall
offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen
skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av
styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt
eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till
revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), beslut om
principer för utseende av valberedning, samt ordförande vid
årsstämma.

· Årsstämman tog beslut om att anta principer för ersättning och
andra ersättningsvillkor för bolagsledningen i enlighet med
styrelsens förslag.

HiQ International AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta gärna:

Lars Stugemo, VD HiQ International AB, tel: 08-588 90 000

Fredrik Malm, Ekonomichef, HiQ International, tel.: 08-588 90 000

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl.
13:00 den 31 mars 2014.

HiQ förenklar och förbättrar livet för människor genom lösningar inom
kommunikation och mjukvaruutveckling. Bolaget är ledande inom dessa
områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har fler än 1 300
anställda och har kontor i Norden och i Ryssland. HiQ är noterat på
NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap. För mer information besök www.hiq.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hiq-international/r/arsstamma-i-hiq-internatio...
http://mb.cision.com/Main/450/9560762/227090.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.