Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

HMS Networks AB: Delårsrapport 2019, januari - mars

Kvartalet

* Första kvartalets omsättning uppgick till 380 MSEK (320), motsvarande
en ökning på 19 %. Valutaeffekter har påverkat koncern­ens omsättning
positivt med 25 MSEK
* Rörelseresultatet uppgick till 60 MSEK (63) motsvarande en
rörelsemarginal på 16 % (20)
* Orderingången under första kvartalet uppgick till 387 MSEK (350),
motsvarande en ökning med 11 %
* Kassaflödet från den löpande verksam­heten uppgick till 52 MSEK (20)
* Resultat efter skatt uppgick till 41 MSEK (37) och vinst per aktie
till 0,88 SEK (0,80)

Senaste tolv månaderna

* Nettoomsättningen för de senaste tolv månaderna uppgick till 1 425
MSEK (1 225), vilket motsvarar en ökning med 16 %. Valutaeffekter har
påverkat koncern­ens omsättning positivt med 88 MSEK
* Rörelseresultatet uppgick till 248 MSEK (218), motsvarande en
rörelsemarginal på 17 % (18)
* Orderingången uppgick till 1 470 MSEK (1 255), motsvarande en ökning
med 17 %
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 224 MSEK (174)
* Resultat efter skatt uppgick till 175 MSEK (140) och vinst per aktie
till 3,76 SEK (2,99)

Händelser efter periodens utgång

* Efter balansdagen har förvärv skett av 74,9 % av aktierna i det tyska
bolaget WEBfactory GmbH. Förvärvet kommer att ha en begränsad
inverkan på HMS vinst per aktie 2019

VD kommentar

Året har inletts stabilt för vår tillväxt och lönsamhet vilket under det
första kvartalet ledde till ny rekordomsättning om 380 MSEK. Ök­ningen
förklaras främst av förvärvseffekter från tyska Beck IPC och
valutaeffekter. Samtidigt ser vi allt tydligare signaler på ökad osäker­het
i det korta perspektivet kring investeringar inom våra industriella
segment, men vi bedömer att den långsiktiga bilden ser fortsatt ljus ut
tack vare fördelaktiga tekniktrender som driver investeringar och
omdaningar i våra affärssegment på längre sikt.

Under kvartalet har vi sett fortsatt positiv utveckling i USA, men med
signaler om en kommande avmattning framöver. I Tyskland och övriga
Centraleuropa ser vi en blandad bild med fortsatt svag utveckling inom
Automotivesegmentet, som även smittat av sig på investeringsviljan hos dess
underleverantörer, men fortsatt gynnsam marknad inom andra segment. I Asien
fortsätter den svaga trend som vi såg i slutet av 2018 med en mix där Kina
och Indien går relativt bra men den japanska marknaden, som är HMS största
område i Asien, avmattas främst inom Automotive- och
Semiconductorsegmenten.

Vi redovisar en något svagare bruttomarginal än normalt, detta förklaras
primärt av lägre marginaler från det tidigare förvärvade bolaget Beck IPC.
Integrationsarbetet av Beck IPC pågår och olika initiativ för att förbättra
bruttomarginalerna pågår.

Vi fortsätter satsa på att expandera vår försäljningsorganisation. Un­der
kvartalet har nya försäljningskontor öppnats i Seoul (Sydkorea) och Dubai
(UAE). Vi ser detta som långsiktigt viktiga marknader och egen närvaro
kommer på sikt ge oss ökad tillväxt på dessa marknader. Våra fortsatta
satsningar inom sälj och marknad i kombination med den lägre
bruttomarginalen påverkar vår rörelsemarginal som är ett par procentenheter
lägre än normalt i kvartalet.

Vi har under kvartalet presenterat nya framtida koncept för 5G. Det­ta har
gjorts i demonstrationsapplikationer tillsammans med bland annat Ericsson
och ABB på Mobile World Congress och Hannover Messe. Vi ser 5G som en
framtida viktig teknologi för trådlös säker kommunikation inom industriella
applikationer. Även om det kom­mer att ta några år innan dessa kommer
installeras i större skala, ser vi redan nu ett stort intresse från
industriella kunder att gå från dagens Wi-Fi lösningar till nya privata
cellulära lösningar baserat på 4G och 5G.

Vi har på tyska Hannover Messe i början på april framgångsrikt lanserat vår
nya molnlösning HMS HUB, baserat på en teknologi som är ett resultat av
förvärvet av Beck IPC under 2018. HMS HUB möjliggör anslutning av HMS
intelligenta produkter att kommuni­cera via HMS HUB, via moln eller
”on-premise”, för att bearbeta och filtrera data innan information skickas
vidare till våra kunders IT eller molnsystem.

Vi har under kvartalet ingått avtal om att förvärva 74,9 % av det tyska
mjukvarubolaget WEBfactory GmbH. Tillträde skedde efter kvartalets utgång,
1 april 2019. Bolaget, med årsomsättning om ca 2,5 MEUR och 27 anställda,
kommer vara ett viktigt komplement till HMS Industriella IoT strategi och
ger oss möjlighet att skapa ytterligare värden för kunder som använder våra
produkter för att ansluta industriella apparater och maskiner till våra
molnlösningar. På kort sikt får detta förvärv inte någon stor påverkan på
HMS lönsamhet, men det är en strategiskt viktig förstärkning som vi tror
kommer vara mycket betydelsefull för HMS inom några år.

Trots det något osäkrare investeringsklimatet inom våra huvudseg­ment
framöver, håller vi fast våra ambitiösa tillväxtmål för kommande år - en
långsiktig årlig tillväxt på 20% per år och en rörelsemarginal om 20%. Vårt
fokus är att driva fortsatt tillväxt inom alla våra verk­samhetsområden. Vi
arbetar vidare med fokus på våra långsiktiga tillväxtmål utifrån en
balanserad syn på våra kostnader. Långsiktigt bedömer vi att marknaden för
industriell datakommunikation kom­mer att utgöra ett intressant
tillväxtområde och vi fortsätter fokusera kring vårt motto “HMS –
Connecting Devices”.

Halmstad 2019-04-25

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

Ytterligare information kan erhållas av:
CEO Staffan Dahlström, telefon 035 – 17 29 01
CFO Joakim Nideborn, telefon 035 – 710 69 83

Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om handel med finansiella instrument och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, genom ovanstående personers
försorg, för offentliggörande klockan 08:00 den 25 april 2019.

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar för
industriell kommunikation och Industrial Internet of Things, IIoT. HMS
utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat® och
Ewon®. Kommunikationslösningar för fastighetsautomation erbjuds genom
dotterbolaget Intesis. Utveckling och tillverkning sker på huvudkontoret i
Halmstad, samt i Ravensburg, Nivelles, Igualada och Wetzlar. Lokal
försäljn­ing och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan,
Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Schweiz, Spanien, Indien,
Storbritannien, Sverige, Fin­land, Sydkorea och Förenade Arabemiraten
(UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och
partners. HMS sysselsätter över 600 personer och omsatte 1 366 MSEK under
2018. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Mid Cap,
Information Technology.

Bilaga

* HMS 2019-Q1-Rapport-SWE

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.