Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-29

HMS Networks AB: VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I HMS NETWORKS AB I HALMSTAD

Aktieägarna i HMS Networks AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den
26 april 2017 klockan 10.30 i bolagets lokaler, Stationsgatan 37, Halmstad.
Inregistrering för stämman börjar kl. 09.30.

Rätt att delta vid årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skalldels
vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken torsdagen den 20 april
2017,dels
anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 20 april 2017 klockan 16.00.

Anmälan skall ske via telefon 035-17 29 00, skriftligen till HMS Networks AB,
c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd eller på www.hms.se/investors.
Vid anmälan skall namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande
fall uppgift om ställföreträdare uppges. Till anmälan skall därtill i
förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom
registreringsbevis, fullmakt eller motsvarande.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis ska i god tid före
stämman insändas till HMS Networks AB, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16
Danderyd. Blankett för fullmakt finns att hämta på HMS hemsida
www.hms.se/investors och på bolagets huvudkontor.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt
låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara
verkställd hos Euroclear Sweden torsdagen den 20 april 2017, vilket innebär
att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 11 704 717 aktier och röster.

Förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Godkännande av dagordningen
5 Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8 Verkställande direktörens anförande
9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen
11 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
12 Redogörelse för valberedningens arbete
13 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
14 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
15 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer
16 Principer för utseende av valberedning
17 Förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande
direktören och andra ledamöter av den verkställande ledningen
18 Förslag till beslut om uppdelning av aktier samt ändring av bolagsordning
19 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
20 Beslut om förvärv av aktier inom ramen för befintliga Aktiesparprogram samt
överlåtelse av egna aktier
21 Beslut om införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2018-2021,
bemyndigande om förvärv av egna aktier inom ramen för detta program samt
överlåtelse av egna aktier till deltagare i programmet
22 Stämmans avslutande

Valberedningens förslag

Ärende 2 samt 13-15
2017 års valberedning, vilken består av ordförande Jan Svensson (Investment AB
Latour), Evert Carlsson (Swedbank Robur Fonder), Göran Espelund (Lannebo
Fonder), Staffan Dahlström (Eget innehav) samt Charlotte Brogren (styrelsens
ordförande), föreslår:

* attCharlotte Brogren skall utses till årsstämmans ordförande. (Ärende 2)
* att styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter. (Ärende 13)
* att styrelsearvode skall vara utgå med totalt 1 450 000 kronor (1 275 000)
varav styrelsens ordförande skall erhålla 450 000 kronor (400 000), och
övriga ledamöter skall erhålla 200 000 kronor (175 000) vardera. Till
revisorn skall arvode utgå enligt godkänd räkning. (Ärende 14)
* attRay Mauritsson, Henrik Johansson, Charlotte Brogren, Kerstin Lindell,
Fredrik Hansson ochAnders Mörck omväljs till styrelseledamöter samt
attCharlotte Brogren väljs till styrelseordförande. (Ärende 15)

* att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisorFredrik
Göransson väljs till revisorer för räkenskapsåret 2017 (Ärende 15).

Ärende 16
Valberedningen föreslår vidare att årsstämman skall fastställa principer för
utseende av valberedning inför årsstämma 2018 i huvudsak enligt följande.

* HMS skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de
fyra till röstantalet största aktieägarna eller ägargrupperna samt
styrelseordföranden. Namnen på de fyra ledamöterna och namnen på de
aktieägare de företräder skall offentliggöras senast i samband med bolagets
rapport för tredje kvartalet, varvid även skall offentliggöras vilka
personer som kan kontaktas i valberedningsfrågor. Valberedningen
konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägande i bolaget per den 31
augusti. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny
valberedning utsetts.

Styrelsens förslag

Ärende 10
Styrelsen föreslår att moderbolagets resultat om 49 931 489 kronor och
balanserade vinstmedel om 133 358 069 kronor, totalt 183 289 558 kronor,
disponeras så att 4,00 kronor per aktie motsvarande totalt 46 694 868 kronor
utbetalas till aktieägarna och att återstående belopp överförs i ny räkning.
Som avstämningsdag för utdelning föreslås fredagen den 28 april 2017. Om
årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas
genom Euroclear Swedens försorg torsdagen den 4 maj 2017.

Ärende 17
För verkställande direktören och andra ledamöter av den verkställande
ledningen tillämpas ersättningsprinciper baserade på fast lön, kort- och
långsiktiga incitamentsprogram och pensionsförmån. Styrelsen föreslår att
motsvarande principer skall godkännas av årsstämman 2017 för tiden intill
slutet av årsstämman 2018.

Ärende 18
Styrelsen i HMS Networks AB, föreslår att årsstämman, i syfte att uppnå ett
för Bolaget ändamålsenligt antal aktier, beslutar att öka antalet aktier i
Bolaget genom att varje aktie delas upp i 4 aktier (aktiesplit 4:1) enligt
följande villkor.

----------------------------------------------------------------------------------------
| A. Beslut om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) |
| Antalet aktier ökas i Bolaget genom att varje aktie delas upp i 4 aktier |
| (aktiesplit 4:1). Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier |
| i Bolaget att öka från 11 704 717 till 46 818 868. Den förslagna aktiespliten |
| innebär att aktiens kvotvärde ändras från 0,10 kronor till 0,025 kronor. |
| B. Beslut om ändring av bolagsordningen |
| Med anledning av att ovanstående förslag till uppdelning av aktier förutsätter |
| ändring av bolagsordningen föreslår styrelsen att gränserna för antalet |
| aktier punkt 5 i Bolagets bolagsordning ändras från lägst 10 000 000 och |
| högst 40 000 000 till lägst 40 000 000 och högst 160 000 000. |
----------------------------------------------------------------------------------------
Ärende 19
Styrelsen för HMS Networks AB föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att
vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta
beslut om att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 55 000
kronor genom nyemission av högst 550 000 aktier. Under förutsättning att
stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag om uppdelning av
aktier enligt punkt 18 på dagordningen samt att Bolagsverket registrerar
beslutet kommer antalet aktier att uppgå till högst 2 200 000. Styrelsen
skall kunna besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest
med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Mandatet gäller enbart vid eventuella förvärv och om inga förvärv slutförs där
hela eller delar av betalningen sker i form av HMS aktier kommer ingen
nyemission att genomföras och mandatet därmed ej utnyttjas.

Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer det högst motsvara en
utspädning om 4,7 %.

Majoritetskrav
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de
aktier som är företrädda vid stämman.

Ärende 20
Styrelsen för HMS Networks AB (publ) ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman
beslutar om

---------------------------------------------------------------------------------------
| A. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier inom ramen |
| för befintliga Aktiesparprogram |
| B. Beslut om överlåtelse av aktier till deltagarna i befintliga Aktiesparprogram |
---------------------------------------------------------------------------------------
Vid årsstämmorna 2014-2016 beslutades om införande av Aktiesparprogrammen. Med
start år 2018 ska deltagarna i programmen erhålla Matchnings- och eventuella
Prestationsaktier i enlighet med villkoren för respektive program, beroende
på utfallet i programmet. För att säkerställa dessa åtaganden att leverera
aktier till deltagare föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att
bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier, samt beslutar att
överlåta aktier till deltagarna enligt villkoren för Aktiesparprogrammen.

Styrelsens förslag om införandet av Aktiesparprogrammen baseras på att aktier
för fullgörande av Bolagets leveransskyldighet gentemot deltagarna i
programmen ska anskaffas genom återköp i marknaden.

Bolagets innehav av egna aktier uppgår per dagen för detta förslag till 25 433
aktier. Dessa aktier har förvärvats med stöd av det bemyndigande som lämnats
av tidigare årsstämma för säkerställande av Bolagets förpliktelser enligt det
tidigare Aktiesparprogrammet 2013-2016. Baserat på uppslutningen i
Aktiesparprogrammen uppgår det maximala antalet matchnings aktier som ska
återköpas enligt dessa program till 46 000 samt totala antalet
prestationsaktier till 46 000, vilket totalt motsvarar omkring 0.8 procent av
hela antalet aktier i Bolaget. Under förutsättning att årsstämman beslu...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.