Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-02

HNA Sweden Hospitality Management AB: HNA offentliggör erbjudandehandling avseende sitt budpliktsbud till aktieägarna i Rezidor Hotel Group AB (publ)

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras
eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte
till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller
personer i något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva
ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver
vad som följer av svensk rätt.

Den 22 december 2016 offentliggjorde HNA Sweden Hospitality Management
AB ("HNA Sweden"), ett indirekt helägt dotterbolag till HNA Tourism
Group Co., Ltd. ("HNA Tourism Group"), ett erbjudande i enlighet med
reglerna om budplikt till aktieägarna i Rezidor Hotel Group AB (publ)
("Rezidor") om förvärv av samtliga utestående aktier i Rezidor för
ett pris om 34,86 kronor per aktie ("Erbjudandet").

Den svenska språkversionen av erbjudandehandlingen avseende
Erbjudandet har den 1 februari 2017 godkänts och registrerats av
Finansinspektionen.

Erbjudandehandling och anmälningssedel finns tillgängliga på
Erbjudandets webbplats
(www.hnagroup.com/en/discl/HNA_Website2017/legal.html) och
Handelsbanken Capital Markets webbplats
(www.handelsbanken.se/investeringserbjudande). Den svenska
språversionen av erbjudandehandlingen kommer också att finnas
tillgänglig på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Erbjudandehandlingen, en förtryckt anmälningssedel och ett
föradresserat svarskuvert kommer att skickas till alla
direktregistrerade aktieägare i Rezidor som är upptagna i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 februari 2017, förutom
till de med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Tidplan avseende Erbjudandet

Acceptperioden för Erbjudandet löper från och med den 3 februari 2017
till och med den 10 mars 2017.

Utbetalning av vederlaget kommer, under förutsättning att nödvändiga
myndighetstillstånd för utbetalningen av vederlaget erhållits, att
ske så snart HNA Sweden har offentliggjort att villkoren för
Erbjudandet uppfyllts eller att HNA Sweden annars har beslutat att
fullfölja Erbjudandet. Sådant offentliggörande kommer att innehålla
ett preliminärt datum för utbetalning av vederlag. Förutsatt att ett
sådant offentliggörande sker senast den 15 mars 2017 beräknas
utbetalning av vederlaget kunna ske omkring den 7 april 2017.

HNA Sweden förbehåller sig såväl rätten att, vid ett eller flera
tillfällen, förlänga acceptperioden för Erbjudandet som rätten att
senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlaget. HNA Sweden
kommer att meddela sådan eventuell senareläggning av tidpunkten för
utbetalning av vederlaget genom pressmeddelande i enlighet med
tillämpliga lagar och regler.

För mer information

För mer information om Erbjudandet, se:

www.hnagroup.com/en/discl/HNA_Website2017/legal.html

För ytterligare frågor, kontakta:

Sard Verbinnen & Co

Michael Henson

+44 (0) 20 3178 8914

Robert Rendine

+1 (212) 687 8080

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 2 februari
2017 klockan 12.00 (CET).

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas
eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver
vad som krävs enligt svensk rätt.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på
annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle
förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där
detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. HNA
Sweden kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan
distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat
av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan
accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post
eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat
telefax, e-post, telex, telefon och internet) i eller in till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika
eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt
eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.
Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan
dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt
tillhandahållas i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA och får inte heller
distribueras på liknande sätt.

HNA Sweden kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt
Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Schweiz, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Banker,
fondkommissionärer och andra institutioner som innehar
förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, får inte
vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet
relaterade dokument, till sådana personer.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller
indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är
ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som
befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Schweiz, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan
mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som
lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA är ogiltigt och
kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som
deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner
sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA samt att de inte på
icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är
från, befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet
från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz,
Sydafrika eller USA.

J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited ("J.P. Morgan") är
finansiell rådgivare till HNA Tourism Group, och inte till någon
annan, i samband med Erbjudandet. J.P. Morgan ansvarar inte gentemot
någon annan än HNA Tourism Group för rådgivning i samband med
Erbjudandet. Informationen i detta pressmeddelande har lämnats av HNA
Sweden och härrör, såvitt avser de delar som avser Rezidor, från
Rezidors offentligt tillgängliga information. J.P. Morgan har inte
åtagit sig någon skyldighet att verifiera informationen häri och
frånsäger sig allt ansvar med anledning av sådan information. Varken
J.P. Morgan eller något av dess dotterbolag är skyldigt gentemot,
eller accepterar någon risk, skuld eller någon form av ansvar (direkt
eller indirekt, i kontrakt, i skadestånd, enligt lag eller på annat
sätt) för någon person som inte är kund hos J.P. Morgan i samband med
detta Erbjudande eller i övrigt.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid
en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga
versionen äga företräde.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hna-sweden-hospitality-management-ab/r/hna-off...
http://mb.cision.com/Main/15328/2179154/622840.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.