Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-31

HNA Sweden Hospitality Management AB: HNA offentliggör ett tredje tillägg till erbjudandehandlingen avseende sitt budpliktsbud till aktieägarna i Rezidor

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras
eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte
till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller
personer i något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva
ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver
vad som följer av svensk rätt.

Pressmeddelande från HNA Sweden Hospitality Management AB

Stockholm den 31 mars 2017

Den 22 december 2016 offentliggjorde HNA Sweden Hospitality Management
AB ("HNA Sweden"), ett indirekt helägt dotterbolag till HNA Tourism
Group Co., Ltd. ("HNA Tourism Group"), ett erbjudande i enlighet med
reglerna om budplikt till aktieägarna i Rezidor Hotel Group AB (publ)
("Rezidor") om förvärv av samtliga utestående aktier i Rezidor för
ett pris om 34,86[1] kronor per aktie ("Erbjudandet").[2] HNA Sweden
har upprättat en erbjudandehandling avseende Erbjudandet
("Erbjudandehandlingen"), vilken godkändes av Finansinspektionen den
1 februari 2017 samt offentliggjordes den 2 februari 2017. Ett första
tillägg ("Tillägg 1") till Erbjudandehandlingen godkändes av
Finansinspektionen den 21 februari 2017 samt offentliggjordes samma
dag. Ett andra tillägg ("Tillägg 2") till Erbjudandehandlingen
godkändes av Finansinspektionen den 10 mars 2017 samt
offentliggjordes samma dag.

Den initiala acceptperioden för Erbjudandet ("Initiala
Acceptperioden") avslutades den 10 mars 2017. Den 10 mars 2017
förlängde HNA Sweden acceptperioden till den 24 mars 2017 ("Första
Förlängda Acceptperioden"). Den 15 mars 2017 offentliggjorde HNA
Sweden det preliminära utfallet för den Initiala Acceptperioden. I
samband därmed förklarade HNA Sweden Erbjudandet ovillkorligt samt
att HNA Sweden fullföljer Erbjudandet. Den 24 mars 2017
offentliggjorde HNA Sweden en ytterligare förlängning av
acceptperioden, vilken löper till och med den 7 april 2017 ("Andra
Förlängda Acceptperioden"). I samband därmed gav HNA Sweden
aktieägare som har accepterat Erbjudandet under den Första Förlängda
Acceptperioden möjlighet att återkalla avgiven accept fram till och
med den 31 mars 2017.

HNA Sweden har idag, den 31 mars 2017, offentliggjort ett tredje
tillägg till Erbjudandehandlingen ("Tillägg 3"). Den svenska
språkversionen av Tillägg 3 godkändes av och registrerades hos
Finansinspektionen den 31 mars 2017 (Finansinspektionens
diarienummer: 17-4679). Tillägg 3 är en del av, och ska läsas
tillsammans med, Tillägg 1 och Tillägg 2.

Tillägg 3 har upprättats med anledning av att Rezidor den 30 mars 2017
offentliggjorde en kallelse till Rezidors årsstämma för 2017 samt
valberedningens förslag till beslut om bland annat
styrelsesammansättningen.

Rätt att återkalla avgiven accept

Aktieägare i Rezidor som har accepterat Erbjudandet under den Andra
Förlängda Acceptperioden och före offentliggörandet av Tillägg 3 har,
i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
och Nasdaq Stockholms Takeover-regler, rätt att återkalla sina
accepter. För att återkallelsen ska kunna göras gällande ska en
skriftlig återkallelse ha kommit Handelsbanken Capital Markets
(adress: Handelsbanken Capital Markets, Emission HCXS-O, 106 70
Stockholm) tillhanda före klockan 17.00 (CET) den 7 april 2017 (fem
arbetsdagar efter publiceringen av Tillägg 3).

Även aktieägare som har accepterat Erbjudandet under den Första
Förlängda Acceptperioden äger rätt att återkalla avgiven accept i
enlighet med ovan.

Aktieägare som har accepterat Erbjudandet under den Initiala
Acceptperioden har däremot inte rätt att återkalla avgiven accept.

Med anledning av att aktieägare som har accepterat Erbjudandet under
den Första Förlängda Acceptperioden ges en förlängd rätt att
återkalla avgiven accept kommer det slutliga utfallet för den Första
Förlängda Acceptperioden att offentliggöras tillsammans med utfallet
efter den Andra Förlängda Acceptperioden. Offentliggörandet beräknas
ske omkring den 12 april 2017.

Ägare av aktier i Rezidor vars innehav är förvaltarregistrerade och
som önskar återkalla avgiven accept av Erbjudandet ska göra det i
enlighet med instruktioner från förvaltaren.

Ytterligare information

Erbjudandehandlingen, Tillägg 1, Tillägg 2 och en anmälningssedel
finns tillgängliga på Erbjudandets webbplats
(www.hnagroup.com/en/discl/HNA_Website2017/legal.html), Handelsbanken
Capital Markets webbplats
(www.handelsbanken.se/investeringserbjudande). De svenska
språkversionerna av Erbjudandehandlingen, Tillägg 1 och Tillägg 2
finns även tillgängliga på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

För mer information om Erbjudandet, se:

www.hnagroup.com/en/discl/HNA_Website2017/legal.html

För ytterligare frågor, kontakta:

Sard Verbinnen & Co

Michael Henson

+44 (0) 20 3178 8914

Robert Rendine

+1 (212) 687 8080

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 31 mars 2017
klockan 19.30 (CET).

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas
eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver
vad som krävs enligt svensk rätt.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på
annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle
förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där
detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. HNA
Sweden kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan
distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat
av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan
accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post
eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat
telefax, e-post, telex, telefon och internet) i eller in till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika
eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt
eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.
Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan
dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt
tillhandahållas i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA och får inte heller
distribueras på liknande sätt.

HNA Sweden kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt
Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Schweiz, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Banker,
fondkommissionärer och andra institutioner som innehar
förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, får inte
vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet
relaterade dokument, till sådana personer.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller
indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är
ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som
befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Schweiz, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan
mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som
lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA är ogiltigt och
kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som
deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner
sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA samt att de inte på
icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är
från, befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet
från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz,
Sydafrika eller USA.

J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited ("J.P. Morgan") är
finansiell rådgivare till HNA Tourism Group, och inte till någon
annan, i samband med Erbjudandet. J.P. Morgan ansvarar inte gentemot
någon annan än HNA Tourism Group för rådgivning i samband med
Erbjudandet. Informationen i detta pressmeddelande har lämnats av HNA
Sweden och härrör, såvitt avser de delar som avser Rezidor, från
Rezidors offentligt tillgängliga information. J.P. Morgan har inte
åtagit sig någon skyldighet att verifiera informationen häri och
frånsäger sig allt ansvar med anledning av sådan information. Varken
J.P. Morgan eller något av dess dotterbolag är skyldigt gentemot,
eller accepterar någon risk, skuld eller någon form av ansvar (direkt
eller indirekt, i kontrakt, i skadestånd, enligt lag eller på annat
sätt) för någon person som inte är kund hos J.P. Morgan i samband med
detta Erbjudande eller i övrigt.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid
en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga
versionen äga företräde.

----------------------------------------------------------------------

[1] Priset i Erbjudandet motsvarar den volymvägda genomsnittliga
betalkursen för Rezidor-aktien under de 20 börsdagar som föregått
dagen för offentliggörandet av ingåendet av avtalet om att förvärva
Carlson Hotels som offentliggjordes den 27 april 2016, vilket i
enlighet med uttalanden från Aktiemarknadsnämnden (se uttalandena AMN
2016:10 och AMN 2016:27) är det lägsta pris som ska erbjudas i
Erbjudandet.

[2] Det erbjudna vederlaget kommer att justeras om Rezidor genomför en
utdelning eller annan värdeöverföring innan likvid har utbetalats
inom ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med
ett motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning eller
värdeöverföring.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hna-sweden-hospitality-management-ab/r/hna-off...
http://mb.cision.com/Main/15328/2229512/651476.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.