Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-01

HNA Sweden Hospitality Management AB: HNA senarelägger utbetalningen av vederlaget ytterligare i sitt budpliktsbud till akt...

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras
eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Pressmeddelande från HNA Sweden Hospitality Management AB

Stockholm den 1 juni 2017

Den 22 december 2016 offentliggjorde HNA Sweden Hospitality Management
AB ("HNA Sweden"), ett indirekt helägt dotterbolag till HNA Tourism
Group Co., Ltd. ("HNA Tourism Group"), ett erbjudande i enlighet med
reglerna om budplikt till aktieägarna i Rezidor Hotel Group AB (publ)
("Rezidor") om förvärv av samtliga utestående aktier i Rezidor för
ett pris om 34,86[1] kronor per aktie ("Erbjudandet").[2] En
erbjudandehandling avseende Erbjudandet offentliggjordes av HNA
Sweden den 2 februari 2017 ("Erbjudandehandlingen"). Ett första
tillägg till Erbjudandehandlingen offentliggjordes av HNA Sweden den
21 februari 2017 ("Tillägg 1"), ett andra tillägg till
Erbjudandehandlingen offentliggjordes av HNA Sweden den 10 mars 2017
("Tillägg 2"), och ett tredje tillägg till Erbjudandehandlingen
offentliggjordes av HNA Sweden den 31 mars 2017 ("Tillägg 3").

Den initiala acceptperioden för Erbjudandet inleddes den 3 februari
2017 och avslutades den 10 mars 2017. Den 10 mars 2017 förlängde HNA
Sweden acceptperioden till den 24 mars 2017. Den 15 mars 2017
offentliggjorde HNA Sweden det preliminära utfallet för den initiala
acceptperioden. I samband därmed förklarade HNA Sweden Erbjudandet
ovillkorligt samt att HNA Sweden fullföljer Erbjudandet. Den 24 mars
2017 offentliggjorde HNA Sweden en ytterligare förlängning av
acceptperioden, vilken löpte till och med den 7 april 2017. Den 6
april 2017 offentliggjorde HNA Sweden att utbetalning av vederlaget
senareläggs i avvaktan på erforderliga myndighetstillstånd till
omkring den 9 juni 2017.

HNA Sweden har ännu inte erhållit samtliga erforderliga tillstånd,
godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller
liknande för utbetalning av vederlaget, och HNA Sweden bedömer att
det är osannolikt att myndighetstillstånd i tid kommer att erhållas
så att utbetalning av vederlaget kan ske omkring den 9 juni 2017.

Mot bakgrund av ovanstående senarelägger HNA Sweden datumet för
utbetalning av vederlaget ytterligare för aktieägare som har
accepterat Erbjudandet under någon av de tre acceptperioderna, till
omkring den 29 september 2017. Det nya preliminära datumet för
utbetalning av vederlaget är villkorat av att HNA Sweden erhåller
samtliga erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra
åtgärder från myndigheter eller liknande på för HNA Sweden acceptabla
villkor. HNA Sweden förbehåller sig rätten att, vid ett eller flera
tillfällen, senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlaget om
HNA Sweden inte erhåller erforderliga myndighetstillstånd för
utbetalning av vederlaget före den 29 september 2017. Tidpunkten för
utbetalning av vederlaget kan komma att senareläggas upp till nio
månader efter det att den initiala acceptperioden började löpa, det
vill säga fram till och med den 3 november 2017. HNA Sweden är dock
bundet av Erbjudandet.

Aktieägare som har accepterat Erbjudandet har möjlighet att återkalla
avgiven accept fram till dess att HNA Sweden offentliggör att de
erforderliga myndighetstillstånden har erhållits. För att
återkallelsen ska kunna göras gällande ska en skriftlig återkallelse
ha kommit Handelsbanken Capital Markets (adress: Handelsbanken
Capital Markets, Emission HCXS-O, 106 70 Stockholm) tillhanda före
klockan 17.00 (CET) den 25 september 2017. Om datumet för utbetalning
av vederlaget senareläggs ytterligare, kommer möjligheten att
återkalla avgiven accept att förlängas.

Ägare av aktier i Rezidor vars innehav är förvaltarregistrerade och
som önskar återkalla avgiven accept av Erbjudandet ska göra det i
enlighet med instruktioner från förvaltaren.

Justering av priset i Erbjudandet

HNA Sweden har förbehållit sig rätten att justera priset i Erbjudandet
om Rezidor skulle genomföra en utdelning eller annan värdeöverföring
innan likvid har utbetalats inom ramen för Erbjudandet.

Den 28 april 2017 beslutade årsstämman i Rezidor att genomföra
utdelning om 0,05 euro till aktieägarna i Rezidor. Avstämningsdagen
för utdelningen var den 3 maj 2017 och utbetalningsdagen var den 8
maj 2017. Aktieägare som inte kunde motta utdelningen i euro erhöll
den i stället i kronor. Omräkningen genomfördes baserat på
Riksbankens publicerade valutakurs den 5 maj 2017 om 9,6957 SEK/EUR.

Med anledning av Rezidors genomförda utdelning har HNA Sweden justerat
priset i Erbjudandet till 34,38 kronor genom ett avdrag om 0,48
kronor (det vill säga utdelningsbeloppet omräknat i kronor) från det
ursprungliga priset i Erbjudandet. Omräkningen av utdelningsbeloppet
har genomförts baserat på Riksbankens publicerade valutakurs den 5
maj 2017 om 9,6957 SEK/EUR, vilket är samma valutakurs som
tillämpades av Rezidor vid omräkningen av utdelningsbeloppet till
kronor.

Ytterligare information

Erbjudandehandlingen, Tillägg 1, Tillägg 2 och Tillägg 3 finns
tillgängliga på Erbjudandets webbplats
(www.hnagroup.com/en/discl/HNA_Website2017/legal.html), Handelsbanken
Capital Markets webbplats
(www.handelsbanken.se/investeringserbjudande). De svenska
språkversionerna av Erbjudandehandlingen, Tillägg 1, Tillägg 2 och
Tillägg 3 finns även tillgängliga på Finansinspektionens webbplats
(www.fi.se).

För mer information om Erbjudandet, se:

www.hnagroup.com/en/discl/HNA_Website2017/legal.html

För ytterligare frågor, kontakta:

Sard Verbinnen & Co

Michael Henson

+44 (0) 20 3178 8914

Robert Rendine

+1 (212) 687 8080

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 1 juni 2017
klockan 18.00 (CET).

Viktig information

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på
annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle
förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där
detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. HNA
Sweden kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan
distribution.

Erbjudandet lämnades inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post
eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat
telefax, e-post, telex, telefon och internet) i eller in till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika
eller USA. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan
dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt
tillhandahållas i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA och får inte heller
distribueras på liknande sätt.

HNA Sweden kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt
Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Schweiz, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Banker,
fondkommissionärer och andra institutioner som innehar
förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, får inte
vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet
relaterade dokument, till sådana personer.

J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited ("J.P. Morgan") är
finansiell rådgivare till HNA Tourism Group, och inte till någon
annan, i samband med Erbjudandet. J.P. Morgan ansvarar inte gentemot
någon annan än HNA Tourism Group för rådgivning i samband med
Erbjudandet. Informationen i detta pressmeddelande har lämnats av HNA
Sweden och härrör, såvitt avser de delar som avser Rezidor, från
Rezidors offentligt tillgängliga information. J.P. Morgan har inte
åtagit sig någon skyldighet att verifiera informationen häri och
frånsäger sig allt ansvar med anledning av sådan information. Varken
J.P. Morgan eller något av dess dotterbolag är skyldigt gentemot,
eller accepterar någon risk, skuld eller någon form av ansvar (direkt
eller indirekt, i kontrakt, i skadestånd, enligt lag eller på annat
sätt) för någon person som inte är kund hos J.P. Morgan i samband med
detta Erbjudande eller i övrigt.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid
en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga
versionen äga företräde.

----------------------------------------------------------------------

[1] Priset i Erbjudandet motsvarar den volymvägda genomsnittliga
betalkursen för Rezidor-aktien under de 20 börsdagar som föregått
dagen för offentliggörandet av ingåendet av avtalet om att förvärva
Carlson Hotels som offentliggjordes den 27 april 2016, vilket i
enlighet med uttalanden från Aktiemarknadsnämnden (se uttalandena AMN
2016:10 och AMN 2016:27) är det lägsta pris som ska erbjudas i
Erbjudandet.

[2] Det erbjudna vederlaget var föremål för justering om Rezidor
skulle genomföra en utdelning eller annan värdeöverföring innan
likvid har utbetalats inom ramen för Erbjudandet och kommer
följaktligen att minskas med ett motsvarande belopp per aktie för
varje sådan utdelning eller värdeöverföring.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hna-sweden-hospitality-management-ab/r/hna-sen...
http://mb.cision.com/Main/15328/2279168/682920.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.