Du är här

2017-09-28

HNA Sweden Hospitality Management AB: HNA utbetalar vederlaget i sitt budpliktsbud till aktieägarna i Rezidor

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras
eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Pressmeddelande från HNA Sweden Hospitality Management AB

Stockholm den 28 september 2017

Den 22 december 2016 offentliggjorde HNA Sweden Hospitality Management
AB ("HNA Sweden"), ett indirekt helägt dotterbolag till HNA Tourism
Group Co., Ltd. ("HNA Tourism Group"), ett erbjudande i enlighet med
reglerna om budplikt till aktieägarna i Rezidor Hotel Group AB (publ)
("Rezidor") om förvärv av samtliga utestående aktier i Rezidor
("Erbjudandet").

Acceptperioden i Erbjudandet inleddes den 3 februari 2017 och
avslutades den 7 april 2017. Med anledning av att villkoren för
utbetalning av vederlaget inte hade uppfyllts, offentliggjorde HNA
Sweden den 6 april 2017 att utbetalning av vederlaget senarelagts
till omkring den 9 juni 2017. Den 1 juni 2017 offentliggjorde HNA
Sweden att utbetalningen av vederlaget hade blivit ytterligare
senarelagd till omkring den 29 september 2017, samt att det erbjudna
vederlaget med anledning av Rezidors utdelning hade justerats till
34,38 kronor[1].

HNA utbetalar vederlaget

Villkoren för utbetalningen av vederlaget har nu uppfyllts.
Utbetalningen av vederlaget förväntas påbörjas den 4 oktober 2017.

Aktieägare som har accepterat Erbjudandet har rätt att återkalla
avgiven accept. För att återkallelsen ska kunna göras gällande ska en
skriftlig återkallelse ha kommit Handelsbanken (adress: Handelsbanken
Capital Markets, Emission HCXS-O, 106 70 Stockholm) tillhanda senast
klockan 17.00 (CEST) den 29 september 2017.

Utfallet i Erbjudandet

Vid utgången av acceptperioden hade Erbjudandet accepterats av
aktieägare som innehar totalt 32 706 894 aktier, vilket motsvarar
cirka 19,14 procent av det utestående antalet aktier och röster i
Rezidor.[2] Efter utgången av acceptperioden har aktieägare som
innehar sammanlagt 691 528 aktier återkallat sina accepter. Avräknat
dessa återkallelser har Erbjudandet accepterats av aktieägare som
innehar totalt 32 015 366 aktier, vilket motsvarar cirka 18,74
procent av det utestående antalet aktier och röster i Rezidor.[3]

Vid tiden för offentliggörandet av Erbjudandet innehade HNA Tourism
Group genom sitt indirekt helägda dotterbolag Carlson Hotels, Inc. 87
552 187 aktier, vilket motsvarar cirka 51,24 procent av det
utestående antalet aktier och röster i Rezidor.[4] Aktierna
förvärvades genom HNA Tourism Groups förvärv av Carlson Hotels, Inc.
från Carlson Hospitality Group, Inc., vilket fullbordades den 7
december 2016.

Antalet aktier som har lämnats in i Erbjudandet tillsammans med de
aktier som redan innehas av HNA Tourism Group genom sitt indirekt
helägda dotterbolag Carlson Hotels, Inc., uppgår till totalt 119 567
553 aktier, vilket motsvarar cirka 69,98 procent av det utestående
antalet aktier och röster i Rezidor.[5]

HNA Sweden har inte förvärvat några Rezidor-aktier (eller andra
finansiella instrument som ger finansiell exponering mot
Rezidor-aktier) utanför Erbjudandet.

Ytterligare information

För mer information om Erbjudandet, se:

http://www.hnagroup.com/legal

För ytterligare frågor, kontakta:

Sard Verbinnen & Co

Robert Rendine

+1 (212) 687 8080

Elizabeth Smith

+44 (0) 20 3178 8914

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 28 september
2017 klockan 08.15 (CEST).

Viktig information

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på
annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle
förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där
detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. HNA
Sweden kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan
distribution.

Erbjudandet lämnades inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post
eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat
telefax, e-post, telex, telefon och internet) i eller in till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika
eller USA. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan
dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt
tillhandahållas i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA och får inte heller
distribueras på liknande sätt.

HNA Sweden kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt
Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Schweiz, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Banker,
fondkommissionärer och andra institutioner som innehar
förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, får inte
vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet
relaterade dokument, till sådana personer.

J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited ("J.P. Morgan") är
finansiell rådgivare till HNA Tourism Group, och inte till någon
annan, i samband med Erbjudandet. J.P. Morgan ansvarar inte gentemot
någon annan än HNA Tourism Group för rådgivning i samband med
Erbjudandet. Informationen i detta pressmeddelande har lämnats av HNA
Sweden och härrör, såvitt avser de delar som avser Rezidor, från
Rezidors offentligt tillgängliga information. J.P. Morgan har inte
åtagit sig någon skyldighet att verifiera informationen häri och
frånsäger sig allt ansvar med anledning av sådan information. Varken
J.P. Morgan eller något av dess dotterbolag är skyldigt gentemot,
eller accepterar någon risk, skuld eller någon form av ansvar (direkt
eller indirekt, i kontrakt, i skadestånd, enligt lag eller på annat
sätt) för någon person som inte är kund hos J.P. Morgan i samband med
detta Erbjudande eller i övrigt.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid
en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga
versionen äga företräde.

----------------------------------------------------------------------

[1] Det erbjudna vederlaget i Erbjudandet motsvarade den volymvägda
genomsnittliga betalkursen för Rezidor-aktien under de 20 börsdagar
som föregick dagen för offentliggörandet av ingåendet av avtalet om
att förvärva Carlson Hotels, Inc. som offentliggjordes den 27 april
2016, vilket i enlighet med uttalanden från Aktiemarknadsnämnden (se
uttalandena AMN 2016:10 och AMN 2016:27) var det lägsta vederlag som
kunde erbjudas i Erbjudandet. Det erbjudna vederlaget var föremål för
justering om Rezidor skulle genomföra en utdelning eller annan
värdeöverföring innan likvid hade utbetalats inom ramen för
Erbjudandet och skulle följaktligen komma att minskas med ett
motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning eller
värdeöverföring. Den 28 april 2017 beslutade årsstämman i Rezidor om
en utdelning om 0,05 euro per aktie till aktieägarna i Rezidor. Med
anledning härav justerade HNA Sweden det erbjudna vederlaget från
34,86 till 34,38 kronor per aktie, vilket är en minskning med 0,48
kronor per aktie (utdelningsbeloppet omräknat till kronor).

[2] Baserat på 170 864 600 utestående aktier i Rezidor per den 30 juni
2017.

[3] Baserat på 170 864 600 utestående aktier i Rezidor per den 30 juni
2017.

[4] Baserat på 170 864 600 utestående aktier i Rezidor per den 30 juni
2017.

[5] Baserat på 170 864 600 utestående aktier i Rezidor per den 30 juni
2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hna-sweden-hospitality-management-ab/r/hna-utb...
http://mb.cision.com/Main/15328/2355975/728739.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.