Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-27

Hoist Finance: Delårsrapport andra kvartalet 2018

Fortsatt expansion inom nya tillgångsklasser och framsteg med den
strategiska agendan

April - juni 2018

· Summa rörelseintäkter ökade med 22 procent till 648 MSEK (530).
· Jämförelsestörande poster före skatt uppgick till -24 MSEK.
Jämförelsestörande poster är hänförligt till övertagandet av en
tidigare externt hanterad fordringsportfölj samt kostnader för
föreslagen centralisering av den brittiska verksamheten till
Manchester.

· Resultat före skatt exklusive jämförelsestörande poster uppgick
till 165 MSEK.

· Resultat före skatt ökade med 36 procent till 141 MSEK (104).
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,12 SEK (0,83).
· Avkastning på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster
uppgick till 15 procent.

· Avkastning på eget kapital uppgick till 12 procent (10).
· Redovisat värde förvärvade fordringsportföljer uppgick till 17 763
MSEK (15 024).

· Total kapitaltäckningsrelation uppgick till 17,96 procent (17,71)
och kärnprimärkapitalrelation till 11,13 procent (11,70).

Siffror inom parentes avser andra kvartalet 2017 för
resultatjämförelser och utgående balans per 31 december 2017 för
balansposter.

Händelser under kvartalet

· Enskilt bästa kvartalet avseende portföljförvärv.
Portföljförvärven uppgick till 2 341 MSEK väl diversifierat mellan
både länder och tillgångsklasser.

· Hoist Finance emitterade 40 MEUR i primärkapitaltillskott och
återköpte 100 MSEK primärkapitaltillskott emitterat 2013.

Utveckling efter kvartalets utgång

· Hoist Finance förvärvar portfölj med förfallna lån med säkerhet i
Frankrike.

Fortsatt expansion inom nya tillgångsklasser och framsteg med den
strategiska agendan

Inledning

Det har nu gått 19 veckor sedan jag kom till Hoist Finance. Det är
därför nu lägligt, efter mitt första hela kvartal som VD, att jag
delar med mig av mina tankar kring verksamheten och våra
prioriteringar framöver.

Industrin

Kredithanteringstjänster (CMS) spelar en viktig roll i samhället. 10
år efter finanskrisen är nivån av förfallna lån (NPL) på bankernas
balansräkningar fortfarande 2,5 gånger högre än den var innan krisen.
Nya regler och lagar är redan på plats och än fler kommer att komma.
Att hålla nere nivån av förfallna fordringar (NPE) är en viktig
målsättning för reglerare av det finansiella systemet.

Marknaden för avyttring av förfallna lån har professionaliserats och
harmoniserats. Idag har de flesta banker sofistikerade
försäljningsprocesser och kvaliteten på portföljernas data är bättre
än tidigare. Detta innebär att riskerna är lägre och att de som
säljer kan vara säkrare på att få ett korrekt marknadspris. Efter att
ha inlett med försäljning av lån utan säkerhet har banker blivit mer
komfortabla med att även avyttra andra tillgångsklasser. Vidare
håller kredithanteringsföretagen nu på att skapa avancerade och
industrialiserade processer för dessa tillgångar.

I och med industrins mognad och utveckling skapar den värde i den
finansiella värdekedjan. Branschen tillhandahåller förstås kapital,
men utöver detta så bidrar även de företag som kommit längst i sin
utveckling med kompetens över landsgränser. Vidare har de
sofistikerade IT-system och deras metoder för inkassering är mer
avancerade än många bankers. Att ha ett lösningsinriktat
tillvägagångssätt för inkassering, med kunden i fokus, är grunden för
att ha ett relevant och hållbart värdeerbjudande. Vi är övertygade om
att våra tjänster kommer att bli allt viktigare under de kommande
åren.

Hoist Finance är reglerad som en bank och har därmed god erfarenhet av
hur regleringar påverkar de finansiella institutionerna i våra
marknader. Ny och ökad reglering är på väg, vilket vi välkomnar. Vi
är idag en relevant partner för många andra banker och efter lever
högsta möjliga krav avseende etik och regelefterlevnad.

De två faktorer som idag är de enskilt viktigaste avseende lönsamhet
är dels finansieringskostnader, dels operationell effektivitet. Det
som idag utgör företagets långsiktiga konkurrensfördel är vår
affärsmodell av diversifierad finansieringsstruktur, med en blandning
av inlåning från allmänheten och kapitalmarknadsfinansiering. Vår
utmaning framöver är att bli mer kostnadseffektiva.

Q2 - Växa snabbare än marknaden genom expansion i nya tillgångsklasser

De långsiktiga tillväxtutsikterna är goda och under det andra
kvartalet uppgick våra portföljförvärv till 2 341 MSEK - den högsta
siffran i företagets historia. Vi identifierade tidigt tillväxten i
angränsande tillgångsklasser. Till följd har vi lagt tid och resurser
på att investera i såväl kompetens- som systemutveckling för att
kunna ta del

av denna tillväxt. Under det andra kvartalet meddelade vi förvärvet av
en större polsk bolåneportfölj och kort därefter även en portfölj med
förfallna bolån i Frankrike.

Uppdrag nummer 1 - operationell effektivitet

Flera steg har redan tagits under det andra kvartalet för att få ner
kostnaderna. Vi har inlett ett kostnadsbesparingsprogram internt för
att adressera vår utmaning, vilket vi redan börjat se positiva
resultat från.

Efter att ha jobbat med kostnadsbesparingar i en rad olika branscher i
över 20 år har jag lärt mig att ha både den tillräckliga viljan och
uthålligheten för att kunna lyckas. Det finns förstås olika sätt att
dra ned på kostnader - vissa är enkla och snabba, medan andra kräver
strukturella systemförändringar. Då vårt arbete fortfarande är i ett
tidigt stadium kan vi inte ännu sätta detaljerna i tidsramarna för
projektet, men jag kan garantera att vi är ytterst engagerade och
beredda att göra vad som krävs för att väsentligt sänka våra
kostnader. Jag skulle emellertid vilja nämna några aktiva beslut som
redan är tagna där vissa även är förenade med kostnader:

Organisation och verksamhet

· Tagit bort regionsnivåer och etablerat en funktionsindelad
organisationsstruktur

· Förändrat legal struktur och omvandlat dotterbolag till filialer
· Påbörjat en förflyttning av vissa gemensamma funktioner till
länder med lägre kostnader

· Initierat en översyn av inköpsfunktionen
Projekt

· Sett över vår projektportfölj och fattat beslut om att avsluta ett
antal projekt

Centralisering

· Snabbare nedstängning av Bremen-kontoret och centralisering av den
tyska verksamheten till Duisburg, med kostnadsbesparingar
framflyttade från det fjärde till det tredje kvartalet 2018

· Utvärderat en nedstängning av Milton Keynes för att istället
centralisera all verksamhet i Storbritannien till Manchester

Digitalisering

· Installering av nya molnbaserade uppringningssystem har skett i
Polen, vilket flera andra marknader kommer att kunna dra nytta av
redan under 2018

?
Utbyggnad av självbetjäningsportal i Storbritannien

· Beslutat att stänga ner ett antal funktionella system och
standardisera dem till en plattform

Även om vi kommer att minska våra kostnader och konsekvent förbättra
vårt K/I-tal kommer vi emellanåt behöva ta oss an nya kostnader för
att främja långsiktig tillväxt. Dessa kan exempelvis bestå av ny
kompetens eller kapacitet för fortsatt expansion inom nya
tillgångsklasser. Senare under året planerar vi att hålla en
kapitalmarknadsdag där vi ser fram emot att kunna presentera vår
långsiktiga plan.

Förstärkning av ledningsgrupp

Under det senaste kvartalet och den omedelbara tiden därefter hade jag
nöjet att meddela tre nya rekryteringar till vår ledningsgrupp. Dessa
kommer bidra till att fortsätta driva vår agenda för fortsatt
tillväxt och ökad operationell effektivitet.

Christer Johansson är vår nya CFO, Viktoria Astruup går in i rollen
som Head of Business Development and Communications och Emanuele
Reale kommer att agera Chief Sales Officer. Tillsammans med övriga i
vårt team är vi redo att ta oss an vår intensiva plan för tillväxt
och effektivisering på alla nivåer.

Finansiell utveckling

Vi har under kvartalet som gått emitterat AT1-kapital för att främja
verksamhetens tillväxt. 40 MEUR emitterades med en kupongränta på 8
procent, vilket visar på våra investerares positiva syn på vår starka
finansiella ställning och våra tillväxtmöjligheter. För att stärka
och diversifiera vår finansieringsstruktur etablerade vi även ett
företagscertifikatprogram och emitterade nära en miljard kronor med
löptider om 3, 6 och 9 månader.

Under kvartalet tog vi även över förvaltningen av en "buy and
leave"-portfölj som vi köpte i Polen år 2013. Genom att förvalta
portföljen själva kommer vi öka såväl kontroll som möjlighet att
utöka kundkontakten. Med detta som bakgrund betalades 16 MSEK till
säljaren för att avsluta tidigare kontrakt. Vidare avsatte vi 8 MSEK
i omstruktureringskostnader för konsolidering av vår verksamhet i
Storbritannien samt andra omstruktureringsinitiativ. Vi bedömer att
omstruktureringskostnader kommer att motsvaras av samma belopp i
årliga kostnadsbesparingar. Sammantaget så påverkar dessa
jämförelsestörande poster kvartalets resultat negativt med 24 MSEK.

Exkluderas dessa kostnader uppgick resultatet före skatt till 165
MSEK. Våra kostnader i relation till intäkter är för höga och vi
kommer fortsätta vårt arbete för att öka vår operationella
effektivitet under det kommande halvåret och därefter.

Utsikter

Marknadsutsikterna är överlag goda med en stark underliggande
tillväxt. Vår ambition är att överträffa denna under kommande år. Vi
är fortsatt fokuserade på vårt finansiella mål att uppnå en
avkastning på eget kapital om 20 procent, men detta kommer att kräva
fortsatt arbete. Som nämnt har marginalerna i vår bransch sjunkit
under de senaste åren och vårt primära mål är därför att öka vår
operationella effektivitet. Omstruktureringen av verksamheten i
Storbritannien och Tyskland kommer att ha positiva effekter på
kostnader under den andra halvan av 2018, men vi måste fortsätta vårt
arbete och göra ännu mer. Vi har fortfarande en del arbete att göra
avseende harmoniserade arbetssätt, digitala processer och
automatisering. En första översyn indikerar dock en
kostnadsbesparingspotential i spannet 150-200 MSEK som kommer att ta
oss till ett K/I-tal under 70 procent under den kommande
treårsperioden.

Klaus-Anders Nysteen

VD

Hoist Finance AB (publ)

En telefonkonferens för investerare, analytiker och media kommer att
hållas kl. 09.30 (CET), för att lyssna till konferensen via telefon,
vänligen ring:

SE: +46856642697 UK: +442030089808 US: +18558315946

Presentationen sker på engelska och kan följas här:
https://tv.streamfabriken.com/hoist-finance-q2-2018

Hoist Finance AB (publ) ("Bolaget" eller "Moderbolaget") är moderbolag
i Hoist Finance-koncernen ("...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.