Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-25

Hoist Finance: Delårsrapport tredje kvartalet 2018

Fokus på tillväxt och ökad effektivitet

Juli - september 2018

· Summa rörelseintäkter ökade med 24 procent till 731 MSEK (589).
· Jämförelsestörande post före skatt uppgick till 42 MSEK och avser
effekten vid omstrukturering av obligationer.

· Resultat före skatt ökade med 33 procent till 243 MSEK (182).
· Resultat före skatt exklusive jämförelsestörande post uppgick
till 201 MSEK, en ökning med 10 procent jämfört med samma period
föregående år.

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,87 SEK (1,68).
· Avkastning på eget kapital exklusive jämförelsestörande post
uppgick till 16 procent.

· Avkastning på eget kapital uppgick till 20 procent (20).
· Redovisat värde förvärvade fordringsportföljer uppgick till 19
189 MSEK (14 766).

· Total kapitaltäckningsrelation uppgick till 17,19 procent (17,71)
och kärnprimärkapitalrelation till 10,79 procent (11,70). Med
nyemissionen inräknad hade kärn-primärkapitalrelationen uppgått till
13,13 procent.

Siffror inom parentes avser tredje kvartalet 2017 för
resultatjämförelser och utgående balans per 31 december 2017 för
balansposter.

Händelser under kvartalet

· Björn Hoffmeyer utsedd till COO för Hoist Finance.
· Stark volymtillväxt med portföljförvärv uppgående till 2 606
MSEK, väl diversifierat mellan både länder och tillgångsklasser.

· Hoist Finance stärkte eget kapital genom en riktad nyemission av
aktier uppgående till ett belopp av 568 MSEK.

· Hoist Finance emitterade senior obligation om 250 MEUR och
återköpte 186 MEUR av senior obligation emitterad 2016.

Händelser efter kvartalets utgång

· Hoist Finance ingår avtal om att förvärva verksamheterna i de
italienska kredithanteringsföretagen i Maran Group, och breddar
därmed sitt erbjudande till den italienska banksektorn.

Fokus på tillväxt och ökad effektivitet

Positiva drivkrafter för tillväxt

Hoist Finance fortsätter att gynnas av goda marknadsutsikter. I den
europeiska banksektorn fortsätter ansträngningarna för att minska
stocken av förfallna fordringar. 2017 uppgick dessa till 900
miljarder euro eller cirka fem procent av alla utestående lån. Nivån
på förfallna lån (NPL) är fortfarande mer än två gånger högre än
nivån innan den globala finanskrisen för 10 år sedan. Trots att både
europeiska tillsynsmyndigheter och förändringar av
redovisningsprinciperna tvingar banker att tidigare reservera för
kreditförluster och minska sina exponeringar så har den faktiska
minskningen gått långsamt. När vi blickar framåt ser vi därför ett
starkt underliggande stöd för de tjänster som Hoist Finance
tillhandahåller.

Hoist Finance skapar värde för våra bankpartners, genom att minska
deras kapitalbindning och möjliggöra för dem att fokusera på sin
kärnverksamhet. Genom vårt lösningsinriktade arbetssätt hjälper vi
våra kunder att hålla sina åtaganden och återinträda i det ekonomiska
ekosystemet. På många sätt är det sistnämnda det viktigaste. Våra
kunder förblir hos Hoist Finance, ofta upp till 10 år, och att
säkerställa att vår inkassering alltid har kundernas bästa för ögonen
är på många sätt den verkliga licensen för att kunna bedriva vår
verksamhet. Att inkassera förfallna lån genom förhandlingar och
betalningsplaner kräver ett långsiktigt perspektiv, analys,
högkvalificerade handläggare och ett värderingsbaserat
tillvägagångssätt. Vi är stolta över att fortsätta utvecklas mot vår
vision; "Helping people keep their commitments". Genom att alltid
sträva efter att göra vårt arbete lite bättre ökar vi också vår
betydelse och relevans som en pålitlig partner till andra banker på
våra marknader.

Fortsatt stark tillväxt och expansion till nya tillgångsklasser

Under kvartalet har vi fortsatt vår starka tillväxt med
portföljförvärv på 2 606 MSEK. Lika viktigt är att vi fortsätter med
vår expansion in i nya tillgångsklasser, med köpen av portföljer med
säkerställda, förfallna lån i Frankrike och Italien och icke
förfallna lån i Tyskland och Storbritannien under kvartalet.
Expansionen in i nya tillgångsklasser följer en uppbyggnadsperiod,
både vad gäller kompetens och system, som nu möjliggör för oss att
närma oss dessa tillgångsklasser på ett disciplinerat sätt. Denna
löpande breddning av vårt produktutbud ger betydande immateriella
fördelar eftersom det ökar vår tillförlitlighet som helhetsleverantör
till banker och finansinstitut. Vi räknar med att portföljer inom
icke förfallna, säkerställda och hypotekslån kommer att bli allt
viktigare ingredienser i vår affärsmix framöver.

Den 11 oktober kommunicerade vi att vi ingått ett avtal om att
förvärva Maran, ett välrenommerat italienskt kredithanteringsbolag
med långa kundrelationer med de större italienska bankerna och
finansinstituten. Det är glädjande att vi utökar både vår kapacitet
och vårt erbjudande på en av de viktigaste marknaderna i Europa.

Blickar vi framåt ser vi även förvärvs- och konsolideringsmöjligheter
i andra marknader, exempelvis på den polska marknaden där vi ämnar
att lägga ett bud på GetBacks tillgångar.

Finansiell utveckling - stora kliv mot ökad effektivitet börjar betala
sig

Efter 6 månader av intensiva ansträngningar för att öka vår
operationella effektivitet börjar vi nu se frukterna av vårt arbete.
Två viktiga bidragsgivare till denna utveckling har varit
centraliseringarna i Tyskland och Storbritannien. Nedläggningen av
vårt kontor i Bremen och centraliseringen till Duisburg gjorde det
möjligt att realisera förväntade kostnadsbesparingar redan under
tredje kvartalet, istället för i det fjärde kvartalet som tidigare
väntat. Centraliseringen av vår brittiska verksamhet till Manchester
är ett annat viktigt steg i rätt riktning. Vår
självbetjäningsplattform i Storbritannien levererar över förväntan,
och nu kommer cirka 25 procent av de månatliga inkasseringarna genom
denna digitala kanal. Utrullningen av en standardiserad Hoist
Finance-lösning till andra marknader fortgår.

I kombination med de senaste 12 månadernas starka portföljtillväxt
börjar nu dessa första steg mot en ökad operationell effektivitet
synas på nettoresultatet. Resultatet före skatt uppgick till 201 MSEK
exklusive jämförelsestörande post, vilket är en ökning med 10 procent
jämfört med samma kvartal föregående år. När vi blickar framåt så
räknar vi med att fortsätta vår tillväxtresa och förbättra vår
effektivitet och vårt K/I-tal.

Förstärkning av finansieringsstrukturen med riktad emission och ny
obligation

De starka marknadsutsikterna som erbjuder möjligheter till
portföljinvesteringar med attraktiv avkastning har också motiverat en
förstärkning av vår finansiella position för att kunna finansiera
investeringar i större portföljer. För att finansiera större framtida
portföljinvesteringar eller förvärv av företag eller verksamheter
utomlands, genomförde vi en riktad nyemission om 568 MSEK under
kvartalet. Vi emitterade också en 4,5-årig fastförräntad icke
säkerställd obligation på 250 MEUR till attraktiva villkor, samtidigt
som vi återköpte delar av vår icke säkerställda obligation med
förfall i december 2019. Transaktionen förbättrar vår löptidsprofil
liksom vår beredskap för att fånga tillväxten på våra marknader.

Vidare ingick vi avtal om en rörelsekredit uppgående till 150 MEUR.
Med en solid och diversifierad finansieringsstruktur, med en stabil
bas av inlåning från allmänheten som kärna, är vi nu bättre rustade
än någonsin att fortsätta vår tillväxtresa.

Ledningsgruppen på plats inför kapitalmarknadsdagen i november

Det är med nöje jag nu kan konstatera att hela vår nya koncernledning
är på plats inför vår kapitalmarknadsdag den 15 november. Sedan jag
tillträdde den 15 mars har det varit högsta prioritet för mig att
bygga en kompetent och professionell ledningsgrupp och jag är mycket
glad att Björn Hoffmeyer anslöt som vår nya COO under tredje
kvartalet och att Viktoria Aastrup påbörjat sin tjänst som Head of
Business Development and Communication i oktober.

Jag är övertygad om att vi nu har rätt team på plats för att leverera
på våra mål och vi ser alla fram emot att välkomna investerare,
finansanalytiker och media till vår kapitalmarknadsdag i Stockholm.
Här kommer vi få möjlighet att gå in mer i detalj på vår syn på
marknaden, vår strategi, verksamhet och våra finansiella mål
samtidigt som det kommer ges möjlighet att lära känna vår
ledningsgrupp.

Även om vi redan kan se en del positiva effekter av våra
kostnadsbesparingar i tredje kvartalet, så är jag och hela
ledningsgruppen fast inställda på att hålla en fortsatt hög aktivitet
på alla fronter för att sänka våra kostnader och öka vår tillväxt och
effektivitet på alla nivåer framöver.

Klaus-Anders Nysteen

VD

Hoist Finance AB (publ)

En telefonkonferens för investerare, analytiker och media kommer att
hållas kl. 09.30 (CET), för att lyssna till konferensen via telefon,
vänligen ring:

SE: +46 856 642 508 UK: +44 203 008 98 15 US: +1 855 753 22 36

Presentationen sker på engelska och kan följas här:
https://financialhearings.com/event/10492.

Hoist Finance AB (publ) ("Bolaget" eller "Moderbolaget") är moderbolag
i Hoist Finance-koncernen ("Hoist Finance"). Bolaget är ett reglerat
kreditmarknadsbolag, varför Hoist Finance avger finansiella rapporter
som följer lagen om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag.

Denna information är sådan information som Hoist Finance AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades av Michel Fischier för offentliggörande den 25
oktober 2018, kl 08.00 CET.

For further information please contact:

Michel Fischier

Group Head of Investor Relations

Tel: 46 8 555 177 19

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker
och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av
portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att
bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner
vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande
vinner vi våra kunders tillit. Mer information finns på
hoistfinance.com (http://se.hoistfinance.com/)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hoist-finance/r/delarsrapport-tredje-kvartalet...
http://mb.cision.com/Main/8270/2653840/932794.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.