Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-28

Hoist Finance: Hoist Finance Delårsrapport andra kvartalet 2017

Starkt resultat trots ökade investeringar för framtida tillväxt och
lönsamhet

April - juni 2017

· Totala intäkter ökade med 4 procent till 683 MSEK (654).
· Resultat före skatt exklusive jämförelsestörande poster1) uppgick
till 171 MSEK.

· Resultat före skatt uppgick till 104 MSEK (125).
· Avkastning på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster1)
uppgick till 20 procent.

· Avkastning på eget kapital uppgick till 15 procent (16).
· Resultat per aktie efter utspädning exklusive jämförelsestörande
poster1) uppgick till 1,62 SEK

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,83 SEK (1,22).
· Redovisat värde förvärvade fordringsportföljer uppgick till 13 079
MSEK (12 658).

· Total kapitaltäckningsrelation uppgick till 19,73 procent (16,76)
och kärnprimärkapitalrelation till 12,99 procent (12,46).

1) Nyckeltal har justerats för att visa det underliggande resultatet
exkluderat för jämförelsestörande poster som uppkommit i samband med
återköp av efterställd skuld och obligationer under andra kvartalet
2017 uppgående till 63 MSEK inklusive skatteeffekt.

Siffror inom parentes avser andra kvartalet 2016 för
resultatjämförelser och utgående balans per 31 december 2016 för
balansposter.

Händelser under kvartalet

· Hoist Finance emitterade 80 MEUR i supplementärkapital under
bolagets EMTN program.

· Moody's uppgraderade Hoist Kredit AB (publ) kreditbetyg till
Investment grade (Baa3/Prime-3).

· Hoist Finance inledde rekrytering av ny VD. Jörgen Olsson avses
bli vice ordförande.

VD-ord

Fortsatt stabil tillväxt- och lönsamhetsutveckling

Vår disciplinerade investeringsstrategi fortsätter att generera stabil
och lönsam tillväxt.

Totala intäkter för det andra kvartalet uppgick till 683 MSEK, en
ökning med 4 procent jämfört med föregående år. Exkluderas kvartalets
jämförelsestörande kostnader relaterade till återköp av efterställd
skuld och obligationer, ökade resultatet före skatt med 37 procent
till 171 MSEK jämfört med samma period föregående år. Avkastning på
eget kapital exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 20
procent under andra kvartalet, vilket visar på vår operationella
effektivitet och kapitaleffektivitet.

Framgångsrik emission på obligationsmarknaden samt höjt kreditbetyg

Under kvartalet förbättrades vårt kreditbetyg, ett besked som både
stärker vårt varumärke och stödjer vår fortsatta tillväxt genom lägre
finansieringskostnad. Vi genomförde även en framgångsrik emission av
supplementärkapital och återköpte samtidigt utestående efterställda
skulder. Transaktionen sänker våra finansieringskostnader och
genomfördes som ett led i vårt långsiktiga arbete att bredda och
diversifiera vår finansiering. Som en följd av detta valde Moody's
att höja vårt lång- och kortfristiga kreditbetyg till Baa3/Prime-3.

Utveckling på regional nivå

Region West står detta kvartal för den största förvärvsvolymen i
bolaget. Detta visar på storleken av den brittiska marknaden men även
den starka position som vi har lyckats bygga sedan 2012. Även sett
till kvartalets resultat fortsätter lönsamheten i regionen att
förbättras successivt.

I Region Mid är aktiviteten fortsatt hög på den italienska marknaden
och det är främst där portföljtillväxten har varit stark under
kvartalet. Under 2016 var den italienska transaktionsmarknaden en av
Europas största. Trots det avyttrades endast tio procent av de
förfallna låneportföljerna i det italienska banksystemet. Detta
medför att den italienska marknaden kommer att vara betydande även
framöver.

I Region Central East har tillväxten varit låg även under det andra
kvartalet. Vi fortsätter vårt arbete med att förbättra kassaflödet
från befintliga portföljer samt med övergripande
effektivitetsförbättringar. Detta gör att vi fortsätter leverera
starka resultat samtidigt som det gör oss väl förberedda att
adressera de tillväxtmöjligheter som vi ser framöver.

Framtiden

Under kvartalet meddelade jag att jag ämnar lämna posten som VD. Jag
fattade beslutet efter moget övervägande och kom fram till att
tidpunkten är rätt för att hitta en efterträdare som fortsatt vill
driva vår tillväxtresa. Jag har varit i ledande ställning på Hoist
Finance under snart åtta år och har under den tiden, tillsammans med
våra kompetenta medarbetare, utvecklat Hoist Finance till det starka
och stabila bolag det är idag. Bara under de senaste tre åren har vi
mer än fördubblat resultatet, genomfört en lyckad börsintroduktion
och byggt en solid plattform som en ledande samarbetspartner till
banker och finansiella institut i tio europeiska länder.

Marknaden fortsätter visa en stark tillväxt och våra utsikter för
innevarande och kommande år ligger fast. Jag ser därför fram emot att
välkomna min efterträdare till ett bolag med en disciplinerad
investeringsstrategi, sund företagskultur och stark tillväxt framför
sig. Själv vill jag därefter bidra till vår vision och utveckling i
rollen som styrelseledamot och en av bolagets större aktieägare.

Jörgen Olsson

VD och Koncernchef

Hoist Finance AB (publ)

Hoist Finance AB (publ) ("Bolaget" eller "Moderbolaget") är moderbolag
i Hoist Finance-koncernen ("Hoist Finance"). Bolagets helägda
dotterbolag, Hoist Kredit AB (publ) ("Hoist Kredit") är ett reglerat
kreditmarknadsbolag, varför Hoist Finance avger finansiella rapporter
som följer lagen om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag. För att bedöma resultatet för fordringsförvärv och
inkasseringsverksamhet och för att underlätta jämförelser med
branschkonkurrenter, kompletterar Hoist Finance de lagstadgade
finansiella rapporterna med att sammanställa en operativ
resultaträkning. I den operativa resultaträkningen har poster
omklassificerats jämfört med den legala resultaträkningen. Värdering
och resultatmätning skiljer sig dock inte åt mellan de två
redovisningarna.

Presentation av delårsrapporten

Jörgen Olsson, CEO och Pontus Sardal, CFO presenterar och kommenterar
rapporten i en telefonkonferens med start 28 juli kl. 09.30 (CET).
Presentationen sker på engelska via en telefonkonferens och kan även
följas live via https://www.financialhearings.com/event/9859. För att
delta via telefon, ring SE: +46 8 566 425 09 UK: +44 203 008 98 06
US: +1 855 831 59 45

För vidare information vänligen kontakta:

Michel Jonson, Group Head of IR

Telefon: +46 (0)8 555 177 19

Denna information är sådan information som Hoist Finance AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juli
2017 kl. 08:00 CET.

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker
och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av
portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att
bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner
vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande
vinner vi våra kunders tillit.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hoist-finance/r/hoist-finance-delarsrapport-an...
http://mb.cision.com/Main/8270/2318921/705062.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.