Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-16

Hoist Finance: Hoist Kredit AB (publ) avser att utge nya obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av sina utestående SEK-och EUR-obli

Hoist Kredit offentliggör även en begäran om samtycke avseende
villkorsändring av bolagets utestående SEK- och EUR-obligationer.

EJ FÖR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I USA ELLER TILL PERSON
HEMMAHÖRANDE ELLER BOSATT I ANNAN JURISDIKTION DÄR DET ÄR OLAGLIGT
ATT DISTRIBUERA DETTA MEDDELANDE.

Hoist Kredit AB (publ) (Ba2/pos) ("Bolaget"), ett helägt dotterbolag
till Hoist Finance AB (publ), tillkännager idag att Bolaget kommer
att erbjuda återköp av samtliga sina utestående 1.000.000.000 STIBOR
3M + 3.750% Senior Unsecured Floating Rate Notes som förfaller 2016
(ISIN SE0005567542) ("SEK-Obligationerna") samt alla EUR 100.000.000
EURIBOR 3M +3.750% Senior Unsecured Floating Rate Notes som förfaller
2017 (ISIN SE0006287827) ("EUR-Obligationerna", och tillsammans med
SEK-Obligationerna, "Obligationerna") ("Återköpserbjudandet").

Samtidigt meddelar Bolaget även att Bolaget begär samtycke från
innehavarna av Obligationerna att ändra vissa villkor för
Obligationerna ("Villkorsändringarna").

Återköpserbjudandet och Villkorsändringarna är villkorade av
bestämmelser och villkor samt vissa restriktioner som beskrivs i en
promemoria benämnd Consent Solicitation och Tender Offer Memorandum
och utfärdad av Bolaget och daterad den 16 maj 2016 ("Consent
Solicitation och Tender Offer Memorandum").

Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden och ett lyckat
Återköpserbjudande, kan Bolaget komma att utge nya euro-denominerade
obligationer ("Nya Obligationer"). Bolaget har lämnat i uppdrag till
Credit Suisse, Danske Bank, och Nordea Markets att arrangera möten
med investerare för en eventuell emission av Nya Obligationer.

Återköpserbjudande av Bolagets utestående SEK-Obligationer och
EUR-Obligationer

Bolaget bjuder in innehavare av Obligationerna att erbjuda sina
Obligationer till kontant återköp av Bolaget och Bolaget erbjuder sig
att kontant återköpa sådana lagenligt offererade Obligationer med
motsvarande något av följande belopp:

· för SEK-Obligationer, 102,200% av det nominella kapitalbeloppet
för varje SEK-Obligation plus upplupen och obetald ränta; och

· för EUR-Obligationer, 103,300% av det nominella kapitalbeloppet
för varje EUR-Obligaton plus upplupen och obetald ränta.

Återköpserbjudandet kommer att vara öppet fram till kl. 17.00 den 24
maj 2016, och förväntad avräkningsdag för återköp av lagenligt
offererade Obligationer under Återköpserbjudandet är den 7 juni 2016.
Fullföljandet av Återköpserbjudandet är villkorat av att
Villkorsändringarna genomförs och att de Nya Obligationerna ges ut,
vilket framgår i sin helhet i Consent Solicitation och Tender Offer
Memorandum.

Erbjudande till Bolaget om återköp måste avse Obligationer som uppgår
till ett kapitalbelopp om minst SEK 1.000.000 kr (avseende
SEK-Obligationer) eller EUR 100.000 (avseende EUR-Obligationer), och
kan därefter lämnas i integrerade multiplar om SEK 1.000.000
respektive EUR 100.,000. Erbjudande till Bolaget om återköp som avser
Obligationer med ett kapitalbelopp lägre än SEK 1.000.000 respektive
EUR 100.000 kommer att avvisas.

Innehavare av Obligationer som lämnar erbjudande till Bolaget om
återköp ska även anses ha lämnat sitt samtycke till
Villkorsändringsförslagen som anges nedan, men ska inte ha rätt till
någon särskild ersättning för sådant samtycke utöver det kontanta
återköpsbeloppet för de erbjudna Obligationerna.

Innehavare av Obligationer som lämnar erbjudande till Bolaget om
återköp och som önskar teckna sig för de Nya Obligationerna kan
kontakta någon av nedan angivna Dealer Manager och Solicitation
Agents för att erhålla ett unikt referensnummer för att få
prioriterad tilldelning till de Nya Obligationerna.

Samtycke från innehavare av Bolagets utestående SEK- och
EUR-obligationer

Bolaget meddelar idag att Bolaget begär samtycke från innehavare av
utestående Obligationer att ändra vissa villkor i
Obligationsvillkoren ("Villkorsändringsförslagen").

Avsikten med Villkorsändringsförslagen är att möjliggöra för Bolaget
att etablera nya finanseringsarrangemang samt att genomföra en fusion
mellan Bolaget och moderbolaget Hoist Finance AB (publ).

Innehavare av Obligationer som lämnar giltig röstningsinstruktion till
förmån för Villkorsändringsförslagen före kl 17.00 CET 24 maj 2016
("Early Bird Consent Fee Deadline") kan få rätt till en ersättning om
10 cents i förhållande till SEK-Obligationerna och 15 cents i
förhållande till EUR-Obligationerna och innehavare som lämnar giltig
röstningsinstruktion till förmån för Villkorsändringsförslagen efter
Early Bird Consent Fee Deadline, men före kl. 17:00 CET 31 maj 2016
kan få rätt till en ersättning om 5 cents i förhållande till
SEK-Obligationerna och 5 cents i förhållande till EUR-Obligationerna.

Beslut om Villkorsändringsförslagen tas genom röstning vid ett
fordringshavarmöte på Nordeas kontor, Mäster Samuelsgatan 17, 111 44
Stockholm, Sweden, vilket kommer att äga rum kl. 10.30 CET den 2 juni
2016 avseende EUR-Obligationerna och kl. 11.30 CET den 2 juni 2016
avseende SEK-Obligationerna. För att beslut om
Villkorsändringsförslagen ska kunna fattas vid fordringshavarmöte
måste kvorumkravet uppfylla minst 20 procent av det justerade
nominella beloppet och majoriteter på minst 50 procent av det
justerade nominella beloppet måste uppnås. Innehavare av Obligationer
kan rösta på ett fordringshavarmöte genom att deltaga personligen
eller genom befullmäktigat ombud.

Obligationsinnehavare som önskar erbjuda sina Obligationer för återköp
till Bolaget eller få rätt till ersättning för lämnat samtycke
avseende Villkorsändringsförslagen kan inte deltaga personligen eller
genom befullmäktigat ombud vid fordringshavarmötena utan ska använda
erbjudande- och röstningsinstruktionsblanketten eller blanketten för
samtycke och röstning (men inte båda) som bifogas Consent
Solicitation och Tender Offer Memorandum.

Innehavare av EUR-Obligationer och SKE-Obligationer rekommenderas att
noga läsa igenom Consent Solicitation och Tender Offer Memorandum för
fullständig information om procedurerna kring deltagandet i
Återköpserbjudandet och Villkorsändringarna. Denna pressrelease
lämnas endast i informationssyfte och utgör inte något erbjudande om
försäljning eller infordrande av anbud att köpa värdepapper, ej
heller något erbjudande avseende Obligationerna. Återköpserbjudandet
och Villkorsändringarna lämnas enbart i enlighet med Consent
Solicitation och Tender Offer Memorandum. Om någon
Obligationsinnehavare har frågor hänförliga till innehållet i denna
pressrelease, informationen i Consent Solicitation och Tender Offer
Memorandum eller hur man ska agera, bör sådan Obligationsinnehavare
rådgöra med sin finansiella och juridiska rådgivare, samt vad gäller
eventuella skattekonsekvenser, omedelbart konsultera sin mäklare,
bankman, advokat, revisor eller annan oberoende skatterådgivare.

Vänligen kontakta Dealer Manager och Solicitation Agents
(kontaktuppgifter nedan) för att erhålla kopia av Consent
Solicitation och Tender Offer Memorandum eller för information om
Återköpserbjudandet och Villkorsändringarna. Person eller bolag som
har sina Obligationer förvaltarregistrerade måste kontakta sin
förvaltare för att deltaga i Återköpserbjudandet och
Villkorsändringarna.

Dealer Managers och Solicitation Agents:

Credit Suisse Securities (Europe) Limited: +44 20 7883 8763,
liability.management@credit-suisse.com

Danske Bank A/S: +46 (0)8 56 88 06 35, patric.carlsson@danskebank.se

Nordea Bank Danmark A/S: +45 3333 1675, bibi.larsen@nordea.com/
LiabilityManagement@nordea.com

Tender och Paying Agent:

Nordea Bank AB (publ): IssuerSeCustodian@nordea.com

För ytterligare information kontakta:

Magnus Linnersand, Group Head of Treasury

Telefon: +46 (0)8 555 177 72

Michel Jonson, Group Head of Investor Relations

Telefon: +46 (0)8 555 177 19

Informationen ovan har publicerats i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen tillkännagavs för publicering kl. 16.40
(CET) den 16 maj 2016.

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en ledande skuldhanteringspartner till
internationella banker och finansiella institutioner. Vi erbjuder ett
brett spektrum av flexibla och skräddarsydda lösningar för förvärv
och förvaltning av förfallna icke säkerställda konsumentfordringar.
Verksamheten bedrivs från 11 call centers över Europa samt med hjälp
av lokala servicepartners. Värdet på låneportföljerna uppgick per den
31 december 2015 till 11,3 miljarder kronor. Moderbolaget Hoist
Finance AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm Mid-Cap lista och
dess dotterbolag Hoist Hoist Kredit AB (publ) är ett reglerat
kreditmarknadsföretag under Finansinspektionens tillsyn. I Sverige
erbjuder vi inlåning via HoistSpar, som har cirka 85 000 konton.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hoist-finance/r/hoist-kredit-ab--publ--avser-a...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.