Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-09

Hoist Kredit: Bokslutskommuniké 2016 HKAB

Oktober - december 2016

· Inkasserade belopp från förvärvade fordringsportföljer ökade med
7 procent till 1 105 MSEK (1 032).

· Totala intäkter ökade med 9 procent till 676 MSEK (622).
· EBIT uppgick till 253 MSEK (223) och EBIT-marginal uppgick till
37 procent (36).

· Resultat före skatt uppgick till 160 MSEK (144).
· Förvärv av fordringsportföljer uppgick till 1 568 MSEK (1 451).
Siffror inom parentes avser fjärde kvartalet 2015.

Helår 2016

· Redovisat värde förvärvade fordringsportföljer uppgick till 12
658 MSEK (11 279).

· Brutto 120 månader ERC ("Estimated Remaining Collections")
uppgick till 21 375 MSEK (19 367).

· Total kapitaltäckningsrelation ökade till 16,76 procent (15,21).
· Kärnprimärkapitalrelation uppgick till 12,46 procent (12,32).
Siffror inom parentes avser 31 december 2015.

Händelser under kvartalet

· Hoist Finance emitterade 30 MEUR primärkapitaltillskott för att
ytterligare optimera kapitalstrukturen.

· Lansering av HoistSpar-appen, som gör det enklare och mer
överskådligt för kunden att följa sitt sparande.

· Större avtal om forward flows ingicks för 2017. Dessa avtal
omfattar inom ett intervall fastställda volymer.

VD-ord

Stark avslutning på ett framgångsrikt år

Vi har nu stängt 2016 och kan summera ytterligare ett mycket
framgångsrikt och lönsamt år för Hoist Kredit. Detta samtidigt som vi
fortsätter att sträva mot vår vision, att vara en ledande
samarbetspartner till internationella banker och finansiella
institut.

Under året har vi fortsatt att agera i enlighet med vår strategi och
successivt stärkt vår marknadsnärvaro. Flera viktiga milstolpar för
den fortsatta tillväxtresan uppnåddes under året. Bland annat
etablerade vi oss på den spanska marknaden, ingick ett strategiskt
partnerskap med den grekiska centralbanken och upprättade ett
EMTN-program för att diversifiera och bredda vår finansiering.

Jämfört med föregående år ökade rörelseresultatet (EBIT) med 34
procent och resultat före skatt med 64 procent.

Större portföljförvärv och goda resultat i fjärde kvartalet

Det fjärde kvartalet uppvisade god utveckling. Rörelseresultatet
(EBIT) ökade med 13 procent och resultat före skatt ökade med 11
procent jämfört med samma period 2015. Under det fjärde kvartalet,
som är det säsongsmässigt starkaste avseende investeringar,
förvärvades portföljer för 1 568 MSEK. Sammantaget har vi under 2016
förvärvat portföljer för 3 329 MSEK, vilket är i linje med de tre
senaste årens investeringar. Vi fortsätter konsekvent att investera i
enlighet med våra lönsamhetskrav och förvärven sker till långsiktigt
hållbara nivåer, både avseende lönsamhet och risk. Detta för att även
fortsättningsvis kunna skapa en stabil, förutsägbar och lönsam
tillväxt för våra aktieägare.

Framflyttade positioner på regional nivå

I Region West Europe har ökat fokus på integrationen av 2015 års
förvärv, Compello, gett effekt och regionens EBIT, EBIT-marginal och
portföljavkastning har successivt förbättrats under året.
Etableringen i Spanien under det andra kvartalet börjar nu även ge en
positiv resultateffekt.

Region Mid avslutade året med större förvärv av portföljer, bland
annat stärkte vi positionen inom lån till små och medelstora företag
(SME) genom förvärvet av en SME-portfölj från Banco Popolare i
Italien. I Italien förvärvades även en portfölj från en av de större
konsumentbankerna i Europa. Detta var den tredje transaktionen där en
och samma bank valde Hoist Kredit. Dessa förvärv både stärker vår
position och breddar vår kompetens och kapacitet utanför
konsumentsegmentet.

I Region Central East har fokus under året varit att optimera
verksamheten. Flertalet förbättringsinitiativ har resulterat i en
bibehållen rörelsemarginal jämfört med samma period föregående år,
trots en lägre förvärvsaktivitet. Under hösten har även ett
servicekontrakt sagts upp och resurser har omallokerats till vår
kärnverksamhet.

Utsikter för 2017

Blickar vi in i nästa år ser vi fortsatt gynnsamma
marknadsförhållanden. Tillväxten drivs av att fler marknader rör sig
mot en högre mognadsgrad, där försäljning av förfallna lån blir en
integrerad del av det finansiella ekosystemet.

Ett fortsatt regulatoriskt tryck och fortsatta lönsamhetsproblem för
banker är också en stark drivkraft för marknadens tillväxt. Genom att
sälja förfallna fordringar kan bankerna minska sina kostnader,
avlasta balansräkningen och inte minst fokusera på sin
kärnverksamhet.

I allt större utsträckning söker våra partners välkända och väl
respekterade köpare som uppfyller alla regulatoriska krav och som har
en dokumenterad historia av att behandla kunderna rättvist och
respektfullt. Med vår status som reglerat kreditmarknadsföretag, våra
höga etiska krav i kundbemötandet, vår starka finansiella ställning
och geografiska närvaro är vi väl positionerade för kommande års
tillväxtmöjligheter.

Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att stärka vår position som en
ledande samarbetspartner till internationella banker och finansiella
institut i Europa. Detta inbegriper att vi aktivt kommer utvärdera
möjligheten att gå in på nya geografiska marknader samt att på ett
disciplinerat sätt fortsätta öka närvaron i andra tillgångsklasser,
såsom säkerställda fordringar och lån till små och medelstora
företag.

Under slutet av 2016 tecknades forward flow-avtal om att förvärva
portföljer under 2017 till ett värde av cirka 800 miljoner kronor.
Detta kombinerat med en stark inledning på 2017 och den goda
marknadstillväxt vi ser framför oss, stärker oss i vår ambition att
nå våra mål.

Jörgen Olsson

VD och Koncernchef

Hoist Finance AB (publ)Hoist Kredit AB (publ)

Hoist Finance AB (publ) ("Bolaget" eller "Moderbolaget") är moderbolag
i Hoist Finance koncernen ("Hoist Finance"). Bolagets helägda
dotterbolag, Hoist Kredit AB (publ) ("Hoist Kredit") är ett reglerat
kreditmarknadsbolag, varför Hoist Finance avger finansiella rapporter
som följer lagen om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag. För att bedöma resultatet för fordringsförvärv och
inkasseringsverksamhet och för att underlätta jämförelser med
branschkonkurrenter, kompletterar Hoist Finance de lagstadgade
finansiella rapporterna med att sammanställa en operativ
resultaträkning. Den operativa resultaträkningen innehåller inga
justeringar eller ändringar jämfört med resultaträkningen i den
lagstadgade finansiella informationen och har upprättats utifrån
samma redovisnings- och värderingsprinciper.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hoist Finance är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 9 februari 2017, kl 08.00 CET.

Michel Jonson, Group Head of IR

Telefon: 46 (0)8 555 177 19

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hoist-kredit/r/bokslutskommunike-2016-hkab,c21...
http://mb.cision.com/Main/12495/2183705/625768.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.