Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

Hoist Kredit: Delårsrapport tredje kvartalet 2017 Hoist Kredit

Fortsatt goda förvärvsvolymer och stark resultatutveckling

Juli - september 2017

· Totala intäkter oförändrade 669 MSEK (667).
· Resultat före skatt ökade med 23 procent till 173 MSEK (140).

Siffror inom parentes avser tredje kvartalet 2016.

Januari - september 2017

· Totala intäkter ökade med 6 procent till 2 077 MSEK (1 959).
· Resultat före skatt ökade med 16 procent till 465 MSEK (400).
· Avkastning på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster1)
uppgick till 21 procent.

· Avkastning på eget kapital uppgick till 18 procent (18).
· Redovisat värde förvärvade fordringsportföljer uppgick till 13
170 MSEK (12 658).

· Total kapitaltäckningsrelation uppgick till 19,43 procent (16,76)
och kärnprimärkapitalrelation till 12,72 procent (12,46).

Siffror inom parentes avser januari-september 2016 för
resultatjämförelser och utgående balans per 31 december 2016 för
balansposter.

Händelser under kvartalet

· Hoist Kredit lanserade sparkonton i euro för privatpersoner i
Tyskland.

· Hoist Kredit återköpte 100 MEUR i senior skuld och emitterade
samtidigt 250 MEUR med längre löptid. Likviddatum för transaktionen
sattes till 4 oktober.

· Hoist Kredit introducerade en självserviceportal för kunder i
Storbritannien.

1) Nyckeltal har justerats för att visa det underliggande resultatet
exkluderat för jämförelsestörande poster som uppkommit i samband med
återköp av efterställd skuld och obligationer under andra kvartalet
2017 uppgående till 63 MSEK inklusive skatteeffekt.

VD ord

Fortsatt goda förvärvsvolymer och stark resultatutveckling

Den löpande verksamheten i Hoist Kredit fortsätter att utvecklas väl,
samtidigt som vi fortsätter att utveckla företaget i enlighet med vår
strategi och vision - att vara en ledande samarbetspartner till
internationella banker och finansiella institut. Under den senaste
12-månadersperioden uppgick portföljtillväxten till 14 procent
samtidigt som vi fortsatte närma oss våra finansiella mål.

Även det tredje kvartalet bidrog med en fortsatt tillväxt i enlighet
med plan.Nettointäkter från förvärvade fordringsportföljer ökade med
5 procent, totala intäkter blev dock oförändrade jämfört med samma
period föregående år, detta beror på lägre serviceintäkter och lägre
resultat från andelar i joint venture, vilket är i linje med det vi
kommunicerade i början av året. Resultatet före skatt ökade med 23
procent jämfört med samma period föregående år, detta trots att
kvartalet belastades av omstruktureringskostnader i Region West och
kostnader för strategiska projekt. Sammantaget uppgick dessa
kostnader till 7 MSEK.

Vi fortsätter att successivt växa i de länder där vi är verksamma, vi
fortsätter att utveckla vår operationella effektivitet och vi
fortsätter att förbättra vår finansieringsstruktur. Sammantaget kan
vi därför uppvisa en stabil trend i form av stark tillväxt, stabila
marginaler och ökad effektivitet kvartal efter kvartal.

Fortsatt arbete med att diversifiera och bredda finansieringen

Under kvartalet fortsatte vårt långsiktiga arbete att bredda och
diversifiera vår finansiering. I Tyskland lanserade vi sparkonton för
privatpersoner, därmed kompletteras inlåningen i svenska kronor med
inlåning i Euro. Efter kvartalet återköptes även 100 MEUR i senior
skuld och samtidigt emitterades 250 MEUR med längre löptid.
Emissionen övertecknades och stängdes med en attraktiv prissättning.
Både lanseringen i Tyskland och emissionen av senior skuld leder till
en bättre valutamatchning mellan vår tillgångs- och skuldsida samt en
förbättrad finansieringsstruktur i relation till våra tillgångar.

Regulatoriska förändringar som ytterligare drivkraft för tillväxt

Under vår kapitalmarknadsdag för drygt ett år sedan presenterade vi
statistik över att endast en tredjedel av förfallna lån i det
europeiska banksystemet avyttras. Trenden har sedan dess rört sig
till vår fördel, där fler och fler banker nu väljer att avyttra
förfallna lån till aktörer som Hoist Kredit - aktörer som är
specialiserade och betydligt mer effektiva i hanteringen av förfallna
lån.

Vi är övertygade om att den utvecklingen kommer att fortsätta. Vid
årsskiftet träder en ny redovisningsstandard för finansiella
instrument i kraft, IFRS 9. Utöver denna finns ett långtgående
förslag från ECB avseende reserveringar för kreditförluster.

Den nya redovisningsstandarden medför ändrade principer för
reserveringar för kreditförluster och nedskrivningar. Förenklat
innebär det att en bank kommer att göra reserveringar för ett
förfallet lån i ett tidigare skede än vad som sker idag. Förslaget
från ECB innebär att en bank måste reservera 100 procent av ett
förfallet lån utan säkerhet inom två år, och lån med säkerhet inom
sju år.

Båda dessa förändringar kommer att öka kapitalbindningen för bankers
förfallna lån men samtidigt underlätta beslutet för banken att sälja
tillgången i ett tidigare skede.

Goda resultat på regional nivå och lansering av självserviceportal i
Storbritannien

På regional nivå uppvisade både Region West och Region Mid ett
förbättrat rörelseresultat (EBIT) och rörelsemarginal jämfört med
samma period föregående år. Utfallet för Region Central East blev
något lägre än föregående år, beroende på en lägre portföljtillväxt
under den senaste 12-månadersperioden samt minskade intäkter från
arvoden och provisioner.

Under kvartalet lanserades en självserviceportal för våra kunder i
Storbritannien. Lanseringen är en del i vår digitala satsning som ska
underlätta våra kunders val av kommunikationsväg. Portalen har redan
visat att den genererar ett betydande värde. Andelen
avbetalningsplaner som upprättats via webben jämfört med via telefon
har ökat snabbt och är för närvarande över 30 procent. Vi ser även
att kunder i en högre utsträckning håller sig till ingångna
avbetalningsplaner tecknade via webben kontra dem som avtalats via
telefon eller brev. Det initiala resultatet är med andra ord väldigt
uppmuntrande och bevisar att våra kunder i allt större utsträckning
vill kommunicera med oss via digitala medier.

Utsikter

Utvecklingen under kvartalet samt årets första nio månader bekräftar
våra tillväxtambitioner och våra ambitiösa och nåbara mål för helåret
och framåt. Vi åtnjuter en stark finansiell ställning som tillsammans
med vår långa erfarenhet som ledande partner till internationella
banker gör oss väl positionerade för att fortsatt tillvarata
marknadens tillväxt.

Jörgen Olsson

VD och Koncernchef

Hoist Finance AB (publ)

Hoist Finance AB (publ) ("Bolaget" eller "Moderbolaget") är moderbolag
i Hoist Finance-koncernen ("Hoist Finance"). Bolagets helägda
dotterbolag, Hoist Kredit AB (publ) ("Hoist Kredit") är ett reglerat
kreditmarknadsbolag, varför Hoist Finance avger finansiella rapporter
som följer lagen om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag. För att bedöma resultatet för fordringsförvärv och
inkasseringsverksamhet och för att underlätta jämförelser med
branschkonkurrenter, kompletterar Hoist Finance de lagstadgade
finansiella rapporterna med att sammanställa en operativ
resultaträkning. I den operativa resultaträkningen har poster
omklassificerats jämfört med den legala resultaträkningen. Värdering
och resultatmätning skiljer sig dock inte åt mellan de två
redovisningarna.

Presentation av delårsrapporten

Jörgen Olsson, CEO och Pontus Sardal, CFO presenterar och kommenterar
rapporten i en telefonkonferens med start 26 oktober kl. 09.30 (CET).
Presentationen sker på engelska via en telefonkonferens och kan även
följas live via https://tv.streamfabriken.com/hoist-finance-q3-2017.
För att delta via telefon, ring SE: +46 85 664 2666 UK: +44 20 3008
98 04 US: +1 855 753 2236

För vidare information vänligen kontakta:

Michel Jonson, Group Head of IR

Telefon: +46 (0)8 555 177 19

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hoist Finance är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 26 oktober 2017, kl 08.00 CET.

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker
och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av
portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att
bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner
vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande
vinner vi våra kunders tillit.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=452256...
http://mb.cision.com/Main/12495/2375898/741838.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.