Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-28

HomeMaid: Bokslutskommuniké Januari-December 2018

Vid extra bolagsstämma i HomeMaid AB (publ) den 21 december 2017
fattades beslut om att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget
Veteranpoolen AB. Utdelning genomfördes i januari 2018. Aktier av
serie B i Veteranpoolen AB (publ) noterades den 30 januari 2018 på
Spotlight. I samband med att utdelningen genomfördes i januari
uppstod en realisationsvinst om 187 Mkr som påverkar koncernens egna
kapital positivt med motsvarande belopp. Realisationsvinsten
redovisas också under övriga intäkter i resultatrapporten.

HomeMaidkoncernens kvarvarande verksamhetsområden är HomeMaid AB och Betjänten AB.

Period 1 januari - 31 december 2018

· Nettoomsättningen uppgår till 232 526 (224 876) kkr motsvarande en tillväxt om 3,4 %.

· Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 14 553 (15 212)
kkr och efter avskrivningar till 11 843 (12 678) kkr.
Rörelsemarginalen uppgår till 5,1 % (5,6 %). Resultatet före skatt
uppgår till 11 625 (12 529) kkr.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av
rörelsekapital uppgår till 9 330 (16 956) kkr.

· Resultat per aktie uppgår till 0,47 (0,50) kr.

· Styrelsen föreslår en utdelning om 40 öre per aktie för HomeMaid
AB.

Period 1 oktober - 31 december 2018

· Nettoomsättningen uppgår till 61 921 (62 868) kkr motsvarande en
tillväxt om -1,5 %.

· Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 1 975 (5 383) kkr
och efter avskrivningar till 1 290 (4 695) kkr. Rörelsemarginalen
uppgår till 2,1 % (7,5 %). Resultatet före skatt uppgår till 1 251 (4
652) kkr.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av
rörelsekapital uppgår till 3 185 (10 310) kkr.

· Resultat per aktie uppgår till 0,05 (0,19) kr.

Väsentliga händelser januari - december 2018

· Samtliga aktier i Veteranpoolen AB (publ) delades ut och aktier av serie B i Veteranpoolen AB (publ) noterades på Spotlight den 30 januari 2018.
· Betjänten AB tecknade under Q3 ett avtal om att sälja verksamheten i Betjänten Flickornas. Butikens omsättning svarar för 1 % av koncernens omsättning. Försäljningen genomfördes som en kontantaffär. Tillträde skedde den 1 oktober 2018.
· Eva-Karin Dahl frånträdde sin roll som VD i oktober 2018. HomeMaids CFO- och personalchef Michaela Maier tillträdde som t.f. VD.
· Betjänten AB sålde verksamheterna Olskroken och Frölunda i december 2018. Butikernas omsättning svarar för 1 % av koncernens omsättning. Försäljningen genomfördes som en kontantaffär. Tillträde skedde den 1 februari 2019.

Väsentliga händelser efter rapporttidens utgång

· Stefan Högkvist tillträdde som ny VD i HomeMaid AB den 1 februari 2019 och t.f. VD Michaela Maier gick tillbaka till sin ordinarie roll som CFO- och personalchef.
· Betjänten AB sålde verksamheten Majorna i januari 2019.

HomeMaid grundandes 1997 och bedriver verksamhet inriktad på
kundanpassade lösningar inom hushållsnära tjänster, omsorg i hemmet och
kontorsservice. Den syftar till att skapa bättre livskvalitet för bolagets
kunder och ge goda arbetstillfällen med bra villkor. HomeMaid AB (publ)
består av HomeMaid AB och Betjänten AB, en tvättverksamhet i Göteborg.
HomeMaid AB (publ) är noterat på Spotlight och har drygt 2 300
aktieägare.

VD ord:

HomeMaid erbjuder hushållsnära tjänster, omsorg i hemmet och
kontorsservice genom kundanpassade lösningar.

Under det första halvåret var tillväxt och lönsamhet god med en sammanlagd tillväxt om 6,0 % och förbättrad lönsamhet jämfört med föregående år.
Sommarens intensiva och långa värmevåg påverkade efterfrågan negativt
men trots det fortsatte både HomeMaid och Betjänten leverera tjänster
med fortsatt stärkt lönsamhet. Utvecklingen fortsatte positivt under
kvartal tre och parallellt arbetade vi vidare med utvecklingsprojekt,
vilka kommer att lanseras under 2019.

Kvartal fyra påverkades dock mycket negativt av december där
"juldagarna mitt i veckan" innebar avbokade uppdrag men bibehållna
lönekostnader.

Koncernens årsresultat har påverkats av engångskostnader för VD byte
samt påbörjad avveckling av dotterbolaget Betjänten.

HomeMaids arbete med att leverera väl genomförda hemservice- och
engångsuppdrag till barnfamiljer, par med utflugna barn, yngre i
början av karriären samt äldre är uppskattat.

Mycket arbete läggs ner på att finna och utbilda personal och att
kvalitetssäkra våra tjänster. HomeMaid består av anställda födda i 68
olika länder; HomeMaid pratar inte integration

utan HomeMaid "gör" integration varje dag. Det är en självklarhet för
oss, en självklarhet för våra kunder och våra ägare.

I oktober såldes den första av dotterbolaget Betjäntens fyra
tvättbutiker i Göteborg. Ytterligare två butiker såldes i december. I
januari 2019 såldes den sista verksamheten. Betjänten kommer att
avvecklas helt under 2019.

Avsikten är att under 2019 kunna fokusera på ett renodlat HomeMaid.

Stefan Högkvist

VD

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Siffrorna nedan redovisas exklusive resultat från värdeöverföring av
Veteranpoolen AB, 186 673 kkr, i

resultaträkningen.

Omsättningen och resultatet

Januari - december 2018

Nettoomsättningen uppgår till 232 526 (224 876) kkr vilket innebär en
tillväxt om 3,4 %.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 14 553 (15
212) kkr och efter avskrivningar till 11 843 (12 678) kkr.
Rörelsemarginalen uppgår till 5,1 % (5,6 %). Koncernens resultat före
skatt uppgår till 11 625 (12 529) kkr.

Oktober - december 2018

Nettoomsättningen uppgår till 61 921 (62 868) kkr vilket innebär en
tillväxt om -1,5 %.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 1 975 (5 383) kkr och efter avskrivningar till 1 290 (4 695) kkr. Rörelsemarginalen uppgår till 2,1% (7,5 %). Koncernens resultat före skatt uppgår till 1 251 (4 652) kkr.

Kassaflödet

Januari - december 2018

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 9 330 (16 956) kkr.

Oktober - december 2018

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring
av rörelsekapital uppgår till 3 185 (10 310) kkr.

Likviditeten och balansräkningen

Koncernens likvida medel uppgår per 2018-12-31 till 16 021 (19 785)
kkr.

Koncernens egna kapital uppgår per 2018-12-31 till 25 224 (-161 393*)
kkr. Soliditeten i koncernen uppgår till 28,2 % (-94,1 %*). HomeMaids
räntebärande nettokassa uppgår till 7 989 (15 759) kkr. Koncernen har
långfristiga skulder avseende finansiell leasing av produktionsbilar.
Koncernen har även lån från kreditinstitut med anledning av
genomförda förvärv.

* Vid redovisningen av utdelningen av aktierna i Veteranpoolen har
IFRIC 17 tillämpats vilket bland annat innebär att det verkliga
värdet på de aktier i Veteranpoolen som delats ut redovisas som skuld
och utdelning i koncernredovisningen. I moderbolaget redovisades
utdelningen till bolagets anskaffningsvärde för aktierna. I samband
med att utdelningen skedde i januari 2018 uppstod en
realisationsvinst som redovisats i koncernen motsvarande skillnaden
mellan det verkliga värdet och det koncernmässiga värdet på
Veteranpoolen. Realisationsvinsten som uppgick till 187 Mkr påverkade
eget kapital positivt med motsvarande belopp.

Väsentliga händelser

Veteranpoolen

Samtliga aktier i Veteranpoolen AB (publ) delades ut och aktier av
serie B i Veteranpoolen AB (publ) noterades på Spotlight den 30
januari 2018.

Årsstämma i HomeMaid AB

Årsstämma hölls den 22 maj på HomeMaids kontor i Halmstad enligt
offentliggjord kallelse. Vid stämman var 3 167 726 aktier (2 250 000
av aktieslag A och 917 726 aktieslag B) av totalt 18 241 474 aktier
representerade vilket motsvarar 44,7 % av rösterna. Följande
beslutades:

- Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

- Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande att utdela 10 033 kkr motsvarande en utdelning om 0,55 kr per aktie.

- För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer:

Mats Claesson (omval), Patrik Torkelson (omval), Fredrik Grevelius
(omval), Eva-Karin Dahl (omval) och Andreas Gindin (nyval). Ingrid
Nordlund hade avböjt omval.Vid efterföljande konstituerande
styrelsemöte utsågs Eva-Karin Dahl till VD och Mats Claesson till
styrelsens ordförande.

- Stämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Övrigt
Eva-Karin Dahl frånträdde sin roll som VD i oktober. HomeMaids CFO-
och personalchef Michaela Maier tillträdde som t.f. VD.

Betjänten
Betjänten AB tecknade Q3 ett avtal om att sälja verksamheten i
Betjänten Flickornas. Butikens omsättning svarar för 1 % av
koncernens omsättning. Försäljningen genomfördes som en kontantaffär.
Tilllträde skedde den 1 oktober 2018.

Betjänten AB sålde verksamheterna Olskroken och Frölunda i december
2018. Butikernas omsättning svarar för 1 % av koncernens omsättning.
Försäljningen genomfördes som en kontantaffär. Tillträde skedde den 1
februari 2019.

Dessa verksamheter har inte separerats ut i de finanaiella rapporterna
såsom verksamhet under avyttring då de ej utgör en väsentlig del av
verksamheten.

Väsentliga händelser efter rapporttidens utgång

Stefan Högkvist tillträdde som ny VD i HomeMaid AB den 1 februari 2019
och t.f. VD Michaela Maier gick tillbaka till sin ordinarie roll som
CFO- och personalchef.

Betjänten AB sålde verksamheten Majorna i januari 2019.

Moderbolaget under rapportperioden

Januari - december 2018

Nettoomsättningen uppgår till 227 104 (218 768) kkr. Bolaget redovisar
ett resultat efter finansiella poster om 10 115 (13 748) kkr.

Moderbolagets likvida medel uppgår per den 2018-12-31 till 15 781 (19
451) kkr.

Oktober - december 2018

Nettoomsättningen uppgår till 60 788 (61 289) kkr. Bolaget redovisar
ett resultat efter finansiella poster om 432 (5 864) kkr.

Framtida utveckling

HomeMaids ambition är fortsatt att uppnå en stark tillväxt inom
området RUT genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. På
en starkt konkurrensutsatt marknad blir varumärke och image allt
viktigare. Marknadsinsatser och kommunikation är därför av stor vikt.

Lika grundläggande är att vara en god arbetsgivare som tillämpar
kollektivavtalsenliga villkor och att leverera service med kvalitet.
Detta ger konkurrensfördelar vid rekrytering av personal,
införsäljning...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.