Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-28

HomeMaid: Bokslutskommuniké Januari - december 2019

HomeMaids styrelse har beslutat att bolaget och koncernen ska börja
tillämpa BFNAR 2012:1 (K3) från och med den 1 januari 2019.

Beloppen som redovisas i resultaträkningen avseende 2018, förutom det
första kvartalet, är exklusive det tidigare dotterbolaget
Veteranpoolen AB. Det tidigare dotterbolagets aktier har delats ut
och för att ge en rättvisande bild över koncernens utveckling används
jämförelsesiffror rensade för Veteranpoolen AB i nedanstående
punkter. Se vidare efterföljande proformaredovisning.

Period 1 januari - 31 december 2019

Siffrorna nedan i resultaträkningen redovisas exklusive resultat från
värdeöverföring av Veteranpoolen AB, 186 673 kkr.

· Nettoomsättningen uppgår till 245 097 (232 526) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %.

· Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 12 157 (14 553)
kkr. Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgår till 5,0 % (6,3 %).
Resultatet före skatt uppgår till -764 (9 825) kkr.

· Nedskrivning av goodwill i koncernen har skett om 6 918 kkr i Q2.
Nedskrivningen är hänförlig till tidigare oavskriven goodwill för
åren 2004-2009.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av
rörelsekapital uppgår till 6 175 (9 330) kkr.

· Resultat per aktie uppgår till -0,18 (0,39) kr.

· Styrelsen föreslår en utdelning om 30 öre per aktie för HomeMaid
AB.

Period 1 oktober - 31 december 2019

· Nettoomsättningen uppgår till 67 003 (61 921) kkr motsvarande en
tillväxt om 8,2 %.

· Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 3 315 (1 975)
kkr. Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgår till 4,9 % (3,2 %).
Resultatet före skatt uppgår till 1 622 (801) kkr.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av
rörelsekapital uppgår till 5 757 (3 185) kkr.

· Resultat per aktie uppgår till 0,10 (0,03) kr.

Väsentliga händelser januari - december 2019

· Stefan Högkvist tillträdde som VD i HomeMaid AB den 1 februari
2019 och t.f. VD Michaela Maier gick tillbaka till sin ordinarie roll
som CFO och personalchef.

· Dotterbolaget Betjänten AB:s sista butik, Majorna, såldes i
januari 2019. Det finns ingen verksamhet kvar i Betjänten efter 1
februari 2019.

· HomeMaid förvärvade i mars samtliga aktier i Team UNIQ AB .
Verksamheten har en årsomsättning på ca 6 miljoner kronor, drygt 250
kunder och 20 anställda. Förvärvet genomfördes som en kontantaffär
med tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskillingen reglerades under
2019. Förvärvet finansierades genom interna medel.

· Årsstämma hölls den 22 maj 2019 i Halmstad.
· Nedskrivning av goodwill i koncernen har skett om 6 918 kkr till
följd av byte från IFRS till K3. Nedskrivningen är hänförlig till
tidigare oavskriven goodwill för åren 2004-2009.

· HomeMaid förvärvade i september rörelsen i Ofelia's Städservice
AB. Verksamheten har en årsomsättning på ca 3 miljoner kronor och
drygt 120 kunder. Förvärvet genomfördes som en kontantaffär med
tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskillingen regleras under 2020.
Förvärvet finansierades genom interna medel.

· Nytt affärssystem implementerades i september.
HomeMaid grundandes 1997 och bedriver verksamhet inriktad på
kundanpassade

lösningar inom hushållsnära tjänster, omsorg i hemmet och
kontorsservice.

Verksamheten syftar till att skapa bättre livskvalitet för bolagets
kunder och

ge goda arbetstillfällen med bra villkor. HomeMaid AB (publ) är
noterat på

Spotlight och har drygt 2 300 aktieägare.
VD ord:

I början av året initierades ett utvecklingsarbete som ska ta HomeMaid
till nästa nivå. Detta har inneburit både förändringar och
investeringar för bolaget. Exempel på detta är att verksamheten i
Betjänten har avvecklats, VD byte har skett och affärssystem har
bytts ut.

Resultatet första halvan av året har varit svagt medan andra halvan
har sett betydligt bättre ut. I takt med att förändringsinitiativ
genomförts har resultatet förbättrats.

I september implementerades ett nytt affärssystem vilket möjliggör
ytterligare utveckling för bolaget. Under 2020 kommer flera nyheter
implementeras som ger ökat värde för både kunder och personal.

I kvartal 4 överträffar resultatet väsentligt motsvarande period 2018.
En stor del av förbättringen kommer av att verksamheten planerats
bättre i den utmanande julperioden.

Omsättningen i Q4 för koncernen var 67 MSEK vilket är en ökning med
8,2% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före avskrivningar
var 3,3 MSEK (2,0 MSEK).

Ackumulerat betyder detta att omsättningen i koncernen är 245 MSEK
vilket är en ökning med 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar
var 12,2 MSEK (14,6 MSEK).

Stefan Högkvist

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Beloppen som redovisas i resultaträkningen avseende 2018 är exklusive
det tidigare dotterbolaget Veteranpoolen AB. Det tidigare
dotterbolagets aktier har delats ut och för att ge en rättvisande
bild över koncernens utveckling används jämförelsesiffror rensade för
Veteranpoolen AB. Se vidare efterföljande proformaredovisning.

Omsättningen och resultatet

Januari - December 2019

Nettoomsättningen uppgår till 245 097 (232 526) kkr vilket innebär en
tillväxt om 5,4 %.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 12 157 (14
553) kkr. Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgår till 5,0 % (6,3
%). Koncernens resultat före skatt uppgår till -764 (9 825) kkr.
Nedskrivning av goodwill har skett om 6 918 kkr.

Oktober - December 2019

Nettoomsättningen uppgår till 67 003 (61 921) kkr vilket innebär en
tillväxt om 8,2 %.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 3 315 (1
975) kkr. Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgår till 4,9 %
(3,2%). Koncernens resultat före skatt uppgår till 1 622 (801) kkr.

Kassaflödet

Januari - December 2019

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 6 175 (9 330) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 10 035 (6 112) kkr.

Oktober - December 2019

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 5 757 (3 185) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 5 856 (286) kkr.

Likviditeten och balansräkningen

Koncernens likvida medel uppgår per 2019-12-31 till 10 095 (16 021)
kkr.

Koncernens egna kapital uppgår per 2019-12-31 till 13 316 (23 821)
kkr. Soliditeten i koncernen uppgår till 17,4 % (27,2 %). Koncernen
har långfristiga skulder avseende finansiell leasing av
produktionsbilar. Koncernen har även lån från kreditinstitut med
anledning av genomförda förvärv.

Väsentliga händelser

VD

Stefan Högkvist tillträdde som VD i HomeMaid AB den 1 februari 2019
och t.f. VD Michaela Maier gick tillbaka till sin ordinarie roll som
CFO och personalchef.

Betjänten

Den sista verksamheten i Betjänten AB, Majorna, såldes i januari 2019.
Det finns ingen verksamhet kvar i Betjänten efter 1 februari 2019.

Förvärv

HomeMaid förvärvade i mars samtliga aktier i Team UNIQ AB .
Verksamheten har en årsomsättning på ca 6 miljoner kronor, drygt 250
kunder och 20 anställda. Förvärvet genomfördes som en kontantaffär
med tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskillingen reglerades under
2019. Förvärvet finansierades genom interna medel.

HomeMaid förvärvade i september rörelsen i Ofelia's Städservice AB.
Verksamheten har en årsomsättning på ca 3 miljoner kronor och drygt
120 kunder. Förvärvet genomfördes som en kontantaffär med
tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskillingen regleras under 2020.
Förvärvet finansierades genom interna medel.

Årsstämma i HomeMaid AB
Årsstämma hölls den 22 maj på HomeMaids kontor i Halmstad enligt
offentliggjord kallelse. Vid stämman var 3 292 699 aktier (2 250 000
av aktieslag A och 1 042 699 av aktieslag B) av totalt 18 241 474
aktier representerade vilket motsvarar 45,1 % av rösterna. Följande
beslutades:

· Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.
Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

· Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande att utdela 7 297 kkr motsvarande en utdelning om 0,40 kr per aktie.
· För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer:

Mats Claesson (omval), Patrik Torkelson (omval), Fredrik Grevelius
(omval) och Andreas Gindin (omval). Eva-Karin Dahl hade avböjt omval.
Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Stefan Högkvist
till VD och Mats Claesson till styrelsens ordförande.

· Stämman fastställde styrelsens förslag om emission av
teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av
teckningsoptioner.

· Stämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Teckningsoptioner

Vid årsstämma 2019 beslutades att införa ett incitamentsprogram för
ledande befattningshavare och andra anställda (LTIP 2019). Programmet
omfattar högst 900 000 teckningsoptioner och riktades, med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, till det helägda dotterbolaget
HomeMaid Halmstad AB, org. nr 559193-0713, ("Dotterbolaget") för
vidare överlåtelse till ledande befattningshavare och andra anställda
i HomeMaid AB.

Vid extra bolagsstämma i Dotterbolaget den 2019-06-14 beslutades att
överlåta 734 000 teckningsoptioner till de deltagare som hade
inkommit med en anmälan. 166 000 teckningsoptioner kvarstår i
Dotterbolaget för att erbjudas kommande, nya medarbetare i
HomeMaid-koncernen. Teckningsoptionerna överläts till ett pris om
0,13 kronor per teckningsoption, vilket motsvarade marknadsvärdet vid
tilldelning enligt en oberoende värdering genomförd av BDO i enlighet
med Black & Scholes-modellen. Varje teckningsoption ger rätt till
nyteckning av en aktie av serie B i HomeMaid AB (publ) till en
teckningskurs om 9,50 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd
av teckningsoptionerna kan ske (i) under en period om 14
kalenderdagar från och med dagen efter att bolagets bokslutskommuniké
för räkenskapsåret 2022 har offentliggjorts, dock med start senast
från och med den 15 mars 2023, och (ii) under en period om 14
kalenderdagar från och med dagen efter

att bolagets rapport för det första kvartalet 2023...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.