Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

HomeMaid: Delårsrapport Januari-mars 2016

Period 1 januari - 31 mars 2016

· Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en
tillväxt om 5,4 %.

· Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339 (4 365) kkr
och efter avskrivningar till 1 209 (3 343). Resultatet före skatt
uppgår till 1 162 (3 246) kkr.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av
rörelsekapital uppgår till -1 759 (3 701) kkr.

· Resultat per aktie uppgår till 0,04 (0,13) kr.

Väsentliga händelser januari - mars 2016

Årsstämma i HomeMaid AB (publ) kommer att hållas den 19 maj i Halmstad. Förslag till utdelning är 1 krona per aktie.

Nya Veteranpoolen - kontor etablerades i Örebro, Sundsvall och Hudiksvall.

VD ord:

För HomeMaid har första kvartalet präglats av de tidiga och förväntade
effekterna av de justerade ROT-och RUT-avdragen samt en tidig påsk
vilket påverkat omsättningen negativt.

Marknaden och kunderna behöver tid att förstå och planera efter de nya
förutsättningarna och vi har försökt hjälpa till genom att via
kommunikation förtydliga och omsätta de nya reglerna i praktiska
exempel för våra kunder.

Påsk inföll i mars i år vilket innebar avbokningar. Några av HomeMaids
regioner hade både sportlov och påsk i samma månad och det har
resulterat i mer omfattande avbokningar. Dessa hemservicetillfällen
kommer dock att kunna återtas senare under året. Engångskostnader för
avslutande av personal påverkade kvartalets resultat negativt.
Satsningarna på IT och digitala medier fortsätter som planerat och
med oförminskad kraft.

Veteranpoolen har haft fortsatt tillväxt under första kvartalet 2016.
Fler och fler kunder väljer att använda Veteranpoolen som en extra
resurs och hjälp vid tillfälliga behovstoppar. Perioden har präglats
av satsningar på marknadsföring och nyetableringar. Satsningar
tillsammans med ökade socialavgifter för äldre har gjort att
periodens resultat är något sämre än motsvarande period föregående
år. Nya Veteranpoolen - kontor etablerades i Örebro, Sundsvall och
Hudiksvall under perioden.

Miljöundersökningen inom dotterbolaget Betjänten AB har fortsatt under
kvartalet om än i begränsad omfattning.

Eva-Karin Dahl

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Omsättningen och resultatet

Januari - Mars 2016

Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr vilket innebär en
tillväxt om 5,4 %.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 2 339 (4
365) kkr och efter avskrivningar till 1 209 (3 343) kkr.
Rörelsemarginalen uppgår till 1,7 % (4,9 %). Koncernens resultat före
skatt uppgår till 1 162 (3 246) kkr.

Kassaflödet och investeringarna

Januari - Mars 2016

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till -1 759
(3 701) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital uppgår till 343 (3 648) kkr.

Likviditeten och balansräkningen

Koncernens likvida medel uppgår per 2016-03-31 till 31 164 (22 553)
kkr.

Koncernens egna kapital uppgår per 2016-03-31 till 65 499 (58 689)
kkr. Soliditeten i koncernen uppgår till 48 % (45 %). HomeMaids
räntebärande nettokassa uppgår till 23 855 (8 537) kkr. Koncernen har
långfristiga skulder avseende finansiell leasing av produktionsbilar.
Koncernen har även lån från kreditinstitut med anledning av genomfört
förvärv.

Väsentliga händelser

Betjänten AB

Miljöundersökningen har fortsatt under kvartalet om än i mer begränsad
omfattning

Årsstämma i HomeMaid AB

Årsstämma i HomeMaid AB (publ) kommer att hållas den 19 maj på
HomeMaids kontor i Halmstad enligt separat kallelse.
Nomineringskommittén föreslår följande styrelsesammansättning:

Mats Claesson (omval), Patrik Torkelson (omval), Ingrid Nordlund
(nyval), Fredrik Grevelius (omval), Eva-Karin Dahl (omval). Paul
Rönnberg har avböjt omval.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen förslår en utdelning om 1 krona per aktie.

Etableringar

Nya Veteranpoolen - kontor etablerades i Örebro, Sundsvall och
Hudiksvall under perioden.

Moderbolaget under rapportperioden

Januari - Mars 2016

Nettoomsättningen uppgår till 47 507 (47 966) kkr. Bolaget redovisar
ett resultat före skatt om 1 665 (2 513) kkr.

Moderbolagets likvida medel uppgår per den 2016-03-31 till 16 762 (10
364) kkr.

Framtida utveckling

HomeMaids ambition är fortsatt att uppnå en stark tillväxt inom
området ROT och RUT. I en kraftigt ökande konkurrenssituation blir
marknadsinsatser, kommunikation och god kvalitet i både service och
anställningsförhållanden av stor vikt.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella
risker beskrivs i årsredovisningen

för år 2015. De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till
politiska beslut, konjunkturen, miljö, medarbetare, förvärv och
kunder. Inga händelser av betydelse har inträffat under perioden som
väsentligen förändrar beskrivningen av bolagets risker och
hanteringen av dessa.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34
Delårsrapportering förutom i segmentsredovisning och enligt Rådet för
finansiell rapportering RFR 1 samt vad gäller moderbolaget, RFR 2.
Samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och
beräkningsmetoder tillämpas som i senaste årsredovisningen. Inga nya
standarder har trätt i kraft som påverkar HomeMaids ställning eller
resultat.

Granskning

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Årsstämma

Årsstämman i HomeMaid AB (publ) kommer att hållas i Halmstad den 19
maj. Årsredovisningen finns tillgänglig via bolagets hemsida den 3
maj samt skickas till de aktieägare som så önskar.

Kommande finansiell information

Halvårsrapport 2016-08-31

Delårsrapport för kvartal 3 2016-11-11

Halmstad 2016-05-13

Eva-Karin Dahl
VD

Paul Rönnberg
Ledamot

Fredrik Grevelius
Ledamot

Paul Rönnberg
Ledamot

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/homemaid/r/delarsrapport-januari-mars-2016,c20...
http://mb.cision.com/Main/12452/2008070/515079.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.