Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-11

HomeMaid: Delårsrapport Januari - september 2016

Period 1 juli - 30 september 2016

· Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en
tillväxt om 9,3 %.

· Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 11 485 (11 142)
kkr och efter avskrivningar till 10 346 (10 090) kkr.
Rörelsemarginalen uppgår till 11,4 % (12,1 %). Resultatet före skatt
uppgår till 10 334 (10 029) kkr.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av
rörelsekapital uppgår till 3 659 (7 238) kkr.

· Resultat per aktie uppgår till 0,43 (0,42) kr.

Period 1 januari - 30 september 2016

· Nettoomsättningen uppgår till 264 131 (242 497) kkr motsvarande en tillväxt om 8,9 %.

· Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 24 263 (24 450)
kkr och efter avskrivningar till 20 876 (21 337) kkr.
Rörelsemarginalen uppgår till 7,9 % (8,8 %). Resultatet före skatt
uppgår till 20 748 (21 106) kkr.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av
rörelsekapital uppgår till 12 580 (18 626) kkr.

· Resultat per aktie uppgår till 0,86 (0,89) kr.

Väsentliga händelser juli - september 2016

· Under det tredje kvartalet öppnade Veteranpoolen nya kontor i Umeå
och Östersund.

VD ord:

Det tredje kvartalet 2016 har varit framgångsrikt för koncernen med
god tillväxt och lönsamhet.

Trots det ändrade regelverket för RUT- och ROT- avdragen, som lett
till att hemservicebranschen ej haft tillväxt, ökade HomeMaid
omsättningen under tredje kvartalet jämfört med föregående år.
Lönsamheten var god. HomeMaid satsar framåt genom att vidareutveckla
sina tjänster inom ramen för hemservice.

Veteranpoolen har haft tillväxt och positiv resultatutveckling under
det tredje kvartalet 2016. Fler och fler företagskunder väljer att
använda Veteranpoolen som en extra resurs och hjälp vid tillfälliga
behovstoppar. Samtidigt som bemanningsaffären mot företag utvecklas
positivt växer även företagets tjänster mot privatkunder.
Veteranpoolen växer sig starkare och starkare inom framförallt
trädgårds- och hantverkskategorierna. Satsningar på nyetableringar
och expansion av verksamheten går enligt plan. Under det tredje
kvartalet öppnade Veteranpoolen nya kontor i Umeå och Östersund.

Miljöundersökningen inom dotterbolaget Betjänten fortsätter under
hösten.

Eva-Karin Dahl

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Omsättningen och resultatet

Juli - september 2016

Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr vilket innebär en
tillväxt om 9,3 %.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 11 485 (11
142) kkr och efter avskrivningar till 10 346 (10 090) kkr.
Rörelsemarginalen uppgår till 11,4 % (12,1 %). Koncernens resultat
före skatt uppgår till 10 334 (10 029) kkr.

Januari - september 2016

Nettoomsättningen uppgår till 264 131 (242 497) kkr vilket innebär en
tillväxt om 8,9 %.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 24 263 (24
450) kkr och efter avskrivningar till 20 876 (21 337) kkr.
Rörelsemarginalen uppgår till 7,9 % (8,8 %). Koncernens resultat före
skatt uppgår till 20 748 (21 106) kkr.

Kassaflödet

Juli - september 2016

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring
av rörelsekapital uppgår till 3 659 (7 238) kkr. Kassaflödet från
den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår
till 9 795 (9 749) kkr.

Januari - september 2016

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring
av rörelsekapital uppgår till 12 580 (18 626) kkr. Kassaflödet från
den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår
till 18 590 (20 499) kkr.

Likviditeten och balansräkningen

Koncernens likvida medel uppgår per 2016-09-30 till 23 981 (22 799)
kkr.

Koncernens egna kapital uppgår per 2016-09-30 till 62 263 (61 656)
kkr. Soliditeten i koncernen uppgår till 44,1 % (44,5 %). HomeMaids
räntebärande nettokassa uppgår till 18 382 (12 280) kkr. Koncernen
har långfristiga skulder avseende finansiell leasing av
produktionsbilar. Koncernen har även lån från kreditinstitut med
anledning av genomfört förvärv.

Väsentliga händelser

Betjänten AB

Miljöundersökningen har fortsatt under tredje kvartalet om än i mer
begränsad omfattning.

Årsstämma

Årsstämma hölls den 19 maj på HomeMaids kontor i Halmstad enligt offentliggjord kallelse. Vid stämman var 2 610 037 aktier (2 250 000 av aktieslag A och 360 037 av aktieslag B) av totalt 18 241 474 aktier representerade vilket motsvarar 42,6 % av rösterna. Följande beslutades:

- Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

- Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande att utdela 18 241 kkr motsvarande en utdelning om 1,00 kr per aktie.

- För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer:

Mats Claesson (omval), Patrik Torkelson (omval), Fredrik Grevelius (omval), Eva-Karin Dahl (omval) och Ingrid Nordlund (nyval). Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Eva-Karin Dahl till VD och Mats Claesson till styrelsens ordförande.

- Stämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att fatta beslut om nyemission av högst 600 000 aktier av aktieslag B med eller utan aktieägarnas företrädesrätt.

- Stämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att fatta beslut om emission av teckningsoptioner av högst 600 000 aktier av aktieslag B med eller utan aktieägarnas företrädesrätt.

- Stämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Moderbolaget under rapportperioden

Juli - september 2016

Nettoomsättningen uppgår till 45 563 (43 918) kkr. Bolaget redovisar
ett resultat före skatt om 4 461 (4 368) kkr.

Moderbolagets likvida medel uppgår per den 2016-09-30 till 5 725 (4
377) kkr.

Januari - september 2016

Nettoomsättningen uppgår till 145 191 (142 486) kkr. Bolaget redovisar
ett resultat före skatt om 9 524 (9 937) kkr.

Framtida utveckling

HomeMaids ambition är fortsatt att uppnå en stark tillväxt inom
områdena RUT och ROT. På en starkt konkurrensutsatt marknad blir
varumärke och image allt viktigare. Marknadsinsatser och
kommunikation är därför av stor vikt.

Lika grundläggande är att vara en god arbetsgivare som tillämpar
kollektivavtalsenliga villkor och att leverera service med kvalitet.
Detta ger konkurrensfördelar vid rekrytering av personal,
införsäljning och under uppdragens genomförande.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella
risker beskrivs i årsredovisningen

för år 2015. De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till
politiska beslut, konjunkturen, miljö, medarbetare, förvärv och
kunder. Inga händelser av betydelse har inträffat under perioden som
väsentligen förändrar beskrivningen av bolagets risker och
hanteringen av dessa.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34
Delårsrapportering förutom i segmentsredovisning och enligt Rådet för
finansiell rapportering RFR 1 samt vad gäller moderbolaget, RFR 2.
Samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och
beräkningsmetoder tillämpas som i senaste årsredovisningen. Inga nya
standarder har trätt i kraft som påverkar HomeMaids ställning eller
resultat.

Granskning

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande finansiell information

Bokslutskommuniké 2017-02-28

Halmstad 2016-11-11

Mats Claesson Eva-Karin Dahl Ingrid Nordlund

Styrelseordförande VD och ledamot Ledamot

Fredrik Grevelius Patrik Torkelson

Ledamot Ledamot

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/homemaid/r/delarsrapport-januari---september-2...
http://mb.cision.com/Main/12452/2120515/588278.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.