Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

HomeMaid: Delårsrapport Januari - september 2019

HomeMaids styrelse har beslutat att bolaget och koncernen ska börja
tillämpa BFNAR 2012:1 (K3) från och med den 1 januari 2019.

Beloppen som redovisas i resultaträkningen avseende 2018, förutom det
första kvartalet, är exklusive det tidigare dotterbolaget
Veteranpoolen AB. Det tidigare dotterbolagets aktier har delats ut
och för att ge en rättvisande bild över koncernens utveckling används
jämförelsesiffror rensade för Veteranpoolen AB i nedanstående
punkter. Se vidare efterföljande proformaredovisning.

Period 1 juli - 30 september 2019

· Nettoomsättningen uppgår till 56 998 (53 488) kkr motsvarande en
tillväxt om 6,6 %.

· Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 5 610 (5 292) kkr. Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgår till 9,6 % (9,6 %). Resultatet före skatt uppgår till 3 854 (4 124) kkr. Avskrivningstakten på goodwill har ändrats vilket innebär en ökad nettokostnad om ca 290 kkr.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av
rörelsekapital uppgår till 934 (- 1 200) kkr.

· Resultat per aktie uppgår till 0,16 (0,17) kr.

Period 1 januari - 30 september 2019

Siffrorna nedan i resultaträkningen redovisas exklusive resultat från
värdeöverföring av Veteranpoolen AB, 186 673 kkr.

· Nettoomsättningen uppgår till 178 094 (170 605) kkr motsvarande en tillväxt om 4,4 %.

· Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 8 843 (12 578) kkr. Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgår till 4,8 % (7,2 %). Resultatet före skatt uppgår till -2 385 (9 024) kkr.

· Nedskrivning av goodwill i koncernen har skett om 6 918 kkr i Q2.
Nedskrivningen är hänförlig till tidigare oavskriven goodwill för
åren 2004-2009.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av
rörelsekapital uppgår till 418 (6 140) kkr.

· Resultat per aktie uppgår till -0,28 (0,36) kr.

Väsentliga händelser juli - september 2019

· HomeMaid förvärvade i september rörelsen i Ofelia's Städservice
AB. Verksamheten har en årsomsättning på ca 3 miljoner kronor och
drygt 120 kunder. Förvärvet genomfördes som en kontantaffär med
tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskillingen regleras under 2020.
Förvärvet finansierades genom interna medel.

· Nytt affärssystem implementerades i september.
HomeMaid grundandes 1997 och bedriver verksamhet inriktad på
kundanpassade

lösningar inom hushållsnära tjänster, omsorg i hemmet och
kontorsservice.

Verksamheten syftar till att skapa bättre livskvalitet för bolagets
kunder

och ge goda arbetstillfällen med bra villkor. HomeMaid AB (publ) är
noterat

på Spotlight och har drygt 2 300 aktieägare.
VD ord:

Det tredje kvartalet har inneburit fortsatt förändringarbete, förvärv
av Ofelia`s Städservice AB samt implementering av nytt affärssystem.

Förändringsarbetet går enligt plan. Arbetet medför investeringar för
att nå ökad effektivisering och förbättrad tillväxt. Vi ser redan i
Q3 prov på bättre tillväxt och trots ökade kostnader nås ett resultat
på samma nivå som föregående år.

Ofelia`s Städservice AB förvärvades och införlivades i HomeMaid 1
september. Förvärvet stärker vår redan stabila närvaro i Mälardalen.

Implementation av ett nytt affärssystem driver regelmässigt ökade
kostnader initialt och för oss har det även påverkat marginalen
negativt. Detta är dock kortsiktigt och övergripande har
implementationen gått bra.

Omsättningen i Q3 för koncernen var 57 MSEK vilket är en ökning med
6,6% jämfört med föregående år.

Ackumulerat betyder detta att omsättningen i koncernen är 178,1 MSEK
vilket är en ökning med 4,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar
var 8,8 MSEK (12,6 MSEK).

Stefan Högkvist

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Beloppen som redovisas i resultaträkningen avseende 2018 är exklusive
det tidigare dotterbolaget Veteranpoolen AB. Det tidigare
dotterbolagets aktier har delats ut och för att ge en rättvisande
bild över koncernens utveckling används jämförelsesiffror rensade för
Veteranpoolen AB. Se vidare efterföljande proformaredovisning.

Omsättningen och resultatet

Juli - September 2019

Nettoomsättningen uppgår till 56 998 (53 488) kkr vilket innebär en
tillväxt om 6,6 %.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 5 610 (5
292) kkr. Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgår till 9,6 % (9,6
%). Koncernens resultat före skatt uppgår till 3 854 (4 124) kkr.

Januari - September 2019

Nettoomsättningen uppgår till 178 094 (170 605) kkr vilket innebär en
tillväxt om 4,4 %.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 8 843 (12
578). Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgår till 4,8 % (7,2 %).
Koncernens resultat före skatt uppgår till -2 385 (9 024) kkr.
Nedskrivning av goodwill har skett om 6 918 kkr.

Kassaflödet

Juli- September 2019

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 934 (-1 200) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 3 763 (3 462) kkr.

Januari - September 2019

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring
av rörelsekapital uppgår till 418 (6 140) kkr. Kassaflödet från den
löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 4
179 (5 821) kkr.

Likviditeten och balansräkningen

Koncernens likvida medel uppgår per 2019-09-30 till 5 015 (14 051)
kkr.

Koncernens egna kapital uppgår per 2019-09-30 till 11 532 (23 300)
kkr. Soliditeten i koncernen uppgår till 15,8 % (27,6 %). Koncernen
har långfristiga skulder avseende finansiell leasing av
produktionsbilar. Koncernen har även lån från kreditinstitut med
anledning av genomförda förvärv.

Väsentliga händelser

Förvärv

HomeMaid förvärvade i september rörelsen i Ofelia's Städservice AB.
Verksamheten har en årsomsättning på ca 3 miljoner kronor och drygt
120 kunder. Förvärvet genomfördes som en kontantaffär med
tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskillingen regleras under 2020.
Förvärvet finansierades genom interna medel.

Årsstämma i HomeMaid AB

Årsstämma hölls den 22 maj på HomeMaids kontor i Halmstad enligt
offentliggjord kallelse. Vid stämman var 3 292 699 aktier (2 250 000
av aktieslag A och 1 042 699 av aktieslag B) av totalt 18 241 474
aktier representerade vilket motsvarar 45,1 % av rösterna. Följande
beslutades:

- Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

- Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande att utdela 7 297 kkr motsvarande en utdelning om 0,40 kr per aktie.

- För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer:

Mats Claesson (omval), Patrik Torkelson (omval), Fredrik Grevelius
(omval) och Andreas Gindin (omval). Eva-Karin Dahl hade avböjt omval.
Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Stefan Högkvist
till VD och Mats Claesson till styrelsens ordförande.

- Stämman fastställde styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

- Stämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Teckningsoptioner

Vid årsstämma 2019 beslutades att införa ett incitamentsprogram för
ledande befattningshavare och andra anställda (LTIP 2019). Programmet
omfattar högst 900 000 teckningsoptioner och riktades, med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, till det helägda dotterbolaget
HomeMaid Halmstad AB, org. nr 559193-0713, ("Dotterbolaget") för
vidare överlåtelse till ledande befattningshavare och andra anställda
i HomeMaid AB.

Vid extra bolagsstämma i Dotterbolaget den 2019-06-14 beslutades att
överlåta 734 000 teckningsoptioner till de deltagare som hade
inkommit med en anmälan. 166 000 teckningsoptioner kvarstår i
Dotterbolaget för att erbjudas kommande, nya medarbetare i
HomeMaid-koncernen. Teckningsoptionerna överläts till ett pris om
0,13 kronor per teckningsoption, vilket motsvarade marknadsvärdet vid
tilldelning enligt en oberoende värdering genomförd av BDO i enlighet
med Black & Scholes-modellen. Varje teckningsoption ger rätt till
nyteckning av en aktie av serie B i HomeMaid AB (publ) till en
teckningskurs om 9,50 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd
av teckningsoptionerna kan ske (i) under en period om 14
kalenderdagar från och med dagen efter att bolagets bokslutskommuniké
för räkenskapsåret 2022 har offentliggjorts, dock med start senast
från och med den 15 mars 2023, och (ii) under en period om 14
kalenderdagar från och med dagen efter att bolagets rapport för det
första kvartalet 2023 har offentliggjorts, dock med start senast från
och med den 15 juni 2023.

Moderbolaget under rapportperioden

Juli - september 2019

Nettoomsättningen uppgår till 56 997 (52 068) kkr. Bolaget redovisar
ett resultat före skatt om 4 328 (4 362) kkr.

Moderbolagets likvida medel uppgår per den 2019-09-30 till 3 672 (13
927) kkr.

Januari - September 2019

Nettoomsättningen uppgår till 177 161 (166 176) kkr. Bolaget redovisar
ett resultat före skatt om 4 804 (9 683) kkr.

Framtida utveckling

HomeMaids ambition är fortsatt att uppnå en stark tillväxt inom
området RUT genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. På
en starkt konkurrensutsatt marknad blir varumärke och image allt
viktigare. Marknadsinsatser och kommunikation är därför av stor vikt.

Lika grundläggande är att vara en god arbetsgivare som tillämpar
kollektivavtalsenliga villkor och att leverera service med kvalitet.
Detta ger konkurrensfördelar vid rekrytering av personal,
införsäljning och under uppdragens genomförande.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella
risker beskrivs i årsredovisningen

för år 2018. De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till
politiska beslut, konjunkturen, medarbeta-re, förvärv och kunder.
Politiska beslut som berör RUT avdraget, kommunala beslut som ändrar
kraven för leverans av omsorgstjänster under LOV (Lagen Om
Valfrihet), införande av trängselavgifter och övriga beslut som
påverkar personalkostnaderna har stor betydelse för bolaget.

Inga händelser av betydelse har inträffat under perioden som
väsentligen förändrar beskrivningen av bolagets risker och
hanter...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.