Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-31

HomeMaid: Halvårsrapport Januari - juni 2016

Period 1 april - 30 juni 2016

· Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %.

· Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10 439 (8 943)
kkr och efter avskrivningar till 9 321 (7 904) kkr. Rörelsemarginalen
uppgår till 9,2 % (8,7 %). Resultatet före skatt uppgår till 9 252 (7
831) kkr.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av
rörelsekapital uppgår till 10 680 (7 685) kkr.

· Resultat per aktie uppgår till 0,39 (0,32) kr.

Period 1 januari - 30 juni 2016

· Nettoomsättningen uppgår till 173 202 (159 305) kkr motsvarande en tillväxt om 8,7 %.

· Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 12 778 (13 308)
kkr och efter avskrivningar till 10 530 (11 247) kkr.
Rörelsemarginalen uppgår till 6,1 % (7,1 %). Resultatet före skatt
uppgår till 10 414 (11 077) kkr.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av
rörelsekapital uppgår till 8 921 (11 380) kkr.

· Resultat per aktie uppgår till 0,43 (0,46) kr.

Väsentliga händelser april - juni 2016

Årsstämma hölls den 19 maj i Halmstad.

VD ord:

För HomeMaid har första halvåret kännetecknats av ganska stora
svängningar i efterfrågan. Under första kvartalet kände vi av den
osäkerhet som de nya reglerna för ROT-och RUT-avdragen skapade vilket
ledde till att efterfrågan påverkades negativt de första månaderna,
för HomeMaid såväl som för branschen. Påsk inföll i mars i år vilket
påverkade omsättning och resultat negativt.

Under andra kvartalet var efterfrågan stark och omsättningen
utvecklades positivt. Resultatet följer efterfrågeutvecklingen
förutom engångskostnader för avslutande av personal. Satsningarna på
IT (som verksamhetsstöd) och digitala medier fortsätter som planerat
och med oförminskad kraft under resten av året.

Veteranpoolen har haft god tillväxt under andra kvartalet 2016. Fler
och fler kunder väljer att använda Veteranpoolen som en extra resurs
och hjälp vid tillfälliga behovstoppar. Satsningar på bland annat
framtida nyetableringar tillsammans med ökade socialavgifter för
äldre har gjort att första halvårets resultat är något sämre än
motsvarande period föregående år.

Miljöundersökningen inom dotterbolaget Betjänten AB har fortsatt under
halvåret om än i begränsad omfattning.

Eva-Karin Dahl

Utveckling rullande fyra kvartal

(se diagram i bifogad pdf)

* Den röda linjen avser vinstmarginal

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Omsättningen och resultatet

April - juni 2016

Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr vilket innebär en
tillväxt om 11,2 %.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 10 439 (8
943) kkr och efter avskrivningar till 9 321 (7 904) kkr.
Rörelsemarginalen uppgår till 9,2 % (8,7 %). Koncernens resultat före
skatt uppgår till 9 252 (7 831) kkr.

Januari - juni 2016

Nettoomsättningen uppgår till 173 202 (159 305) kkr vilket innebär en
tillväxt om 8,7 %.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 12 778 (13
308) kkr och efter avskrivningar till 10 530 (11 247) kkr.
Rörelsemarginalen uppgår till 6,1 % (7,1 %). Koncernens resultat före
skatt uppgår till 10 414 (11 077) kkr.

Kassaflödet

April - juni 2016

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring
av rörelsekapital uppgår till 10 680 (7 685) kkr. Kassaflödet från
den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår
till 8 452 (7 526) kkr.

Januari - juni 2016

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring
av rörelsekapital uppgår till 8 921 (11 380) kkr. Kassaflödet från
den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår
till 8 795 (10 742) kkr.

Likviditeten och balansräkningen

Koncernens likvida medel uppgår per 2016-06-30 till 22 193 (17 578)
kkr.

Koncernens egna kapital uppgår per 2016-06-30 till 54 406 (53 918)
kkr. Soliditeten i koncernen uppgår till 38,9 % (39,8 %). HomeMaids
räntebärande nettokassa uppgår till 15 963 (5 509) kkr. Koncernen har
långfristiga skulder avseende finansiell leasing av produktionsbilar.
Koncernen har även lån från kreditinstitut med anledning av genomfört
förvärv.

Väsentliga händelser

Betjänten AB

Miljöundersökningen har fortsatt under första halvåret om än i mer
begränsad omfattning.

Årsstämma

Årsstämma hölls den 19 maj på HomeMaids kontor i Halmstad enligt offentliggjord kallelse. Vid stämman var 2 610 037 aktier (2 250 000 av aktieslag A och 360 037 av aktieslag B) av totalt 18 241 474 aktier representerade vilket motsvarar 42,6 % av rösterna. Följande beslutades:

- Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

- Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande att utdela 18 241 kkr motsvarande en utdelning om 1,00 kr per aktie.

- För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer:

Mats Claesson (omval), Patrik Torkelson (omval), Fredrik Grevelius (omval), Eva-Karin Dahl (omval) och Ingrid Nordlund (nyval). Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Eva-Karin Dahl till VD och Mats Claesson till styrelsens ordförande.

- Stämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att fatta beslut om nyemission av högst 600 000 aktier av aktieslag B med eller utan aktieägarnas företrädesrätt.

- Stämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att fatta beslut om emission av teckningsoptioner av högst 600 000 aktier av aktieslag B med eller utan aktieägarnas företrädesrätt.

- Stämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Moderbolaget under rapportperioden

April - juni 2016

Nettoomsättningen uppgår till 52 121 (50 602) kkr. Bolaget redovisar
ett resultat före skatt om 3 398 (3 056) kkr.

Moderbolagets likvida medel uppgår per den 2016-06-30 till 6 393 (5
291) kkr.

Januari- juni 2016

Nettoomsättningen uppgår till 99 628 (98 568) kkr. Bolaget redovisar
ett resultat före skatt om 5 063 (5 569) kkr.

Framtida utveckling

HomeMaids ambition är fortsatt att uppnå en stark tillväxt inom
områdena RUT och ROT. På en stark konkurrensutsatt marknad blir
varumärke och image allt viktigare. Marknadsinsatser och
kommunikation är därför av stor vikt.

Lika grundläggande är att vara är en god arbetsgivare som tillämpar
kollektivavtalsenliga villkor och att leverera service med kvalitet.
Detta ger konkurrensfördelar vid rekrytering av personal,
införsäljning och under uppdragens genomförande.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella
risker beskrivs i årsredovisningen

för år 2015. De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till
politiska beslut, konjunkturen, miljö, medarbetare, förvärv och
kunder. Inga händelser av betydelse har inträffat under perioden som
väsentligen förändrar beskrivningen av bolagets risker och
hanteringen av dessa.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34
Delårsrapportering förutom i segmentsredovisning och enligt Rådet för
finansiell rapportering RFR 1 samt vad gäller moderbolaget, RFR 2.
Samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och
beräkningsmetoder tillämpas som i senaste årsredovisningen. Inga nya
standarder har trätt i kraft som påverkar HomeMaids ställning eller
resultat.

Granskning

Denna halvårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande finansiell information

Delårsrapport för kvartal 3 2016-11-11

Halmstad 2016-08-31

Mats Claesson Eva-Karin Dahl Ingrid Nordlund
Styrelseordförande VD och Ledamot Ledamot
Fredrik Grevelius Patrik Torkelson
Ledamot Ledamot

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/homemaid/r/halvarsrapport-januari---juni-2016,...
http://mb.cision.com/Main/12452/2068261/555350.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.